Министарство одбране Републике Србије
 

Сектор за материјалне ресурсеСектор за материјалне ресурсе је основна унутрашња јединица Министарства одбране која обавља послове који се односе на истраживање, развој, производњу и промет наоружања и војне опреме, опремање и наоружавање Војске Србије и других снага одбране, планирање, организовање, надзор и изградњу војних објеката и планирање, организовање и спровођење обједињених набавки за потребе Министарства одбране и Војске Србије и материјално обезбеђење Војске Србије.

 

У Сектору за материјалне ресурсе образоване су следеће уже унутрашње јединице:
 
Управа за општу логистику,
Управа за одбрамбене технологије,
Управа за набавке и продају и
Управа за инфраструктуру.
 
УПРАВА ЗА ОПШТУ ЛОГИСТИКУ
 
Управа за општу логистику обавља послове који се односе на планирање и организовање исхране, водоснабдевање, обезбеђење енергентима и одевање у систему одбране, контролу квалитета интендантских материјалних средстава која се производе и набављају за потребе система одбране, нормативно регулисање и унапређење система заштите ресурса одбране.
 
За начелника Управе за општу логистику организационо и функционално везана је Дирекција за услуге стандарда.
 
Дирекција за услуге стандарда обавља послове који се односе на нормативно–правно и студијско–аналитичко уређење реализације задатака производних активности војних установа за производњу и услужне делатности за потребе система одбране.
 
За директора Дирекције за услуге стандарда организационо и функционално везане су следеће организационе целине:
 
Војна установа „Дедиње“,
Војна установа „Тара“ и
Војна установа „Моровић“.
 
Војна установа „Дедиње“ обавља послове који се односе на пољопривредну производњу, пружање угоститељско–кантинских услуга, услуга исхране и смештаја и других угоститељско–трговачких услуга професионалним припадницима Министарства одбране и Војске Србије, члановима њихових породица и осталим правним субјектима и појединцима.
 
Војна установа „Тара“ обавља послове који се односе на пружање угоститељско-трговачких и спортско-рекреативних услуга, одмора, самачког смештаја, као и других угоститељско-трговачких услуга, професионалним припадницима Министарства одбране и Војске Србије, члановима њихових породица и заинтересованим домаћим и страним организацијама, институцијама, правним субјектима и појединцима.
 
Војна установа „Моровић“ обавља послове који се односе на угоститељско-туристичке услуге, пољопривредну производњу, хортикултуру, шумарство, лов и одговарајуће услужне активности у вези са ловом и рибарством, као и трговину на велико и мало производима из сопственог производног асортимана.
 
УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 
Управа за одбрамбене технологије обавља послове који се односе на планирање и организовање задатака научно–истраживачког рада у области одбрамбених технологија, развојних пројеката средстава наоружања и војне опреме, развоја капацитета за истраживање наоружања и војне опреме, производњу средстава, развој технологија за производњу и одржавање средстава наоружања и војне опреме. Такође, обавља и послове планирања и организовања развоја капацитета за истраживање, развој, производњу и одржавање наоружања и војне опреме, као и резервних делова потребних за одржавање средстава наоружања и војне опреме.
 
За начелника Управе за одбрамбене технологије организационо и функционално везане су следеће организационе целине:
 
Војнотехнички институт,
Технички ремонтни завод Народни херој „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ и
Дирекција за стандардизацију, кодификацију и метрологију.
 
Војнотехнички институт обавља послове који се односе на истраживања и развој нових и модернизацију постојећих средстава наоружања и војне опреме, реализацију научне и стручне делатности, усавршавање научног кадра, пружање стручне помоћи јединицама и институцијама Министарства одбране и Војске Србије, експертизе патената од интереса за одбрану и пружање комерцијалних услуга корисницима у земљи и иностранству.
 
Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић – Ђура“обавља послове који се односе на производну и услужну делатност, ремонт, одржавање и демилитаризацију убојних средстава и производњу уређаја и алата за одржавање убојних средстава.
 
Дирекција за стандардизацију, кодификацију и метрологију обавља послове који се односе на планирање, организовање, успостављање, координацију и унапређење послова стандардизације, кодификације и метрологије, доношење системских упутстава за рад и развој метода и техника из области стандардизације, кодификације и метрологије
 
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
 
Управа за набавке и продају обавља послове који се односе на нормативну делатност из домена набавки у Министарству одбране и Војсци Србије, израду нацрта планова јавних набавки и њихову реализацију, планирање и организацију задатака набавки добара и услуга и продаје покретних средстава за потребе корисника у МО и Војсци Србије, организовање и реализацију продаје вишкова наоружања и војне опреме, као и друге послове у области набавки и продаје за потребе Министарства одбране и Војске Србије.
 
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
 
Управа за инфраструктуру обавља послове који се односе на нормативну делатност из домена инфраструктуре, управљање, планирање, изградњу, прибављање и одржавање објеката инфраструктуре на коришћењу у Министарству одбране и Војсци Србије, припрему и израду инвестиционо-техничке документације за радове из домена изградње и инвестиционог одржавања непокретности које користе МО и ВС, као и усаглашавање просторног развоја војне инфраструктуре и прилагођавање објеката од значаја за одбрану са потребама одбране земље.
 
За начелника Управе за инфраструктуру организационо и функционално везане су следеће организационе целине:
 
Војнограђевински центар „Београд“
Војнограђевинска установа „Београд“
Војна установа „Београд-2“
 
Војнограђевински центар „Београд” обавља послове који се односе на надзор над изградњом и инвестиционим одржавањем војних непокретности, стамбеног фонда и пословних простора на коришћењу у министарству одбране и Војсци Србије.
 
Војнограђевинска установа „Београд” обавља послове који се односе на извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова приликом изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и рушења објеката инфраструктуре посебне намене које користи Министарство одбране и Војска Србије, као и инвенстиционо одржавање објеката инфраструктуре посебне намене које користи Министарство одбране и Војска Србије.
 
Војна установа „Београд-2“ обавља послове који се односе на редовно и инвестиционо одржавање стамбених зграда и станова, гаража и пословног простора, непокретности за посебне намене и непокретности за репрезентативне потребе које се користе у организационим јединицама Министарства одбране и Војске Србије.
 
За помоћника министра одбране за материјалне ресурсе организационо и функционално везана је Војна контрола квалитета.
 
Војна контрола квалитета обавља послове који се односе на израду прописа из области oбeзбeђeњa квалитета, oбeзбeђeњe и контролу квалитета покретних ствари у фазама развоја, освајања, серијске производње, складиштења, експлоатације и ремонта, проверу, оцењивање и сертификацију производа, процеса и система менаџмента квалитетом и остале делатности из делокруга рада.

Руководилац Сектора
помоћник министра одбране за материјалне ресурсе
др Ненад Милорадовић