Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за обавезе одбранеУправа за обавезе одбране је унутрашња јединица Сектора за људске ресурсе Министарства одбране која планира и уређује функционисање државних органа, органа аутономних покрајина, органа једицина локалне самоуправе, привредних друштава и осталих правних лица и предузетника у ванредном и ратном стању, обавља послове из области обучавања грађана, војне, радне и материјалне обавезе, те задатке у области заштите и спасавања цивилног становништва. Формирана је 1. децембра 2004. године.
 
Уже унутрашње јединице Управе за организацију су:
  • Одељење за планирање припрема за одбрану
  • Одељење за војну, радну и материјалну обавезу, и послове мобилизације
  • Одељење за обучавање грађана
  • Одељење за опште послове
  • Група за информатичку подршку.
 
Функционалне надлежности Управе за обавезе одбране су „планирање припрема за одбрану“, „обучавање грађана“, „координација послова цивилне заштите“ и „војна, радна и материјална обавеза, и послови мобилизације“.
 
У реализацији послова „планирање припрема за одбрану“ израђује акта и планска докумената којима се планирају мере и радње за успешно функционисање државних органа, органа аутономних покрајина, органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава и осталих правних лица и предузетника у ванредном и ратном стању, те координирају послови ради обезбеђења услова за живот и рад грађана и задовољење потреба снага одбране у ванредном и ратном стању.
 
Обучавање и пружање стручне помоћи у обучавању грађана за потребе одбране земље су послови које Управа за обавезе одбране реализује из функције „обучавање грађана“, док у области „координације послова цивилне заштите“ координира послове цивилне заштите с надлежним државним органима.
 
На основу функције „војна, радна и материјална обавеза, и послови мобилизације“, Управа за обавезе одбране обавља послове који се односе на планирање, организовање и извршавање задатака војне, радне и материјалне обавезе, уређује начин и поступак планирања ратне попуне, врши усклађивање мобилизацијских припрема, уређује начин и поступак организације позивања обвезника мобилизације, контролише и анализира реализацију задатака из области војне, радне и материјалне обавезе и ратне попуне, израђује подзаконске прописе и нормативних аката, те уређује начин евиденције војних обвезника, као и обвезника радне и материјалне обавезе.
 
Потчињени састави Управе за обавезе одбране су:
  • Регионални центар Министарства одбране Београд
  • Регионални центар Министарства одбране Нови Сад
  • Регионални центар Министарства одбране Ниш
  • Регионални центар Министарства одбране Крагујевац
  • Регионални центар Министарства одбране Ваљево.
 
Регионални центри Министарства одбране су територијални органи Министарства одбране који обављају послове припрема и усклађивања предлога планова одбране са субјектима планирања одбране, поступања по документима за спровођење Плана одбране Министарства одбране, организације, координације и функционисања послова цивилне заштите, обучавања грађана, као и послове који се односе на мобилизацију, војну, радну и материјалну обавезу.
 
Начелник Управе за обавезе одбране је пуковник Горан Десанчић.

Преглед контакта телефона територијалних органа МО
 
Контакт
Управа за обавезе одбране
Немањина 15
11000 Београд
Телефон: 011-3006-335
Факс: 011-3651-618
И-мејл: uoo@mod.gov.rs