Министарство одбране Републике Србије
 

Војнообавештајна агенцијаВојнообавештајна агенцијa (у даљем тексту: ВОА) је орган управе у саставу Министарства одбране и има статус правног лица. Као служба безбедности део је јединственог безбедносно-обавештајног система Републике Србије.
 
Законом о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2009, 55/2012 – одлука УС и 17/2013) уређенe су надлежности, послови, задаци, овлашћења, надзор и контрола, сарадња као и друга питања од значаја за рад ВОА.
 
Војнообавештајна агенција надлежна је за обављање обавештајних послова од значаја за одбрану који се односе на прикупљање, анализу, процену, заштиту и достављање података и информација о потенцијалним и реалним опасностима, активностима, плановима или намерама страних држава и њихових оружаних снага, међународних организација, група и појединаца. Поред наведеног, надлежна је и за дипломатску функцију у области одбране и Војске Србије.У обављању послова из своје надлежности ВОА је самостална, политички, идеолошки и интересно неутрална
 
Војнообавештајна агенција је организована на савременим принципима и у складу са потребама система одбране. Aкт о унутрашњем уређењу и систематизацији, методи рада, броју запослених и начину њеног функционисања представљају тајне податке.
 
Директор руководи радом ВОА и за свој рад одговара министру одбране.
 
Заменик директора за свој рад одговара директору ВОА.
 
Дирeктoра ВOA и његовог зaмeника пoстaвљa и рaзрeшaвa прeдсeдник Рeпубликe укaзoм нa прeдлoг министрa oдбрaнe, aкo сe рaди o прoфeсиoнaлнoм вojнoм лицу, oднoснo Влaдa, нa прeдлoг министрa oдбрaнe, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje пoлoжaj држaвних службeникa.
 
Операције су организациона јединица ВОА надлежна за руковођење, планирање, организовање и координацију обавештајних послова, у складу са надлежностима прописаним Законом о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији.
 
Аналитика је организациона јединица ВОА надлежна за обраду података и израду информација, анализа и процена за потребе државног и војног руководства.
 
Подршка је организациона јединица ВОА надлежна за кадровску, финансијску и логистичку подршку неопходну за ефикасно извршавање свих послова и задатака ВОА, као и за усавршавање кадра за потребе ВОА и система одбране.
 
Планирање, сарадња и безбедност је организациона јединица ВОА надлежна за планирање рада на нивоу ВОА, реализацију сарадње са страним службама безбедности, међународним организацијама, службама безбедности Републике Србије и другим  државним институцијама, као и безбедносну заштиту лица, објеката, докумената и активности ВОА.
 
Унутрашња контрола је организациона јединица ВОА надлежна за послове контроле законитости рада и примене овлашћења припадника Војнообавештајне агенције.
 
Војнообавештајни центри су подручне јединице ВОА које реализују задатке из области обавештајног рада обезбеђењем непрекидног, правовременог и безбедног прикупљања података и информација у циљу праћења војнобезбедносне ситуације у непосредном и ширем окружењу.
 
Изасланства одбране врше дипломатску функцију у области одбране у складу са законима и Бечком конвенцијом о дипломатским односима.
 
Званичан сајт Војнообавештајне агенције: www.vоa.mod.gov.rs
Адреса: Кнеза Милоша 33, Београд
Fax: +381113006198
E-mail: office@voa.mod.gov.rs