Министарство одбране Републике Србије
 

О министарствуЗакон о одбрани

Министарство одбране

Министарство одбране, у оквиру свог делокруга, предлаже и спроводи политику одбране, извршава законе и међународне уговоре, општа акта Народне скупштине, Владе и акта председника Републике из области одбране.

Министарство одбране обавља послове, који се односе на:
 • процену ризика и претњи безбедности земље;
 • израду нацрта Стратегије националне безбедности Републике Србије, Стратегије одбране Републике Србије и Дугорочног плана развоја система одбране Републике Србије и усвајање документа за њихову разраду;
 • израду предлога Доктрине Војске Србије;
 • израду предлога Стратегијског прегледа одбране Републике Србије;
 • израду Средњорочног плана и програма развоја система одбране;
 • израду предлога годишњег извештаја Владе о стању припрема за одбрану, с којим се сагласио председник Републике;
 • израду нацрта закона из области одбране, безбедности и Војске Србије;
 • израду нацрта закона о потврђивању међународних уговора у области одбране и војне сарадње;
 • израду платформи за вођење преговора и закључивање међународних уговора у области одбране и војне сарадње и њихово извршавање;
 • закључење уговора из области војног школства и обуке за одбрану земље са надлежним министарствима других држава у складу са законом;
 • планирање и остваривање међународне сарадње из области одбране и војне сарадње;
 • координирање израде нацрта Плана одбране Републике Србије, у складу с упутством Владе о методологији за израду планова одбране и предлагање Влади на усвајање;
 • предлагање смерница за израду планова одбране и упутства о методологији за израду планова одбране;
 • утврђивање предлога планова одбране других снага система одбране, који су у вези са Планом употребе Војске Србије;
 • планирање, припремање и контролу мобилизације грађана, државних органа, органа аутономних покрајина, органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других правних лица и предузетника и Војске Србије за извршавање задатака у ратном и ванредном стању;
 • израду аката и планских докумената којима се планирају мере и радње за рад грађана, државних органа, привредних друштава, других правних лица и предузетника и за употребу Војске Србије и других снага одбране у ратном и ванредном стању;
 • извршавање војне, радне и материјалне обавезе;
 • извршавање одлука председника Републике о упућивању професионалних војних лица у мултинационалне операције и одлука Владе о упућивању особља цивилне заштите и запослених у органима државне управе у хуманитарне и друге операције у иностранству;
 • планирање и организовање цивилно-војних односа у области одбране;
 • информативну, културну, музејску, архивску и верску делатност и друге делатности, за потребе одбране;
 • организовање, модернизацију и унапређење телекомуникационих мрежа и средстава и криптозаштите за потребе Војске Србије и других државних органа;
 • усклађивање телекомуникационо-информационог обезбеђења, информационих и телекомуникационих мрежа и средстава за потребе одбране;
 • уређење и припрему територије за потребе одбране;
 • истраживање, развој, производњу и промет наоружања и војне опреме;
 • опремање и наоружавање Војске Србије и других снага одбране, поступке поверљивих набавки и материјално обезбеђивање Војске Србије;
 • уређује поступак јавних набавки мале вредности у командама, јединицама и установама Војске Србије, војним јединицама и установама које су организационо и функционално везане за Министарство одбране;
 • планирање, управљање, контролу и спровођење обавештајно-безбедносних послова од значаја за одбрану, у складу са законом којим се уређују службе безбедности и другим прописима;
 • школовање и усавршавање за рад на пословима одбране и безбедности земље, планирање, организовање и делатност војног школства;
 • развој образовног система за потребе одбране и Војске Србије;
 • хармонизацију система војног школства и научноистраживачке делатности од значаја за одбрану са системом средњошколског и високог образовања и научноистраживачке делатности у Републици Србији;
 • планирање, програмирање и развој научноистраживачке и инвентивне делатности од значаја за одбрану;
 • картографско и геотопографско обезбеђење и израда геотопографског материјала за систем одбране;
 • статусна и друга питања припадника Војске Србије;
 • доношење аката о организацији команди, јединица и установа Војске Србије и аката о организацији војних јединица и војних установа које су организационо и функционално везане за Министарство одбране;
 • образовање и укидање изасланстава одбране и војних представништава, у складу са одлуком Владе о броју и распореду изасланстава одбране и војних представништава Републике Србије у иностранству;
 • образовање и организовање финансијске службе у Министарству одбране, командама, јединицама и установама Војске Србије, војним јединицама и војним установама које су организационо и функционално везане за Министарство одбране;
 • организовање и унапређење информационог система у области материјалног и финансијског пословања за потребе финансијског извештавања, сагласно усвојеним стандардима;
 • планирање, програмирање, буџетирање и спровођење финансијског плана за потребе Министарства одбране, у складу са законом;
 • планирање, организовање, извршење и контролу материјално-финансијског пословања;
 • планирање, организовање, надзор и изградњу војних објеката, као и инвестиционо одржавање објеката инфраструктуре на коришћењу у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • прибављање, располагање, коришћење, управљање и одржавање непокретних ствари за војне потребе, стамбених зграда, станова, гаража, пословног простора за потребе Министарства одбране и Војске Србије и објеката за привремени смештај професионалних припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране;
 • прибављање, располагање, коришћење, управљање и одржавање непокретних и покретних ствари за репрезентативне потребе Министарства одбране и Војске Србије у земљи и иностранству;
 • уређивање, планирање, организовање, спровођење и контролу безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара и експлозије, у складу са законима којима се уређују те делатности;
 • уређивање, планирање, организовање, спровођење и контролу заштите животиња и здравствени надзор над производњом и прометом намирница и предмета опште употребе у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • уређивање, планирање, организовање, спровођење и контролу метролошке делатности, у складу са законима којима се уређује та делатност;
 • сарадњу с осталим министарствима и другим органима државне управе, органима аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе у припремању и спровођењу планова одбране и извршавању задатака у одбрани;
 • организацију, преношење и спровођење мера приправности, мобилизације и попуне државних органа, јавних служби, органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других правних лица и предузетника;
 • заједнички цивилно-војни систем управљања ваздушним саобраћајем за потребе одбране;
 • доношење аката о оснивању војноздравствене установе примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите;
 • друге послове одређене законом.

Министар одбране у обављању послова из става 2. овог члана доноси: наређења, наредбе, налоге, одлуке, правила, смернице, упутства и прописе и друга акта за које је овлашћен овим законом и другим законима. За извршавање аката које доноси председник Републике и доношење аката по овлашћењу председника Републике, министар одбране доноси: наређења, наредбе, смернице, одлуке, правила и друга акта, и одговоран је за њихово извршавање.

Министарство одбране има свој знак, симболе и друга обележја. Влада ближе уређује изглед и начин коришћења знака, симбола и других обележја, означавање и друге елементе визуелног идентитета Министарства одбране, на предлог министра одбране.