Министарство одбране Републике Србије
 

Сектор за политику одбранеСектор за политику одбране обавља послове који се односе на планирање, организацију и реализацију садржаја из домена развоја система одбране, међународне војне сарадње и подршку систему одбране у процесу европских интеграција.
 
Сектор за политику одбране је основна унутрашња јединица Министарства одбране надлежна за: израду стратегијских докумената; документа планирања развоја система одбране; развој научноистраживачке и инвентивне делатности; планирање и организовање међународне војне сарадње; спровођење међународних споразума и конвенција, подршку систему одбране у процесу европских интеграција, мултилатералну и билатералну сарадњу.
 
Сектором за политику одбране руководи помоћник министра одбране за политику одбране.


 
 У Сектора за политику одбране образоване су следеће уже унутрашње јединице:
  • Управа за стратегијско планирање
  • Управа за међународну војну сарадњу
 
УПРАВА ЗА СТРАТЕГИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ
 
Управа за стратегијско планирање обавља послове који се односе на припрему стратегијских докумената и докумената планирања развоја система одбране, опредељења, циљеве и задатке политике националне безбедности и политике одбране, планирање и развој научноистраживачке и инвентивне делатности, те координацију активности у Процесу планирања и прегледа (PARP) у оквиру НАТО програма Партнерство за мир.
 
УПРАВА ЗА МЕЂУНАРОДНУ ВОЈНУ САРАДЊУ
 
Управа за међународну војну сарадњу обавља послове који се односе на планирање и организовање међународне војне сарадње, израду међународних уговора, спровођење међународних споразума, конвенција, интеграција, комуникацију са страним војним представницима и дипломатским мисијама.
 
За помоћника министра одбране за политику одбране организационо и функционално везане су следеће организационе целине:
 
  • Канцеларија за управљање пројектима,
  • Војно представништво у Мисији Републике Србије при НАТО,
  • Канцеларија за административно – стручне послове,
  • Списак радних места у Министарству спољних послова која се попуњавају са ПВЛ
  • Војни архив
 
Канцеларија за управљање пројектима обавља послове који се односе на пружање стручне подршке систему одбране у процесу европских интеграција, као и управљање пројектима организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије предвиђеним за финансирање из средстава Европске уније и међународне развојне помоћи и другим стандардима, форматима и захтевима међународних организација држава – донатора.
 
Војно представништво у Мисији Републике Србије при НАТО обавља послове који се односе на представљање Министарства одбране и Војске Србије у НАТО и ЕУ, заступање и заштиту одбрамбених и војних интереса Републике Србије у НАТО и ЕУ и подршку примени стандарда у циљу унапређења интероперабилности Војске Србије.
 
Канцеларија за административне и стручне послове обавља административне послове за потребе Владе Републике Србије, а који се тичу остваривања непосредне везе између Министарства одбране и Канцеларије Владе РС и припрему садржаја за медијско представљање и комуникацију са јавношћу.

Војни архив је установа заштите архивске грађе и документарног материјала који настају у раду Министарства одбране и Војске Србије, или се код њих налази, обавља архивску делатност за потребе органа управе надлежног за одбрану, у складу са одредбама Закона о архивској грађи и архивској делатности ("Службени гласник Републике Србије" број 6/2020) које регулишу делатност и надлежности јавних архива, прописима о одбрани и прописима којима се уређује вршење архивске делатности за потребе одбране и Војске Србије.

Веб сајт: www.vojniarhiv.mod.gov.rs
 

За начелника Управе за међународну војну сарадњу организационо и функционално везане су следеће организационе целине:
  • Војна представништва у иностранству
  • Верификациони центар
Војна представништва у иностранству обављају послове који се односе на представљање Министарства одбране и Војске Србије у међународним организацијама и заступање одбрамбених и војних интереса Републике Србије у међународним организацијама и сталним мисијама држава чланица.
 
Верификациони центар обавља послове који се односе на спровођење међународно прихваћених обавеза Републике Србије у области контроле наоружања и реализацију активности дефинисане документима и конвенцијама Организације уједињених нација.