Министарство одбране Републике Србије
 

Опис функција постављених лицаМинистар одбране
Братислав Гашић


У извршавању послова државне управе, министар одбране у складу са одредбом члана 23. Закона о државној управи руководи Министарством одбране доноси прописе и решава у управним и другим појединачним стварима, одлучује о другим питањима из делокруга Министарства одбране и одговара Влади и Народној скупштини за рад Министарства одбране и стање у области одбране и Војске Србије.

У извршавању послова одбране и Војске Србије, министар одбране у складу са одредбом члана 14. Закона о одбрани предлаже и спроводи политику одбране и обезбеђује извршавање закона и аката председника Републике из области одбране. Министар одбране у обављању ових послова доноси: наређења, наредбе, налоге, одлуке, правила, смернице, упутства и прописе и друга акта за која је овлашћен Законом о Војсци Србије и другим законима.

За извршавање аката које доноси председник Републике и доношење аката по овлашћењу председника Републике, министар одбране доноси: наређења, наредбе, смернице, одлуке, правила и друга акта и одговоран је за њихово извршавање.

Прописи из области одбране и Војске Србије објављују се у „Службеном војном листу“.

Председник Републике своја овлашћења у области одбране прописана чланом 11. Закона о одбрани може пренети на министра одбране, осим одлучивања о употреби Војске Србије, одлучивања о постављењима, унапређењима и разрешењима официра, који су у надлежности председника Републике на основу закона и овлашћења.
 

Државни секретар

Овлашћења државног секретара уређена су чланом 24. Закона о државној управи. Државни секретар је функционер и помаже министру у оквиру овлашћења која му одреди министар.

Државни секретари су:
  • државни секретар - овлашћен је да прати и координира послове из делокруга Сектора за буџет и финансије, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за војно здравство, Фонда за социјално осигурање војних осигураника, као и реализацију задатака који се односе на функционисање Министарства одбране и у извршавању послова из делокруга наведених организационих јединица за које је овлашћен да потписује акта којима се материјали упућују у процедуру разматрања и одлучивања Владе, као и мишљења Министарства одбране на материјале које други органи достављају Министарству одбране на мишљење и да обавља послове и потписује акта Сектора за материјалне ресурсе из делокруга Управе за инфраструктуру.
  • државни секретар - овлашћен је да прати и координира послове из делокруга Сектора за политику одбране, Управе за односе са јавношћу и Универзитета одбране, у делу који се односи на научноистраживачки рад и научне пројекте у оквиру Универзитета одбране и остварује увид и извештаје и остала документа из делокруга организационих јединица чије послове прати и кординира, и да у извршавању послова из делокруга наведених организационих јединица за које је овлашћен потписује акта којима се материјали упућују у процедуру разматрања и одлучивања Владе, као и мишљења Министарства одбране на материјале које други органи достављају Министарству одбране на мишљење.

Министар не може овластити државног секретара за доношење прописа, нити за гласање на седницама Владе.

Државни секретар је функционер кога поставља и разрешава Влада на предлог министра и његова дужност престаје сa престанком дужности министра.


Помоћник министра

Овлашћења помоћника уређена су чланом 25. Закона о државној управи. Помоћник министра руководи заокруженом облашћу рада у министарству за које се образује сектор и за свој рад одговара министру. Помоћника министра поставља Влада на период од пет година према закону којим се уређује положај државних службеника.

Помоћници министра одбране су:
  • в. д. помоћника министра одбране Предраг Бандић – руководи Сектором за политику одбране;
  • в. д. помоћника министра одбране Синиша Радовић – руководи Сектором за људске ресурсе;
  • помоћник министра одбране др Ненад Милорадовић – руководи Сектором за материјалне ресурсе;
  • помоћник министра одбране – руководи Сектором за буџет и финансије;

Секретар министарства

Овлашћења секретара министарства уређена су чланом 26. Закона о државној управи. Секретар министарства помаже министру у управљању кадровима, финансијским, информатичким и другим питањима и усклађује рад унутрашњих организационих јединица министарства, сарађује с другим органима и за свој рад одговара министру.

Секретара министарства поставља Влада на пет година, на предлог министра према закону којим се уређује положај државних службеника.