Министарство одбране Републике Србије
 

Савремена функција управљања људским ресурсима и њени бенефитиУправљање људским ресурсима је основна стратешка, пословна и управљачка функција, којом се обезбеђује потребан број компетентних и мотивисаних запослених, који у оптималној организационој структури и праведном радном амбијенту, на ефективан и ефикасан начин, остварују организационе циљеве.

 
Савремени концепт управљања људским ресурсима
 
Савремени концепт управљања људским ресурсима знатно се разликује од традиционалног модела управљања кадром.
 
Савремени концепт управљања људским ресурсима Традиционални модел управљања кадром
Запослени се посматрају као КАПИТАЛ Запослени се посматрају као ТРОШАК
Тежиште - учинак и развој Тежиште – административни послови
Усмереност ка будућности Усмереност на садашњост
Запослени су СУБЈЕКТИ управљања Запослени су ОБЈЕКТИ управљања
 
Капитал, дакле, представљају људи, њихова знања, компетенције и способности, њихови развојни и креативни потенцијали. Такав приступ у управљању људским ресурсима примењују све успешне организације, чији се делокруг рада не ограничава само на управљање административним функцијама.
 
Примењујући савремен концепт управљања људским ресурсима, Сектор за људске ресурсе Министарства одбране данас настоји да заштити интересе запослених и обликује позитивно радно окружење. Заправо представља спону између очекивања послодавца и потреба запослених, ради реализације стратешки опредељених приоритета нашег система одбране.
 
Бенефити савременог концепта управљања људским ресурсима у Министарству одбране и Војсци Србије
 • стандардизоване, уједначене, ефикасне и транспарентне процедуре рада
 • јаснија очекивања на радном месту
 • уређен и предвидив систем запошљавања, каријерног развоја и напредовања у служби
 • прецизније кадровско планирање, уз смањену флуктуацију запослених
 • поштовање права запослених у области рада и радних односа
 • већа мотивација и задовољство послом
 • старање о безбедности запослених
 • позитивно радно окружење и добри међуљудски односи
 • јачање перцепције о праведности
 • подршка раду руководилаца.
 
Наведене користи утичу на професионализацију и јачање укупних капацитета запослених у Министарству одбране и Војсци Србије. 
 
Тежишне функције управљања људским ресурсима система одбране у наредном периоду
 • послови прецизнијег кадровског планирања и утврђивања функционалне организационе структуре Министарства одбране и Војске Србије
 • јачање информационог система ради обезбеђења динамичке базе података с потребним извештајима
 • регрутација и селекција потенцијалних кандидата за рад у систему одбране
 • планирање и организовање програма који обезбеђују услове за оспособљавање, каријерни развој и усавршавање
 • заштита и унапређење менталног здравља запослених, јачање протективних и слабљење ризичних фактора
 • брига о статусу и мотивацији запослених
 • нормативно уређење послова управљања људским ресурсима ради повећања ефикасности.
 
На тај начин ће професионална и савремена функција управљања људским ресурсима бити оријентисана ка остварењу стратешких циљева Министарства одбране и Војске Србије.