Министарство одбране Републике Србије
 

Објављивање писмена - огласна таблаЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.
(1) Јавно достављање врши се:
  1. ако ниједан други начин достављања није могућ;
  2. ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
  3. у другим случајевима одређеним законом.
(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.
(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.
dodatakДОКУМЕНТА
02.07.2024.Овлашћено лице објављује акт Правне управе број 308-2 од дана 19. јуна 2024. године ради поступања по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, јер ниједан други начин достављања није могућ.308-2/24
pdf