Министарство одбране Републике Србије
 

Службени војни лист
- Преглед законa и подзаконских аката из делокруга Министарства одбране и Војске Србије објављених у "Службеном војном листу"

 
  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
         
 
О „СЛУ­ЖБЕ­НОМ ВОЈ­НОМ ЛИ­СТУ”
 
„Слу­жбе­ни вој­ни лист” је слу­жбе­но гла­си­ло Ми­ни­стар­ства од­бра­не ко­ји под тим на­зи­вом излази од 7. јануара 1881. го­ди­не.

Далеке 1879. го­ди­не, ми­ни­стар вој­ни ге­не­рал­штаб­ни пот­пу­ков­ник Јо­ван Ми­шко­вић оба­ве­стио је на­чел­ни­ка Глав­ног ђе­не­рал­шта­ба да је ре­шио „да по­чет­ком ове го­ди­не ­поч­не да излази вој­ни лист под име­ном „Рат­ник”, образложио по­тре­бу за из­да­ва­њем јед­ног та­квог ли­ста и рекао: „Вој­ска је без свог ли­ста као чо­век без го­во­ра.” 
 
„Службени војни лист” излазио је у оквиру „Ратника” до 1881. године када је, по угле­ду на Фран­цу­ску и Пру­ску вој­ску, ми­ни­стар вој­ни ђе­не­рал Ми­лој­ко Леш­ја­нин по-кренуо војно гласило „Слу­жбе­ни вој­ни лист”.
 
У Ср­би­ји је „Слу­жбе­ни вој­ни лист” као ор­ган Ми­ни­стар­ства вој­ног из­ла­зио јед­ном не­дељ­но. У „Слу­жбе­ном вој­ном листу” објављивали су се: за­ко­ни, ука­зни про­пи­си, на­ре­ђе­ња, по­ста­вље­ња и раз­ме­шта­ји, про­пи­си и об­ја­шње­ња ми­ни­стар­ска, из­ве­шта­ји, ре­фе­ра­ти, лич­ни од­но­си (же­нид­бе офи­ци­ра, од­су­ства и бо­ло­ва­ња), раз­ни огла­си и дру­го. Та­кав ка­рак­тер, „Слу­жбе­ни вој­ни лист” за­др­жао је и у Вој­сци Кра­ље­ви­не Ју­го­сла­ви­је.
 
„Слу­жбе­ни вој­ни лист” из­ла­зио је (осим 1916. го­ди­не када је „Србија била на Крфу”) ре­дов­но до кра­ја 1941. го­ди­не, ка­да је у Ка­и­ру, на­кон по­вла­че­ња кра­љев­ске вла­де и де­ла вој­ске, ми­ни­стар вој­ни ге­не­рал Бо­го­љуб Илић на­ре­дио да се уки­не због недостатка фи­нан­сиј­ских сред­ста­ва.
 
Од краја 1941. до 1945. го­ди­не уло­гу „Слу­жбе­ног вој­ног ли­ста” имао је Бил­тен Глав­ног шта­ба, а ка­сни­је – Вр­хов­ног шта­ба НОВ и ПОЈ, ко­ји је по фор­ма­ту и са­др­жи­ни био ве­о­ма сли­чан по­сле­рат­ном „Слу­жбе­ном вој­ном ли­сту”.
 
Од мар­та до де­цем­бра 1945. го­ди­не из­ла­зио је као „Слу­жбе­ни  лист Ми­ни­стар­ства од­бра­не на­род­не Де­мо­крат­ске Фе­де­ра­тив­не Ју­го­сла­ви­је”, а од де­цем­бра 1945. го­ди­не па до 12. апри­ла 1952. го­ди­не – као „Слу­жбе­ни вој­ни лист Ми­ни­стар­ства на­род­не од­бра­не ФНРЈ”.
 
У Со­ци­ја­ли­стич­кој Фе­де­ра­тив­ној Ре­пу­бли­ци Ју­го­сла­ви­ји „Слу­жбе­ни вој­ни лист” је из­да­вао Са­ве­зни се­кре­та­ри­јат за на­род­ну од­бра­ну, у Са­ве­зној Ре­пу­бли­ци Ју­го­сла­ви­ји (од ма­ја 1992. го­ди­не) – Са­ве­зно ми­ни­стар­ство за од­бра­ну, у др­жав­ној за­јед­ни­ци Ср­би­ја и Цр­на Го­ра (од мар­та 2003. го­ди­не) из­да­је га Ми­ни­стар­ство од­бра­не, а у Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји (од јуна 2006. го­ди­не) из­да­је га Ми­ни­стар­ство од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.
 
И данас, 143 годинe од појављивања првог броја, у „Службеном војном листу” објављују се закони, прописи и друга акта из делокруга Министарства одбране и Војске Србије.