Министарство одбране Републике Србије
 

Генерални инспектор службиГенерални инспектор служби, као самостална ужа унутрашња јединица у Министарству одбране, надзире примену начела идеолошке, политичке и интересне неутралности у раду Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције и њихових припадника, као и законитост примене посебних поступака и мера за тајно прикупљање података и законитост трошења буџетских и других средстaва за рад. Даје мишљење на нацрте закона и других прописа и општих аката из надлежности Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције, и утврђује чињенице о уоченим незаконитостима и неправилностима у раду Војнобезбедносне и Војнообавештајне агенције и њихових припадника.
 

 
Контакти:
телефон    011/3201-121
телефакс   011/3201-500
и мејл     generalni.inspektor@mod.gov.rs