Министарство одбране Републике Србије
 

Регулатива из надлежности Управе за обавезе одбранеЗакони
 1. Закон о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“ број 88/2009, 95/2010 и 36/2018);
 2. Закон о цивилној служби („Службени гласник РС“ број 88/2009).
 
Уредбе, правилници, упутства и одлуке
 1. Уредба о начину и поступку извршавања обавезе планирања припрема за одбрану („Службени гласник Републике Србије“, број 24/09);
 2. Уредба о мерама приправности државних органа, органа аутономних покрајина, органа јединица локалне самоуправе и привредних друштава и других правних лица и предузетника у ратном и ванредном стању („Службени гласник РС”, број 24/2009);
 3. Уредба о врстама услуга које пружају посебна правна лица у одбрани, утврђивању висине накнаде стварних трошкова и начину њиховог плаћања („Службени гласник РС”, број 41/2015);
 4. Одлука о одређивању правних лица од значаја за одбрану Републике Србије („Службени гласник РС”, број 52/2008);
 5. Одлука о одређивању производа и услуга од посебног значаја за одбрану Републике Србије („Службени гласник РС”, број 58/08 и 26/19);
 6. Одлука о објектима од посебног значаја за одбрану(„Службени гласник РС”, број 112/08);
 7. Одлука о одређивању правних лица која израђују планове развоја одбране („Службени гласник РС”, број 58/2011);
 8. Одлука о одређивању шума с посебном наменом за потребе одбране земље („Службени гласник РС”, број 62/2011);
 9. Одлука о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану („Службени гласник РС”, број 41/14, 35/15, 86/16, 53/17, 26/19 и 94/19)
 10. Уредба о  начини и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе („Службени гласник РС“ број 100/2011, 60/2015 и 40/2019);
 11. Уредба о начини и поступку добровољног служења војног рока са оружјем („Служени војни лист“ број 3/2011),
 12. Уредба о критеријумима за распоређивање грађана и материјалних средстава за потребе одбране и попуне Војске Србије („Службени гласник РС“ број 75/2010);
 13. Уредба о измени и допуни Уредбе о служби у активној резерви („Службени војни лист“ број 30/2015);
 14. Правилник о начину и условима за избор и о поступку избора регрута који ће се усавршавати за резервне официре („Службени војни лист“ број 10/2011);
 15. Правилник о условима по којима војни рок служи регрут научни радник истраживач, врхунски спортиста и уметник („Службени војни лист“ број 18/2011);
 16. Правилник о измена и допунама правилника о начину и условима за избор и о поступку избора регрита који ће се усавршавати за резервне официре („Службени војни лист“ број 34/2018);
 17. Правилник о изменама и допунама правилника о начину и условима за избор и о поступку избора регрута који ће се усавршавати за резервне официре („Службени војни лист“ број 27/2016);
 18. Правилник о начину рада регрутних комисија и о условима за одређивање родова и служби у којима ће регрут служити војни рок („Службени војни лист“ број 21/2012);
 19. Правилник о изменама правилника о начину рада регрутних комисија и о условима за одређивање родова и служби у којима ће регрут служити војни рок („Службени војни лист“ број 2/2019);
 20. Правилник о начину, условима и поступку издавања одобрења регруту и лицу у резервном саставу за боравак у иностранству дуже од шест месеци („Службени војни лист“ број 21/2013);
 21. Правилник о измени правилника о начину, условима и поступку издавања одобрења регруту и лицу у резервном саставу за боравак у иностранству дуже од шест месеци („Службени војни лист“ број 34/2018);
 22. Одлуа о утврђивању накнаде за коришћење ствари из пописа за потребе Војске Србије и других снага одбране (Тарифа) („Службени гласник РС“ број 50/2012);
 23. Одлука о преношењу овлашћења за доношење решења о распоређивању по основу радне обавезе и саопштавање распореда по основу радне обавезе („Службени војни лист“ број 14/2016);
 24. Упутство о поступању територијалних органа Министарства одбране у спровођењу мобилизације субјеката система одбране („Службени војни лист“ број 8/2013);
 25. Упутство о изменама упутства о поступању територијалних органа Министарства одбране у спровођењу мобилизација субјеката одбране („Службени војни лист“ број 30/2014);
 26. Упутство о вођењу евиденције војних обвезника и радне и материјалне обавезе („Службени војни лист“ број 19/2013);
 27. Упутство о измена упутства о вођењу евиденције војних обвезника и радне и материјалне обавезе („Службени војни лист“ број 2/2014);
 28. Упутство о измена упутства о вођењу евиденције војних обвезника и радне и материјалне обавезе („Службени војни лист“ број 23/2017);
 29. Упутство о измена упутства о вођењу евиденције војних обвезника и радне и материјалне обавезе („Службени војни лист“ број 17/2019);
 30. Упутство о измена упутства о вођењу евиденције војних обвезника и радне и материјалне обавезе („Службени војни лист“ број 8/2020) и
 31. Уредба о начину обучавања и категоријама грађана које за потребе одбране земље обучава Министарство одбране („Службени гласник РС“ број 76/2019).
 
Остала законска регулатива
 1. Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018);
 2. Закон о министарствима („Службени гласник РС“ број 128/2020);
 3. Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“ број 129/2007, 18/2016, 47/2018 и 9/2020);
 4. Закон о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018 и 47/2018);
 5. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018);
 6. Кривични законик („Службени гласник РС“ број 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019);
 7. Закон о оштем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016 и 95/2018);
 8. Закон о облигационим односима („Службени гласник РС“ број 29/1978, 39/1985, 45/1989, 57/1989, 31/1993, 1/2003 и 18/2020);
 9. Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/2009, 145/2014 и 47/2018);
 10. Закон о тајности података („Службени гласник РС“ број 104/2009);
 11. Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 13/2018) и
 12. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018).
 
Подзаконски прописи
 1. Уредба о износу и начину исплате накнада за вршење војне обавезе (Службени гласник РС“ број 104/2018);
 2. Уредба о спровођењу мобилизације („Службени гласник РС“ број 92/2014);
 3. Уредба о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе („Службени гласник РС“ број 84/2020);
 4. Уредба о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ број 27/2020) и
 5. Правилник о раду повереника и заменика повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање („Службени гласник РС“ број 102/2020).