Министарство одбране Републике Србије
 

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА - Колективно осигурање запослених • Када је започело колективно осигурање?
– Осигурање за случај смрти и телесног оштећења организма услед несрећног случаја/незгоде ступило је на снагу 30. августа 2019, а од 19. новембра 2020. и за случајеве тежих болести и хируршких интервенција.

Да би се исплатила осигурана сума осигурани случај мора настати у осигураном периоду, дакле од наведених датума на даље. Рок за подношење захтева је три године од насталог осигураног случаја.
 
 • Ко има право на осигурање?
– Право на осигурање имају сва лица запослена у Министарству одбране и Војсци Србије (професионална војна лица, цивилна лица на служби у Војсци Србије, државни службеници и намештеници, именована и постављена лица у Министарству одбране, радно ангажована лица по уговору о привременим и повременим пословима и уговору о делу, кадети и ученици средњих војних школа), а по осигурању за случај смрти и телесног оштећења организма услед несрећног случаја и лица која по посебном позиву учествују у активностима система одбране за време трајања тих активности.
 
 • Која је документација неопходна за подношење одштетног захтева?
– За подношење одштетног захтева у случају смрти или телесног оштећења организма услед незгоде потребно је следеће:
 • одштетни захтев
 • потврда о запослењу
 • пристанак за обраду података о личности од стране лица на које се подаци односе
 • фотокопија личне карте оштећеног или овлашћеног лица/корисника осигурања
 • инструкција за плаћање и фотокопија картице текућег рачуна
 • извод из матичне књиге рођених (за малолетна лица)
 • комплетна медицинска документација (копија), подаци о месту и времену када је случај настао, потпуни опис догађаја, име лекара који га је прегледао или који га лечи, налази лекара о врсти телесне повреде и насталим последицама, као и подаци о телесним манама, недостацима и болестима које је корисник осигурања евентуално имао пре настанка несрећног случаја (RTG снимци достављају се на увид уколико су релевантни за доживљени случај)
 • извештај о повреди на раду, уколико је повреда наступила на раду (образац је прописан Правилником о садржају и начину издавања образаца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2006, 84/2006-испр.,4/2016, 106/2018 и 14/2019)
 • извештај полиције, потврда о смрти, извод из матичне књиге умрлих (у случају смрти услед несрећног случаја).
 
За подношење одштетног захтева за случај теже болести и хируршких интервенција неоходно је приложити следеће:
 • одштетни захтев
 • потврда о запослењу
 • пристанак за обраду података о личности од стране лица на које се подаци односе
 • фотокопија личне карте корисника осигурања
 • инструкција за плаћање
 • фотокопија картице текућег рачуна
 • комплетна релевантна медицинска документација из које се неспорно могу утврдити чињенице (дијагноза лекара одговарајуће специјалности)
 • остала здравствена документација из које се оцењује околност да пријављена тежа болест није наступила пре стицања својства осигураника.
 
 • Како се подноси одштетни захтев?
– Одштетни захтев попуњава корисник осигурања (сем поља који се односи на број полисе), као и образац пристанка за обраду података о личности од стране лица на које се подаци односе.Корисник осигурања прилаже и пратећу релевантну документацију, аОдштетни захтев доставља својој организационој јединици, која му издаје и Потврду о запослењу сназначеним статусом и сврхом издавања. За ученике и кадете војних школа издаје се потврда, односно уверење о редовном школовању, а за лица на служењу војног рока потврда надлежне војне поште.

Организациона јединица Одштетни захтев с списком пратеће документације, уз попуњен и потписан Пристанак за обраду података о личности и Потврду о запослењу, доставља Управи за традицију, стандард и ветеране, која у Одштетном захтеву уноси податке  о броју полисе, те сву документацију доставља „АМС Осигурању“. Датум достављања комплетне документације „АМС Осигурању“сматра се даном пријаве штете.
 
 • Који је рок за решавање по одштетном захтеву?
– Комисија „АМС Осигурања“ дужна је да у року од 14 дана од дана пријаве штете(дана достављања комплетне документације) донесе решење. Комисија у поступку доношења решења може затражити достављање додатне документације и доказа и прибављање информација од трећих лица о тренутном и ранијем здравственом стању осигураника. „АМС Осигурање“ решење доставља директно подносиоцу захтева, а Управи за традицију, стандард и ветеране информацију о томе.
 
 • Имају ли потписници осигурања право на жалбу по решењу у вези одштетног захтева?
–Уколико је подносилац захтева незадовољан донетим решењем, приговор се подноси директно осигуравајућој кући. Приговор мора да садржи јасно изнете разлоге за приговор и доказе којима се поткрепљују наводи из приговора.Уколико је подносилац захтева незадовољан решењем по приговору жалба се подноси Народној банци Србије, која врши надзор у области осигурања.