Министарство одбране Републике Србије
 

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА - Кадровски послови • Како се у професионалну војну службу прима у својству официра, подофицира или професионалног војника?
– Општи услови за пријем у професионалну војну службу дефинисани су чланом 39. Закона о Војсци Србије, а Уредбом о пријему у професионалну војну службу прецизирани су посебни услови, начин и поступци тог процеса. Сви конкурси и обавештења за попуну слободних формацијских места професионалних војних и цивилних лица, сходно потребама службе, објављују се у средствима јавног информисања, магазину „Одбрана” и на званичним интернет сајтовима Министарства одбране – www.mod.gov.rs, и Војске Србије – www.vojska.mod.gov.rs.
 
 • Којa je староснa границa за пријем лица у професионалну војну службу?
– Законом о Војсци Србије прописано је да за професионално војно лице у својству професионалног војника може бити примљен држављанин Републике Србије који није старији од 30 година, у својству подофицира држављанин Републике Србије који није старији од 40 година, а у својсвту официра држављанин Републике Србије који није старији од 45 година.
 
 • Који је начин пријема лица у службу у својству цивилног лица?
– Попуна радних места цивилних лица у систему одбране врши се пријемом лица из грађанства јавним конкурсом, у складу с потребама организационих целина Министарства одбране и Војске Србије. Таква попуна може се вршити и без јавног конкурса лицима из Евиденције лица заинтересованих за заснивање радног односа у Министарству одбране и Војсци Србије, у складу с Уредбом о начину и поступку пријема цивилних лица на службу у Војсци Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 104/18 и 51/21).
 
 • Како се планира школовање и усавршавање кадра Министарства одбране и Војске Србије?
– Годишњи План школовања и усавршавања кадра Министарства одбране и Војске Србије одобрава министар одбране на основу Закона о Војсци Србије. Планом су дефинисани облици војног образовања који се реализују у војношколским установама и јединицама система одбране, институцијама Републике Србије и војнообразовним установама у иностранству. Поменути план израђује Сектор за људске ресурсе као носилац функције „образовање“ у Министарству одбране и Војсци Србије.

Измене и допуне Плана врше се квартално, у складу с потребама и предлозима организационих јединица Министарства и Војске, које се Управи за кадрове достављају најкасније 30 дана пре истека предвиђених рокова за измене и допуне.

Општим одредбама Плана школовања и усавршавања за текућу годину дефинисано је да ће се измене и допуне Плана вршити тромесечно, у складу с исказаним потребама. Предлози, у писаном облику и електронској форми, достављају се Управи за кадрове најкасније до 1. марта, 1. јуна и 1. септембра текуће године.
 
 • Да ли се на генералштабно усавршавање у Школи националне одбране може упутити официр који нема завршено командно-штабно усавршавање?
– Према важећим одредбама Правилника о условима за упућивање на школовање и усавршавање професионалних припадника Војске Србије („Службени војни лист“, број 10/19) на генералштабно усавршавање се може упутити само кандидат који има завршено командно-штабно усавршавање.
 
 • Да ли је за сва усавршавања у иностранству потребан сертификат о познавању енглеског језика према стандарду СОРС 9435 - STANAG 6001?
– Националним стандардом одбране СОРС 9435 предвиђено је да сва лица која се упућују на школовања и усавршавања у земље енглеског говорног подручја морају поседовати сертификат о познавању енглеског језика према стандарду СОРС 9435 - STANAG 6001.
 
 • Да ли се лице које је завршило командно-штабно усавршавање у иностранству може упутити и на генералштабно усавршавање у иностранство?
– У складу с чланом 3. став 5. Правилника о условима и поступку упућивања професионалних припадника Војске Србије на школовање и усавршавање у иностранству („Службени војни лист“, број 12/19) професионални припадник Војске Србије може бити упућен само на један ниво посебних програма усавршавања у иностранству,
 
 • Да ли су лекарски преглед и психолошка процена услов за доделу студентске стипендије?
– Лекарски преглед и психолошка процена су активности селекције у коју се кандидат за доделу стипендије упућује када надлежна комисија, на основу достављене конкурсне документације, закључи да кандидат испуњава услове конкурса. Кандидати који конкуришу за доделу стипендија и који се по завршетку школовања/стипендирања примају у професионалну војну службу у својству подофицира упућују се у надлежне војноздравствене установе, док кандидати који се по завршетку школовања/стипендирања примају у радни однос својству цивилног лица упућују се у цивилне здравствене установе. Психолошка процена за све кандидате реализује се у надлежним војноздравственим установама.
 
 • Колико временски важи стечен сертификат о познавању енглеског језика STANAG 6001?
– Сертификат СОРС 9435 - STANAG 6001 важи четири године.
 
 • Који су термини током године за тестирање о познавању енглеског језика ради стицања сертификата СОРС 9435 - STANAG 6001?
– Тестирање у познавању енглеског језика ради стицања сертификата СОРС 9435 - STANAG 6001 начелно се организују у фебруару, априлу (и за кадете Војне академије), јулу и октобру.
 
 • На који начин и под којим условима се могу добијати лични подаци из службене евиденције?
– Лични подаци из службене евиденције могу се користити за службене потребе и могу се достављати само лицима на која се подаци односе, службеним органима Министарства одбране и Војске Србије, судским органима. Подаци из досијеа професионалних војних лица нису доступни јавности, јер би се на тај начин, између осталог, повредиле одредбе члана 13. став 1. тачка 8. Закона о Војсци Србије, којим је у члану 140. прописано да се акта о односима у служби војних лица и цивилних лица у Војсци Србије, а која садрже поверљиве податке, саопштавају искључиво тим лицима уз њихов потпис.

Лични подаци из службене евиденције могу се достављати трећем лицу искључиво уз писану сагласност лица на које се подаци односе, оверену код надлежног органа или уз наведену сагласност законског наследника уколико је лице преминуло (уз доказ о смрти и доказ о наслеђивању и идентитету).
Такав захтев треба да садржи следеће податке:
 • разлог за прибављање и обраду личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција
 • презиме, име једног родитеља и име лица за које се траже подаци
 • датум и место рођења и ЈМБГ лица за које се траже подаци
 • у ком својству је лице службовало у Војсци – официр, подофицир или професионални војник, уз навођење чина у моменту престанка службе
 • када је лицу престала служба и у којој јединици
 • писану сагласност лица или законског наследника за прибављање и обраду личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, оверену код овлашћеног органа, уз доказ о сродству и идентитету (очитана лична карта)
 • адресу на коју упутити одговор
 • очитану личну карту лица које тражи приступ службеној евиденцији.
 
 • Који подаци о лицима се налазе у евиденцији Министарства одбране?
– У службеној евиденцији професионалних војних лица, на предвиђеним обрасцима, налазе се подаци о завршеним војним школама и курсевима, унапређењима, одликовањима, дужностима које је лице извршавало, као и о току службе и периоду проведеном у активној војној служби.