Министарство одбране Републике Србије
 

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА - Права бораца и брига о деци погинулих • Како се утврђује статус борца?
– Законом о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2020. од 3. марта 2020, а који се примењује од 1. јануара 2021.) уређују се права и услови за остваривање права бораца. За тумачење питања у вези статуса и права бораца надлежно је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.

Поменутим прописом предвиђено је следеће:
 • Статус борца признаје се по поднетом захтеву. Решењем којим се утврђује статус борца врши се и разврставање борца у категорије.
 • Поступак за утврђивање статуса борца и разврставање бораца у категорије и за остваривање права по овом закону покреће се по захтеву странке.
 • Статус борца утврђује се на основу оригиналних писмених доказа из времена учешћа у рату, односно оружаним акцијама предузетим за време мира, као и на основу писаних података којима располаже надлежни орган Републике Србије о дужини ангажовања борца у оружаним снагама. Наведени подаци морају садржати податке о датуму почетка и датуму престанка војног ангажовања борца.
 • Доказним средством сматрају се документи у којима су наведене чињенице о испуњености услова прописаних законом, а посебно војни, полицијски и правосудни документи и медицинска документација. Изјава странке и осталих лица, без обзира у ком је облику, не сматра се доказним средством, као ни  упис у војну књижицу извршен без позива на одговарајућу службену евиденцију. Доказним средством не сматрају се ни изјаве сведока дате у судским поступцима ради остваривања права по другим прописима.
 • О правима из Закона у првом степену решава општинска, односно градска управа по месту пребивалишта странке, која послове обавља као поверене послове. Решење којим се утврђује статус борца и којим се борац разврстава у категорије доноси првостепени орган. Првостепено решење подлеже претходној контроли коју врши овлашћено службено лице првостепеног органа.
 
 • Како и где се прибављају документа којима се доказује учешће у рату, односно оружаним акцијама предузетим за време мира?
– Ради координисаног и ефикасног поступањау поступку утврђивања статуса борца,Сектору за борачко-инвалидску заштиту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије достављен је предлог о прибављању уверења-потврда о периоду учешћа лица у борбеним дејствима, односно оружаним акцијама предузетим за време мира према следећем:
 • да се у складу с чланом 141. Закона наведена оригинална документа која су издата у ранијем периоду признају као доказ за утврђивање статуса борца, односно да се признају и фотокопије истих, оверене од стране надлежног органа, то јест да се не издају нова документа уколико лице већ поседује слична
 • да се за лица којима је признат стаж осигурања у увећаном трајању 12/24 (посебан стаж) за период учешћа у борбеним дејствима, а која не поседују примерак наведеног решења или другачији доказ, службе борачко-инвалидске заштите или странка обрате надлежном органу ПИО који на основу увида у службену евиденцију треба да изда одговарајући документ
 • да се за лица која нису остварила стаж осигурања у увећаном трајању 12/24 (посебан стаж) и не поседују уверење-потврду о периоду учешћа у борбеним дејствима (оргинал или оверену копију), а у зависности у ком својству су била учесници ратова или оружаних акција, службе борачко-инвалидске заштите у складу с ЗУП-ом или сама странка обрате надлежним организационим јединицама Министарства одбране и Војске Србије ради достављања оверених копија постојећих уверења-потврда о периоду учешћа у борбеним дејствима, односно издавања нових докумената на следећи начин:
 1. За лица која су учестовала у борбеним дејствима у својству војника на служењу војног рока или у својству војног обвезника (резервни састав) захтеви се достављају надлежном центру Министарства одбране према месту пребивалишта. Уколико центар не располаже траженим подацима предмет прослеђује јединици или правном следбенику јединице у којој је лице било ангажовано на даљу надлежност.
 2. За професионалне припаднике војске којима је престала служба (ЈНА, Војска Југославије, Војска СиЦГ и Војска Србије), а који су држављани Републике Србије, захтеви се достављају Управи за кадрове Сектора за људске ресурсе (Немањина 15, 11000 Београд), која захтев прослеђује надлежној јединици Министарства одбране и Војске Србије или правном следбенику на даље поступање.
 3. За професионалне припаднике Војске Србије (официри, подофицири, професионални војници и цивилна лица) и државне службенике у Министарству одбране, лица прибављају потребна документа у јединици-установи у којој су на служби.
 • за потребе прибављања или издавања уверења-потврде о погинулим, несталим, рањеним, заробљеним и убијеним припадницима оружаних снага бивше СФРЈ за период од 26. јуна 1991. до 19. маја 1992, као и о несталим и погинулим припадницима Војске Југославије на територији Савезне Републике Југославије за период од 23. марта 1998. до 26. јуна 1999. и за период од 23. марта 2001. до 30. јуна 2001, захтеви се достављају Управи за традицију, стандард и ветеране, која, уколико не располаже траженим подацима, захтев прослеђује надлежној јединици Министарства одбране и Војске Србије или правном следбенику на даље поступање.
 
 • Ко има право на накнаду за школовање деце војног лица?
– Чланом 197. став 2. Закона о Војсци Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – одлука УС, 36/18 и 94/19) прописано је да до доношења прописа о војној обавези, социјалном, здравственом и пензијском и инвалидском осигурању професионалних војних лица остају на снази одредбе Закона о Војсци Југославије („Службени лист СРЈ“, бр. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02 и 37/02 и „Службени лист СЦГ” број 7/05 – поглавље XV – Здравствено осигурање члан 211. до 239).

Деца војног лица које без своје кривице погине или умре од задобијене ране, повреде или озледе, односно болести која је настала или се погоршала као непосредна последица службе у Војсци, рођена у браку, ван брака или усвојена, ако нису старија од 18 година, односно 26 година – ако се налазе на редовном школовању, осим деце која су у радном односу, а коју је војно лице до своје смрти издржавало, имају право на месечну накнаду за време школовања и друге накнаде у вези са школовањем, ако не остварују стипендију по другом основу (чланови 233. став 1. тачка 2. и 235. став 2. Закона).

Поступак за остваривање тог права покреће се на захтев странке, односно њеног законског заступника, уз који се доставља неопходна документација (Уредба о остваривању права на једнократну новчану помоћ, оспособљавање брачног друга и о накнади за школовање деце војног лица („Службени лист СРЈ“, број 69/99, „Службени лист СЦГ“, број 4/05 и „Службени гласник Републике Србије“, број 14/11, 60/18 и 74/48).

Том уредбом се уређује и остваривање права на новчану накнаду за време школовања и друге накнаде у вези са школовањем детета војног лица које погине или умре за време службе или у вези са службом у Војсци Србије, као и износ те помоћи, односно накнаде.

Накнада за школовање обухвата месечну новчану накнаду за школовање, накнаду за набавку књига и школског прибора и накнаду за групну рекреативну наставу, односно ескурзију које организује школа (исплаћује се ученику основне и ученику средње школе).