Министарство одбране Републике Србије
 

Војнобезбедносна агенцијаВојнобезбедносна агенција је служба безбедности и део јединственог безбедносно-обавештајног система Републике Србије. Као орган управе у саставу Министарства одбране са статусом правног лица, Војнобезбедносна агенција је надлежна за безбедносну и контраобавештајну заштиту Министарства одбране и Војске Србије.

Војнобезбедносна агенција је у обављању послова из своје надлежности самостална, политички, идеолошки и интересно неутрална.
 


Организација
 
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Војнобезбедносне агенције и начин њеног функционисања представља државну тајну.
Подаци о броју запослених припадника Војнобезбедносне агенције класификовани су одређеним степеном тајности.
Директор руководи радом Војнобезбедносне агенције и за свој рад одговара министру одбране.

Заменик директора за свој рад одговара директору.
 
Општи послови су организациона целина Војнобезбедносне агенције која обавља задатке: планирања, програмирања, буџетирања и извршења; планирања и организо-вања сарадње са међународним организацијама, обавештајно-безбедносним службама страних земаља и службама безбедности и другим органима у земљи, као и про-токоларне обавезе и активности и канцеларијско пословање. 
 
 
Унутрашња контрола обавља послове контроле законитости рада и примене овлашћења припадника Војнобезбедносне агенције.
Операције су организациона целина Војнобезбедносне агенције која обавља по-слове планирања, организовања и координације операција, у складу са надлежностима прописаним Законом о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији. 

Аналитика обавља послове који се односе на праћење, обраду и процењивање по-датака и израду информација, анализа и процена за потребе државног и војног руко­во­дства.

Подршка обавља задатке кадровске, логистичке, финансијске, информатичке, телеко-муникационе и друге облике подршке у планирању, организовању и реализацији послова и задатака Војнобезбедносне агенције.

Центри Војнобезбедносне агенције обављају послове безбедносне и контраобаве-штајне заштите организационих целина Министарства одбране и јединица, команди и установа Војске Србије у додељеној зони оперативне надлежности.

Све информације о Војнобезбедносној агенцији налазе се на званичном сајту агенције: www.vba.mod.gov.rs