Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за организацијуУправа за организацију је унутрашња јединица Сектора за људске ресурсе Министарства одбране која нормативно уређује организацију Министарства одбране и Војске Србије. У њеној надлежности су и мобилизација субјеката система одбране, управљање организацијским променама, као и вођење организацијског развоја у систему одбране.
 

Уже унутрашње јединице Управе за организацију су:
  • Одељење за формације
  • Одељење за пројектовање организације и мобилизацију
  • Одељење за систем.
 
Пословима из области организације и мобилизације оптимизују се послови и задаци који проистичу из различитих функција појединих организацијских целина Министарства одбране и Војске Србије. Треба да обезбеде захтевани ниво способности наше војске за извршење додељених мисија, уз одговарајуће ангажовање расположивих ресурса.
 
Током реализације послова из функције „организација“, Управа за организацију у сарадњи с осталим јединицама Министарства одбране и Војске Србије непрекидно анализира однос постојеће организацијске структуре Министарства и Војске, међусобни однос елемената организације –  унутрашњих јединица, команди, јединица и установа, њихов делокруг рада и међусобне везе, груписање послова и систематизацију радних места, с остварењем резултата у развоју и одржавању способности система одбране у складу са стратегијским и доктринарним документима.
 

Припрема нормативне регулативе и планова којима се обезбеђује прелазак Министарства одбране и Војске Србије с мирнодопске организације на функционисање и извршавање задатака према ратној организацији, у одређеним условима и задатим роковима, делокруг је рада Управе за организацију из функције „мобилизација“.
 
Резултат рада Управе за организацију јесте организацијска структура Министарства одбране и Војске Србије која омогућава одговор на актуелне претње и изазове, као и развој способности система одбране за одговор на будуће.

Начелник Управе за организацију je пуковник Милан Милановић.
 
Контакт
Управа за организацију
Бирчанинова 5
11000 Београд
Телефон: 011-3201-058
Факс: 011-3006-177
И-мејл:organizacija@mod.gov.rs