Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Regulativa iz nadležnosti Uprave za obaveze odbraneZakoni
 1. Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS“ broj 88/2009, 95/2010 i 36/2018);
 2. Zakon o civilnoj službi („Službeni glasnik RS“ broj 88/2009).
 
Uredbe, pravilnici, uputstva i odluke
 1. Uredba o načinu i postupku izvršavanja obaveze planiranja priprema za odbranu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 24/09);
 2. Uredba o merama pripravnosti državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave i privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika u ratnom i vanrednom stanju („Službeni glasnik RS”, broj 24/2009);
 3. Uredba o vrstama usluga koje pružaju posebna pravna lica u odbrani, utvrđivanju visine naknade stvarnih troškova i načinu njihovog plaćanja („Službeni glasnik RS”, broj 41/2015);
 4. Odluka o određivanju pravnih lica od značaja za odbranu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 52/2008);
 5. Odluka o određivanju proizvoda i usluga od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 58/08 i 26/19);
 6. Odluka o objektima od posebnog značaja za odbranu(„Službeni glasnik RS”, broj 112/08);
 7. Odluka o određivanju pravnih lica koja izrađuju planove razvoja odbrane („Službeni glasnik RS”, broj 58/2011);
 8. Odluka o određivanju šuma s posebnom namenom za potrebe odbrane zemlje („Službeni glasnik RS”, broj 62/2011);
 9. Odluka o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu („Službeni glasnik RS”, broj 41/14, 35/15, 86/16, 53/17, 26/19 i 94/19)
 10. Uredba o  načini i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze („Službeni glasnik RS“ broj 100/2011, 60/2015 i 40/2019);
 11. Uredba o načini i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem („Služeni vojni list“ broj 3/2011),
 12. Uredba o kriterijumima za raspoređivanje građana i materijalnih sredstava za potrebe odbrane i popune Vojske Srbije („Službeni glasnik RS“ broj 75/2010);
 13. Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o službi u aktivnoj rezervi („Službeni vojni list“ broj 30/2015);
 14. Pravilnik o načinu i uslovima za izbor i o postupku izbora regruta koji će se usavršavati za rezervne oficire („Službeni vojni list“ broj 10/2011);
 15. Pravilnik o uslovima po kojima vojni rok služi regrut naučni radnik istraživač, vrhunski sportista i umetnik („Službeni vojni list“ broj 18/2011);
 16. Pravilnik o izmena i dopunama pravilnika o načinu i uslovima za izbor i o postupku izbora regrita koji će se usavršavati za rezervne oficire („Službeni vojni list“ broj 34/2018);
 17. Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o načinu i uslovima za izbor i o postupku izbora regruta koji će se usavršavati za rezervne oficire („Službeni vojni list“ broj 27/2016);
 18. Pravilnik o načinu rada regrutnih komisija i o uslovima za određivanje rodova i službi u kojima će regrut služiti vojni rok („Službeni vojni list“ broj 21/2012);
 19. Pravilnik o izmenama pravilnika o načinu rada regrutnih komisija i o uslovima za određivanje rodova i službi u kojima će regrut služiti vojni rok („Službeni vojni list“ broj 2/2019);
 20. Pravilnik o načinu, uslovima i postupku izdavanja odobrenja regrutu i licu u rezervnom sastavu za boravak u inostranstvu duže od šest meseci („Službeni vojni list“ broj 21/2013);
 21. Pravilnik o izmeni pravilnika o načinu, uslovima i postupku izdavanja odobrenja regrutu i licu u rezervnom sastavu za boravak u inostranstvu duže od šest meseci („Službeni vojni list“ broj 34/2018);
 22. Odlua o utvrđivanju naknade za korišćenje stvari iz popisa za potrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane (Tarifa) („Službeni glasnik RS“ broj 50/2012);
 23. Odluka o prenošenju ovlašćenja za donošenje rešenja o raspoređivanju po osnovu radne obaveze i saopštavanje rasporeda po osnovu radne obaveze („Službeni vojni list“ broj 14/2016);
 24. Uputstvo o postupanju teritorijalnih organa Ministarstva odbrane u sprovođenju mobilizacije subjekata sistema odbrane („Službeni vojni list“ broj 8/2013);
 25. Uputstvo o izmenama uputstva o postupanju teritorijalnih organa Ministarstva odbrane u sprovođenju mobilizacija subjekata odbrane („Službeni vojni list“ broj 30/2014);
 26. Uputstvo o vođenju evidencije vojnih obveznika i radne i materijalne obaveze („Službeni vojni list“ broj 19/2013);
 27. Uputstvo o izmena uputstva o vođenju evidencije vojnih obveznika i radne i materijalne obaveze („Službeni vojni list“ broj 2/2014);
 28. Uputstvo o izmena uputstva o vođenju evidencije vojnih obveznika i radne i materijalne obaveze („Službeni vojni list“ broj 23/2017);
 29. Uputstvo o izmena uputstva o vođenju evidencije vojnih obveznika i radne i materijalne obaveze („Službeni vojni list“ broj 17/2019);
 30. Uputstvo o izmena uputstva o vođenju evidencije vojnih obveznika i radne i materijalne obaveze („Službeni vojni list“ broj 8/2020) i
 31. Uredba o načinu obučavanja i kategorijama građana koje za potrebe odbrane zemlje obučava Ministarstvo odbrane („Službeni glasnik RS“ broj 76/2019).
 
Ostala zakonska regulativa
 1. Zakon o radu („Službeni glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 i 95/2018);
 2. Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ broj 128/2020);
 3. Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ broj 129/2007, 18/2016, 47/2018 i 9/2020);
 4. Zakon o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“ broj 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018 i 47/2018);
 5. Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/2007, 83/2014, 101/2016 i 47/2018);
 6. Krivični zakonik („Službeni glasnik RS“ broj 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019);
 7. Zakon o oštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016 i 95/2018);
 8. Zakon o obligacionim odnosima („Službeni glasnik RS“ broj 29/1978, 39/1985, 45/1989, 57/1989, 31/1993, 1/2003 i 18/2020);
 9. Zakon o matičnim knjigama („Službeni glasnik RS“ broj 20/2009, 145/2014 i 47/2018);
 10. Zakon o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS“ broj 104/2009);
 11. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 13/2018) i
 12. Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018).
 
Podzakonski propisi
 1. Uredba o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze (Službeni glasnik RS“ broj 104/2018);
 2. Uredba o sprovođenju mobilizacije („Službeni glasnik RS“ broj 92/2014);
 3. Uredba o jedinicama civilne zaštite, nameni, zadacima, mobilizaciji i načinu upotrebe („Službeni glasnik RS“ broj 84/2020);
 4. Uredba o sastavu, načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije („Službeni glasnik RS“ broj 27/2020) i
 5. Pravilnik o radu poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite i kriterijumima za njihovo imenovanje („Službeni glasnik RS“ broj 102/2020).