Министарство одбране Републике Србије
 

Регулатива из надлежности Управе за обавезе одбранеЗакони
 1. Закон о војној, радној и материјалној обавези
 2. Закон о цивилној служби
 
Уредбе, правилници, упутства и одлуке
 1. Уредба о начину и поступку извршавања обавезе планирања припрема за одбрану
 2. Уредба о мерама приправности државних органа, органа аутономних покрајина, органа јединица локалне самоуправе и привредних друштава и других правних лица и предузетника у ратном и ванредном стању
 3. Уредба о врстама услуга које пружају посебна правна лица у одбрани, утврђивању висине накнаде стварних трошкова и начину њиховог плаћања
 4. Уредба о  начини и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе
 5. Уредба о начини и поступку добровољног служења војног рока са оружјем
 6. Уредба о критеријумима за распоређивање грађана и материјалних средстава за потребе одбране и попуне Војске Србије
 7. Уредба о служби у активној резерви
 8. Уредба о начину обучавања и категоријама грађана које за потребе одбране земље обучава Министарство одбране
 9. Упутство о поступању територијалних органа Министарства одбране у спровођењу мобилизације субјеката система одбране
 10. Упутство о вођењу евиденције војних обвезника и радне и материјалне обавезе
 11. Упутство о регрутовању и попуни Војске Србије у миру и рату
 12. Правилник о начину и условима за избор и о поступку избора регрута који ће се усавршавати за резервне официре
 13. Правилник о условима по којима војни рок служи регрут научни радник истраживач, врхунски спортиста и уметник
 14. Правилник о начину рада регрутних комисија и о условима за одређивање родова и служби у којима ће регрут служити војни рок
 15. Правилник о начину, условима и поступку издавања одобрења регруту и лицу у резервном саставу за боравак у иностранству дуже од шест месеци
 16. Одлука о одређивању правних лица од значаја за одбрану Републике Србије
 17. Одлука о одређивању производа и услуга од посебног значаја за одбрану Републике Србије
 18. Одлука о одређивању правних лица која израђују планове развоја одбране
 19. Одлука о одређивању шума с посебном наменом за потребе одбране земље
 20. Одлука о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану
 21. Одлука о утврђивању накнаде за коришћење ствари из пописа за потребе Војске Србије и других снага одбране (Тарифа)
 22. Одлука о преношењу овлашћења за доношење решења о распоређивању по основу радне обавезе и саопштавање распореда по основу радне обавезе
 
Остала законска регулатива
 1. Закон о одбрани
 2. Закон о Војсци Србије
 3. Закон о раду
 4. Закон о министарствима
 5. Закон о територијалној организацији Републике Србије
 6. Закон о државној управи
 7. Закон о локалној самоуправи
 8. Кривични законик
 9. Закон о прекршајима
 10. Закон о општем управном поступку
 11. Закон о облигационим односима
 12. Закон о матичним књигама
 13. Закон о тајности података
 14. Закон о заштити података о личности
 15. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
 
Подзаконски прописи
 1. Уредба о износу и начину исплате накнада за вршење војне обавезе
 2. Уредба о спровођењу мобилизације
 3. Уредба о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе
 4. Уредба о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације
 5. Правилник о интендантури у Министарству одбране и Војсци Србије
 6. Правилник о раду повереника и заменика повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање