Министарство одбране Републике Србије
 

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА - Стамбено збрињавање у Министарству одбране и Војсци Србије • По ком основу се решавају стамбене потребе лица на стамбеном обезбеђењу у Министарству одбране и Војсци Србије? 
– Правни основ за доношење Правилника о решавању стамбених потреба у Министарству одбране и Војсци Србије садржан је у одредбама члана 111а Закона о одбрани („Службени гласник Републике Србије“, број 116/07, 88/09, 88/09 - др. закон, 104/09 - др. закон, 10/15 и 36/18). Министар одбране прописује начин и критеријуме за решавање стамбених потреба запослених у систему одбране, уз сагласност Владе, на основу члана 54. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије”, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закони, 108/16 и 113/17).

У досадашњој примени Правилника о решавању стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 14/14, 31/15 и 9/17), указала се потреба за другачијим и социјално праведнијим дефинисањем критеријума и начина за решавање стамбених потреба запослених у систему одбране, као и стварање правног основа за давање зајма и доделу теже дељивих и неуређених станова заинтересованим лицима.

У наредном периоду очекује се прибављање у јавну својину Републике Србије одређеног броја станова намењених за потребе решавања стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, преко Републичке дирекције за имовину, а по посебним закључцима Владе. Доношење предложеног прописа омогућиће расподелу на тај начин прибављених станова.

У односу на досадашњурегулативу, новим правилником предвиђена су другачија решења:
 • предвиђена је могућност доделе стамбеног зајма за куповину или изградњу стана или стамбене зграде, као један од начина решавања стамбене потребе, поред постојећих модела
 • за поједине критеријуме за утврђивање реда првенства измењен је број бодова, као и значај појединих критеријума, ради истицања времена чекања на стан и дужине радног стажа
 • критеријум „време чекања“ измењен је и дефинисан за сваку годину без стана – 7  бодова, а у службеном стану, у стану у закуп на одређено време, у стану у закуп на неодређено време, у стану у својини који је стечен по основу радног односа, као и у стану (стамбеној згради) који је стечен по било којем правном основу – 5  бодова. У ставу 2. истог члана дефинисан је појам „лице без стана“.
 • критеријум „стамбена угроженост“, за лица која немају решену стамбену потребу по основу радног односа, а та лица или чланови њиховог породичног домаћинства имају стан (породичну стамбену зграду) у закупу или у својини, предвиђа 170 бодова јер су таква лица до сада била у неравноправном положају у односу на остале стамбене интересенте
 • критеријум „здравствено стање“ усаглашен је с републичким прописима из области пензијског и инвалидског осигурања и осталим прописима којима се уређује поменута област, а повећан је и број бодова с20 на 40, а у случају смрти носиоца права на решавање стамбене потребе или члана породичног домаћинства бодови се не одузимају по основу тог критеријума
 • предвиђено је да се у случају смрти носиоца права на решавање стамбене потребе или члана породичног домаћинства бодови не одузимају по основу критеријума „број чланова породичног домаћинства“
 • повећан је број бодова по основу стажа у двоструком трајању, с 2 на 5 бодова на свака три месеца стажа
 • дефинисано је да ће се станови прибављати и додељивати искључиво по структури без навођења површина, чиме ће се обезбедити несметано прибављање станова у фонд Министарства одбране и Војске Србије по свим основама
 • предвиђена је могућност ефикасније доделе теже дељивих станова у закуп на неодређено време, при чему се под појмом теже дељиви станови подразумевају уређени станови у закуп који се због мале површине или места где се налазе нису могли поделити у редовној расподели
 • предвиђено је да стамбени орган због ефикаснијег рада врши евидентирање лица и обраду података у складу с критеријумима за утврђивање реда првенства, без доношења управног акта. На утврђене бодове и место на ранг-листи стамбени интереснети имају право на приговор, о којем одлучује старешина организационе јединице Министарства одбране надлежне за стамбене послове, у форми писаног закључка.
 • предвиђено је да о захтевима за решавање стамбених потреба који су неосновани одлучује Стамбена комисија доношењем решења, против којих је дозвољена жалба, о којој одлучује Виша стамбена комисија
 • дефинисано је да стан који је у приватној својини, а који стамбени интересент преноси у стамбени фонд Министарства одбране и Војске Србије, треба да буде исте структуре као стан који је стечен из радног односа
 • ближе је уређен начин и поступак решавања стамбене потребе враћањем стана неодговарајуће структуре у стамбени фонд Министарства одбране и Војске Србије ради стицања сусвојине на новододељеном стану, те се на тај начин решавају два стамбена интересента.
Правилник о решавању стамбених потреба у Министарству одбране и Војсци Србије израђен је уз уважавање захтеваи предлога стамбених интересената.
 
