Министарство одбране Републике Србије
 

Регулатива из надлежности Управе за кадровеЗАКОН
 1. Закон о војном образовању
 
УРЕДБЕ
 1. Уредба  о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира
 2. Уредба о пријему у професионалну војну службу
 3. Уредба о условима и поступку пријема на службу у Војсци Србије и Министарству одбране професионалних припадника Војске Србије, кадета и државних службеника и намештеника
 4. Уредба о начину и поступку пријема цивилних лица на службу у Војсци Србије
 5. Уредба о оцењивању професионалних војних лица
 6. Уредба о војној легитимацији
 7. Уредба о начину остваривања права на осигурање припадника Војске Србије и  других снага одбране који се упућују у мултинационалне операције
 
ПРАВИЛНИЦИ
 1. Правилник о пословима, радним и формацијским местима у Војсци Србије и Министарству одбране на којима се врши специфична војна служба и служба под отежаним условима
 2. Правилник о радним местима, односно пословима на којима се професионалним припадницима Војске Србије стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
 3. Правилник о критеријумима и поступку за оцењивање цивилних лица на служби у Војсци Србије
 4. Правилник о приправничком стажу и полагању приправничког испита
 5. Правилник о унапређивању у чинове војника, ученика и студената војношколских установа и лица на другом стручном оспособљавању за официре и подофицире и о произвођењу и унапређивању официра у резерви и подофицира у резерви
 6. Правилник о условима за упућивању на школовање и усавршавање професионалних припадника Војске Србије
 7. Правилник о условима и начину стипендирања за потребе Војске Србије и о поступку утврђивања и повраћаја трошкова стипендирања
 8. Правилник о ученичким и кадетским легитимацијама и идентификационим картицама које се користе у Министарству одбране и Војсци Србије
 9. Правилник о евиденцијама за професионална војна лица и цивилна лица на служби у Војсци Србије
 10. Правилник о условима и поступку упућивања професионалних припадника Војске Србије на школовање на другим универзитетима у Републици Србији
 11. Правилник о облицима усавршавања и ближим условима, начину и поступку реализације посебних програма усавршавања
 12. Правилник о пријему лица из грађанства на школовање и усавршавање у војношколским установама и јединицама и установама  Министарства одбране и Војске Србије
 13. Правилник о условима и поступку упућивања професионалних припадника војске Србије на програме образовања током живота
 14. Правилник о садржају и начину вођења регистара војношколских установа
 15. Правилник о условима и поступку упућивања професионалних припадника Војске Србије на школовање и усавршавање у иностранству
 16. Правилник о пријему на школовање и усавршавање страних држављана у војношколским установама и јединицама и установама Министарства одбране и Војске Србије
 17. Правилник о ближим условима и начину остваривања права припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама
 18. Правилник о психолошкој делатности у Министарству одбране и Војсци Србије
 
ОДЛУКЕ
 1. Одлука о овлашћењима за решавање о стањима у служби и другим односима у служби професионалних припадника Војске Србије
 2. Одлука о овлашћењима за решавање у управним стварима у Министарству одбране
 3. Одлука о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса
 4. Одлука о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије
 5. Одлука о образовању Савета за управљање људским ресурсима  у Министарству одбране
 6. Одлука оснивању Универзитета одбране у Београду
 
КРИТЕРИЈУМИ
 
 1. Критеријуми за формирање листе кандидата за постављење на формацијско место вишег чина, за упућивање на школовање и усавршавање и за унапређење у виши чин