Министарство одбране Републике Србије
 

Сектор за политику одбранеСектор за политику одбране обавља послове који се односе на планирање, организацију и реализацију садржаја из домена развоја система одбране, међународне војне сарадње и подршку систему одбране у процесу европских интеграција.
 
Сектор за политику одбране је основна унутрашња јединица Министарства одбране надлежна за: израду стратегијских докумената; документа планирања развоја система одбране; развој научноистраживачке и инвентивне делатности; планирање и организовање међународне војне сарадње; спровођење међународних споразума и конвенција, подршку систему одбране у процесу европских интеграција, мултилатералну и билатералну сарадњу.
 
Сектором за политику одбране руководи помоћник министра одбране за политику одбране. 
 У Сектора за политику одбране образоване су следеће уже унутрашње јединице:
 
1. Управа за стратегијско планирање
2. Управа за међународну војну сарадњу
 
УПРАВА ЗА СТРАТЕГИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ
 
Управа за стратегијско планирање обавља послове који се односе на припрему стратегијских докумената и докумената планирања развоја система одбране, опредељења, циљеве и задатке политике националне безбедности и политике одбране, планирање и развој научноистраживачке и инвентивне делатности, те координацију активности у Процесу планирања и прегледа (PARP) у оквиру НАТО програма Партнерство за мир.
 
УПРАВА ЗА МЕЂУНАРОДНУ ВОЈНУ САРАДЊУ
 
Управа за међународну војну сарадњу обавља послове који се односе на планирање и организовање међународне војне сарадње, израду међународних уговора, спровођење међународних споразума, конвенција, интеграција, комуникацију са страним војним представницима и дипломатским мисијама.
 
За помоћника министра одбране за политику одбране организационо и функционално везане су следеће организационе целине:
 
  1. Канцеларија за управљање пројектима,
  2. Војно представништво у Мисији Републике Србије при НАТО,
  3. Канцеларија за административно – стручне послове,
  4. Списак радних места у Министарству спољних послова која се попуњавају са ПВЛ
 
Канцеларија за управљање пројектима обавља послове који се односе на пружање стручне подршке систему одбране у процесу европских интеграција, као и управљање пројектима организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије предвиђеним за финансирање из средстава Европске уније и међународне развојне помоћи и другим стандардима, форматима и захтевима међународних организација држава – донатора.
 
Војно представништво у Мисији Републике Србије при НАТО обавља послове који се односе на представљање Министарства одбране и Војске Србије у НАТО и ЕУ, заступање и заштиту одбрамбених и војних интереса Републике Србије у НАТО и ЕУ и подршку примени стандарда у циљу унапређења интероперабилности Војске Србије.
 
Канцеларија за административне и стручне послове обавља административне послове за потребе Владе Републике Србије, а који се тичу остваривања непосредне везе између Министарства одбране и Канцеларије Владе РС и припрему садржаја за медијско представљање и комуникацију са јавношћу.
 
За начелника Управе за међународну војну сарадњу организационо и функционално везане су следеће организационе целине:
  1. Војна представништва у иностранству
  2. Верификациони центар
Војна представништва у иностранству обављају послове који се односе на представљање Министарства одбране и Војске Србије у међународним организацијама и заступање одбрамбених и војних интереса Републике Србије у међународним организацијама и сталним мисијама држава чланица.
 
Верификациони центар обавља послове који се односе на спровођење међународно прихваћених обавеза Републике Србије у области контроле наоружања и реализацију активности дефинисане документима и конвенцијама Организације уједињених нација.