Министарство одбране Републике Србије
 

Секретаријат Министарства одбранеСекретаријат Министарства одбране је посебна унутрашња јединица Министарства одбране која обавља послове: планирања рада Министарства; обезбеђивања усклађености и законотисти општих и појединачних аката које доноси министар одбране; ефикасности и усклађености рада унутрашњих јединица Министарства; обједињавање и координацију послова и сарадњу са другим органима и израду Прилога Министарства одбране за План рада и Извештај о раду Владе.
 
Секретаријатом Министарства одбране руководи секретар Министарства одбране.

 
 
У саставу Секретаријата Министарства одбране су:
  1. Управа за оперативно-планске послове
  2. Правна управа
  3. Група за финансијске послове
Секретаријату Министарства одбране потчињене су следеће војне установе и јединице:
 
- Виши војни дисциплински суд
- Виши војни дисциплински тужилац
 
 
УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНО – ПЛАНСКЕ ПОСЛОВЕ
 
Управа за оперативно-планске послове је ужа унутрашња јединица Секретаријата Министарства одбране, која обавља послове који се односе на: обједињавање и координацију рада унутрашњих јединица министарства у изради материјала и аката из надлежности Министарства; припрему материјала и спровођење процедуре по Пословнику Владе за њихово доношење, праћење реализације закључака Владе; припрему седница Колегијума министра; припрему Информације о раду Министартва одбране која се доставља тромесечно Одбору за одбрану и унутрашње послове Народне скупштине РС; израду годишњих и месечних планова рада Министарства одбране и Секретаријата МО; послове који се односе на обезбеђење примене стандарда и прописа из области заштите тајних података у МО и ВС.
 
ПРАВНА УПРАВА
 
Правна управа је ужа унутрашња јединица Секретаријата министарства, која обавља послове планирања, координације и сарадње у припреми нацрта закона из области одбране, безбедности и Војске Србије; оцене нацрта прописа у погледу усклађености са Уставом, законом и правним системом Републике Србије и усаглашености са прописима Европске уније које припремају стручни носиоци израде прописа у Министарству одбране и Војсци Србије; припрему предлога управних аката по редовним и ванредним правним средствима из надлежности министра одбране  и извршењу пресуда Управног суда; послове унапређења правне регулативе којом се уређује систем одбране и Војска Србије; вођење регистра објављених прописа и њихову припрему за објављивање у службеном гласилу „Службени војни лист” и информисањa јавности о извршеним законски променама и донетим прописима, у складу са законом.
 
Група за финанијске послове
 
Група за финансијске послове обавља послове који се односе на: припремање финансијског плана, расподелу средстава по Годишњем финансијском прегледу; израду годишњег и периодичних извештаја о реализацији финансијског плана, контролу располагања и управљања средствима; контролу рачуноводствених исправа; благајничко пословање и успостављање и одржавање система финансијског управљања и контроле.
 
Виши војни дисциплински суд
 
Виши војни дисциплински суд: одлучује по жалбама поднетим против одлука првостепених војних дисциплинских судова; одлучује о надлежности првостепених судова у случајевима када су саизвршиоци дисциплинских преступа, односно други саучесници у преступима на служби у војним јединицама, односно војним установама за које су у погледу суђења месно надлежни различити војни дисциплински судови.
 
Виши војни дисциплински тужилац
 
Виши војни дисциплински тужилац обавља послове који се односе на заступање оптужбе пред Вишим војним дисциплинским судом.
 
За начелника Управе за оперативно-правне послове организационо и функционално везане су следеће организационе целине:
  1. Подрегистар Министарства одбране за стране тајне податке
  2. Списак радних места у Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података.
 
Подрегистар министарства одбране за стране тајне податке
 
Подрегистар Министарства одбране за стране тајне податке обавља послове који се односе на заштиту и чување страних тајних података. Надлежан је за нормативно уређење области којом се уређује заштита страних тајних података, као и за издавање безбедносних сертификата за лица која имају паво приступа страним тајним подацима.
 
Списак радних места у Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података
 
Списак радних места у Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података обавља послове из надлежности ове канцеларије, а који се односе на војна питања.
 
в.д. секретара Министарства одбране
Небојша В. Николић

тел: +381 11 30 06 268
факс: +381 11 32 03 464
e-пошта: sekretar.mo@mod.gov.rs