Министарство одбране Републике Србије
 

Регулатива из надлежности Управе за кадровеЗАКОН
 1. Закон о војном образовању („Службени гласник РС“ број 36/18)
 
УРЕДБЕ
 1. Уредба  о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира  („Службени гласник РС“, бр. 28/19 и 63/20);
 2. Уредба о пријему у професионалну војну службу („Службени гласник РС“, бр. 35/15, 98/18 и 63/20);
 3. Уредба о условима и поступку пријема на службу у Војсци Србије и Министарству одбране професионалних припадника Војске Србије, кадета и државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, број 104/18);
 4. Уредба о начину и поступку пријема цивилних лица на службу у Војсци Србије („Службени гласник РС“, број 104/18 и 51/21);
 5. Уредба о оцењивању професионалних војних лица („Службени гласник РС“, бр.  17/16 и 30/19);
 6. Уредба о војној легитимацији („Службени гласник РС“, број  79/15 и 11/21);
 7. Уредба о начину остваривања права на осигурање припадника Војске Србије и  других снага одбране који се упућују у мултинационалне операције („Службени гласник РС“, бр.  121/14 и 48/18).
 
ПРАВИЛНИЦИ
 1. Правилник о пословима, радним и формацијским местима у Војсци Србије и Министарству одбране на којима се врши специфична војна служба и служба под отежаним условима („Службени војни лист“, број 13/20);
 2. Правилник о радним местима, односно пословима на којима се професионалним припадницима Војске Србије стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем („Службени гласник РС“, бр. 18/15 и 14/17);
 3. Правилник о критеријумима и поступку за оцењивање цивилних лица на служби у Војсци Србије („Службени војни лист“, број 6/16);
 4. Правилник о приправничком стажу и полагању приправничког испита („Службени војни лист“, бр. 17/10 и 23/11);
 5. Правилник о унапређивању у чинове војника, ученика и студената војношколских установа и лица на другом стручном оспособљавању за официре и подофицире и о произвођењу и унапређивању официра у резерви и подофицира у резерви („Службени војни лист“, бр. 21/09, 13/15, 23/19 и 26/20);
 6. Правилник о условима за упућивању на школовање и усавршавање професионалних припадника Војске Србије („Службени војни лист“, бр. 10/19, 7/20 и 38/20);
 7. Правилник о условима и начину стипендирања за потребе Војске Србије и о поступку утврђивања и повраћаја трошкова стипендирања („Службени војни лист“, бр. 9/19, 26/19 и 18/20);
 8. Правилник о ученичким и кадетским легитимацијама и идентификационим картицама које се користе у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, број 25/15);
 9. Правилника о евиденцијама за професионална војна лица и цивилна лица на служби у Војсци Србије („Службени војни лист“, број 23/16);
 10. Правилник о условима и поступку упућивања професионалних припадника Војске Србије на школовање на другим универзитетима у Републици Србији („Службени војни лист“ број 12/19);
 11. Правилник о облицима усавршавања и ближим условима, начину и поступку реализације посебних програма усавршавања („Службени војни лист“ број 11/19);
 12. Правилник о пријему лица из грађанства на школовање и усавршавање у војношколским установама и јединицама и установама  Министарства одбране и Војске Србије („Службени војни лист“ број 12/19);
 13. Правилник о условима и поступку упућивања професионалних припадника војске Србије на програме образовања током живота („Службени војни лист“ број 11/19);
 14. Правилник о садржају и начину вођења регистара војношколских установа (Службени војни лист“ број 12/19);
 15. Правилник о условима и поступку упућивања професионалних припадника Војске Србије на школовање и усавршавање у иностранству („Службени војни лист“ број 12/19);
 16. Правилник о пријему на школовање и усавршавање страних држављана у војношколским установама и јединицама и установама Министарства одбране и Војске Србије („Службени војни лист“ број 13/19).
 17. Правилник о ближим условима и начину остваривања права припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама („Службени војни лист“, бр. 19/19 и 28/20)
 
ОДЛУКЕ
 1. Одлука о овлашћењима за решавање о стањима у служби и другим односима у служби професионалних припадника Војске Србије („Службени војни лист“, бр. 23/15, 15/17, 24/19, 30/19 и 26/20, 16/21 и 18/21);
 2. Одлука о овлашћењима за решавање у управним стварима у Министарству одбране („Службени војни лист“, бр. 2/08, 15/08, 21/10 и 33/19);
 3. Одлука о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист“, бр. 13/19 и 20/20)
 4. Одлука о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 10/12, 6/14, 23/15, 30/17, 26/18, 19/19, 30/19, 17/20 и 20/20)
 5. Одлука о образовању Савета за управљање људским ресурсима  у Министарству одбране („Службени војни лист“, бр. 27/14, 26/15, 15/16, 20/17 и 20/18);
 6. Одлука оснивању Универзитета одбране у Београду („Службени гласник РС“ број 14/11 и 90/15)
 
КРИТЕРИЈУМИ
 
 1. Критеријуми за формирање листе кандидата за постављење на формацијско место вишег чина, за упућивање на школовање и усавршавање и за унапређење у виши чин („Службени војни лист“, бр. 13/12, 7/13 и 8/14).