Правилник о решавању стамбених потреба у Министарству одбране и Војсци Србије
 
ЧЛАН САДРЖАЈ
2. Дефинише категорије лица која могу решавати стамбене потребе
3. Прописује која лица имају решену стамбену потребу
4. Дефинише расподелу расположивих станова према категоријама лица, а на основу посебног акта министра одбране
5. Прописује да се упутством министра одбране врши начин вођења евиденције, сачињавања листа реда првенства, као и остали послови у вези с решавањем стамбених потреба у Министарству одбране
6. Прописује критеријуме реда првенства
7. Прописује критеријум и начин бодовања за време чекања на решавање стамбене потребе, те дефинише категорију– „лице без стана“
8. Прописује критеријум и начин бодовања дужине укупног пензијског стажа
9. Прописује критеријум и начин бодовања по основу значаја радног места
10. Прописује критеријум и начин бодовања по основу стамбене угрожености
11. Прописује критеријум и начин бодовања по основу броја чланова породичног домаћинства
12. Прописује критеријум и начин бодовања по основу вршења службе за лица којима је признат стаж у двоструком трајању
13. Прописује критеријум и начин бодовања по основу здравственог стања
14. Дефинише осам листа реда првенства према категоријама лица, као и јединствене ранг-листе за лица без стана, која своје стамбене потребе решавају доделом теже дељивог стана или доделом неуређеног стана у закуп на неодређено време
15. Исказују се стамбене потребе по местима и структурама ради прибављања станова од стране организационе јединице Министартва одбране надлежне за инфраструктуру
16. Прописује обавезе стамбених интересената да у року од осам дана доставе доказе о променама које утичу на њихов стамбени статус
17. Прописује структура стана који се додељује у закуп
18. Прописује могућност да се стамбеном интересенту додели и стан мање структуре од стана који му припада као коначно решење стамбене потребе уз његову писану изјаву за сваки посебан акт министра одбране о расподели расположивих станова, односно о додели зајма
19. Прописује да се професионалним припадницима у систему одбране додељује стан у гарнизону, односно месту службовања, а пензионисаним припадницима у било ком месту на територији Републике Србије. Изузетно, лицима која су постављена на формацијско место формацијског чина бригадни генерал и виши може се дати стан у закуп у било којем гарнизону, односно месту на територији Републике Србије.
20. Прописује решавање стамбене потребе за лица која имају у закупу или у својини неодговарајући стан, разменом власништва на непокретностима
21. Дефинише појам теже дељивих станова, као и начин давања истих у закуп на неодређено време
22. Дефинише појам неуређених станова, као и начин давања истих у закуп на неодређено време
23. Регулише начин решавања стамбених потреба за лица која се не налазе у евиденцији стамбеног органа, који се покреће подношењем захтева за доделу стана у закуп, и наводи документа којима се доказују наводи у захтеву. За лица која желе да своју стамбену потребу реше на начин и под условима разменом власништва на непокретностима прописује која су документа потребна да доставе уз захтев.
24. Прописује је поступање у утврђивању права за лица која своју стамбену потребу решавају путем доделе стана у закуп на неодређено време или зајмом, односно евидентирање и обраду података у складу с критеријумима за утврђивање реда првенства, без доношења управног акта. Прописујеи надлежност за одлучивање по приговорима на бодове и место на ранг-листи и о захтевима за решавање стамбених потреба која су неоснована.
25. Прописује поступање у утврђивању права на решавање стамбене потребе за лица која су ушла у ужи круг лица за расподелу станова или зајмова према посебном акту министра одбране о расподели расположивих станова, односно о додели зајма
26. Дефинише формирање Стамбене комисије и Више стамбене комисије
27. Прописује ко доноси решење о додели станова у закуп и рокове за подношење жалби на донето решење о додели стана
28. Прописује елементи које обавезно садржи решење о давању стана у закуп
29. Прописује елементи које обавезно садржи уговор о закупу стана на неодређено време, као и услове под којима престаје важност уговора
30. Дефинисше поступак неприхватања додељеног стана
31. Прописује поступање у утврђивању права на решавање стамбене потребе за лица која своју стамбену потребу решавају разменом непокретности
32. Регулише процедуру за закључење уговора о стицању сусвојине на стану и обрачун разлике тржишних вредности станова
33. Прописује елементе које обавезно садржи уговор о стицању сусвојине на стану
34. Наведи прописе под којима се може стећи право својине над станом откупом, као и надлежност за његово закључивање
35. Дефинише рокове под којима организациона јединица Министарства одбране надлежна за инфраструктуру доставља пријаве појединачних станова за расподелу организационој јединици Министарства одбране надлежној за стамбене послове
3643. Регулишу додељивање стамбених зајмова као начина решавања стамбене потребе
44. Утврђује приоритете за изузимање из реда првенства у оквиру сваке листе реда првенства
45. Прописује поступак за доделу стана уколико два или више лица у оквиру исте листе реда првенства имају једнак број бодова
46. Овлашћује старешину организационе јединице Министарства одбране надлежне за стамбене послове да у сарадњи с надлежним организационим јединицама Министарства одбране и Војске Србије даје објашњења у вези с применом одредби Правилника
4749. Прописују поступак решавања захтева поднетих до дана ступања на снагу Правилника, реализацију одлука надлежног старешине о изузимању из реда првенства, као и реализацијуодлука о расподели станова у закуп које су донете пре ступања на снагу Правилника
50. Одређује да ће се до доношења нове листе тешких трајних болести које утичу на решавање стамбених потреба примењивати важећа листа
51. Утврђује надлежност Стамбене комисије да за сва ранија решења о додели адаптираних просторија и пословних простора за становање, стана за службене потребе или у закуп на одређено време,која је донео стамбени орган или други надлежни орган Министарства одбране и Војске Србије, као и решења по изузећу, донесе решења о давању стана у закуп на неодређено време уз писано изјашњење тог органа да је престала потреба за коришћењем конкретног стана за службене потребе или у закуп на одређено време
52. Дефинише на који начин ће се донети решење и извршити закључивање уговора о закупу стана у случајевима када се врши измена решења о додели адаптираних просторија, пословних простора, службених станова и станова у закуп на одређено време у станове у закуп на неодређено време
 
