Министарство одбране Републике Србије
 

Војно правобранилаштвоВојно правобранилаштво је посебна јединица Министарства одбране која обавља послове који се односе на: заштиту имовинских права и интереса Републике Србије у погледу средстава и имовине коју користе Министарство одбране и Војска Србије,предузимање правних радњи и правних средстава која се користе у поступку заступања пред судовима и другим државним органима у свим фазама поступка; послове који претходе вођењу поступка; давање правних мишљења на моделе односно нацрте правних послова које Министарство одбране и Војска Србије закључују са другим правним субјектима и покретање поступка за оцену уставности и законитости прописа и општих аката.

У Војном правобранилаштву образоване су следеће уже унутрашње јединице:
1) Одељење за штете;
2) Одељење за непокретности;
3) Одељење у Нишу;
4) Канцеларија;
5) Служба обезбеђења.