 • Како се може купити стан под повољнијим условима за припаднике снага безбедности?
– Усвајањем Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник Републике Србије“, број 41/18, 54/19 и 9/20) прописани су услови, критеријуми, начин и поступак за реализацију пројекта изградње станова за припаднике Министарства одбране, Војске Србије, Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције и Министарства правде - Управе за извршење кривичних санкција, као и за лица, раније припаднике снага безбедности, који су право на пензију остварили у једном од поменутих државних органа.

Припадник снага безбедности може да оствари право на куповину стана под повољнијим условима уколико испуњава прописане услове и на основу акта који доноси министар, односно овлашћено лице из наведених министарстава и агенција.

Право на куповину стана под повољним условима има припадник снага безбедности које нема трајно решену стамбену потребу или има неодговарајући стан. Такво право нема припадник снага безбедности, као ни чланови његовог породичног домаћинства, који су од дана ступања на снагу Закона отуђили непокретност – стан или породичну стамбену зграду коју су имали у својини на територији Републике Србије, као и на територији бивших република СФРЈ.

Одлуком о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима, коју је донео министар одбране (акт Управе за традицију, стандард и ветеране број 330-36 од 11. марта 2019. године), утврђују се услови, начин и поступак за утврђивање испуњености услова. После доношења одлуке утврђује се списак лица која могу остварити право на куповину стана под повољним условима, с тачно наведеним подацима о припаднику снага безбедности.

Према процедури рангирања заинтересованих припадника служби безбедности и других лица у складу са Законом коју је усвојила Комисија Владе Републике Србије за координацију активности у изградњи станова за припаднике снага безбедности, после завршетка електронске пријаве за одговарајући Јавни позив формирају се табеле заинтересованих лица које Генерални секретаријат Владе доставља у року од три дана од дана завршетка електронске пријаве надлежним државним органима, чији припадници су исказали интересовање за куповину стана.

Органи којима су достављене табеле одговарају на исте  уписивањем чињенице да ли лице које се пријавило остварује право у складу с Јавним позивом, и наведене табеле се прослеђују Генералном секретаријату Владе у року од пет дана од дана пријема табела. У року од три дана од дана пријема података, Генерални секретаријат Владе припрема и прослеђује коначне ранг-листе Грађевинској дирекцији Србије, која исте користи за позивање заинтересованих лица ради продаје станова.

Прва ранг-листа садржи списак лица која имају нерешено стамбено питање, док друга бележи списак лица која имају делимично решено стамбено питање. По креирању обе листе, лица се у свакој листи рангирају искључиво по времену приспећа електронске пријаве и то тако да пријава најближа времену почетка електронског пријављивања буде прва на ранг-листи. Уколико је неко лице послало више електронских пријава на основу истог Јавног позиву у обзир ће као исправна бити узета најранија пријава из које се недвосмислено може утврдити о ком лицу се ради, односно пријава која садржи исправан податак о имену, презимену и ЈМБГ. Све непотпуне, нетачне или на други начин неодговарајуће електронске пријаве се не разматрају, као ни електронске пријаве пристигле ван времена одређеног Јавним позивом.

Старосна доб од 70 година живота је услов за добијање стамбеног кредита код већине банака и на тај услов Министарство одбране не може да утиче. Сматрамо да је боље што постоји могућност да пензионисани припадници Министарства одбране имају право на решавање стамбеног питања по наведеном Закону, него да то право немају, имајући у виду да професионални официри и подофицири одлазе у пензију с 53-56 година живота, те испуњавају услов за добијање стамбеног кредита.

Од почетка рада на наведеном пројекту, Министарство одбране предлагало је да се изврши расподела броја станова по квотама за свако министарство према броју заинтересованих, а да се подела станова изврши на основу постојећих критеријума у Министарству одбране. Такав став није прихваћен од осталих учесника у пројекту, а имајући у виду да се Закон односи на све целине система безбедности, Министарство одбране је приморано да поступа по одредбама тог Закона. Једина надлежност Министарства одбране и осталих министарстава у том пројекту се у формирању спискова заинтересованих за куповину стана по достављеним изјавама, а процедура директног пријављивања путем интернет портала и продаје станова је у надлежности Грађевинске дирекције Србије.

У току је рад на изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, по којем ће се, између осталог, подзаконским актом регулисати питање пријаве за куповину стана на другачији начин него до сада.