Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за војно здравствоУправа за војно здравство је ужа унутрашња јединица Министарства одбране ван сектора и Секретаријата Министарства одбране, организационо и функционално везана за министра одбране.
 
Управа за војно здравство обавља послове који се односе на припрему прописа и других аката, којима се уређује здравствена и ветеринарска заштита у Министарству одбране и Војсци Србије, као и послова фармацеутске здравствене делатности у циљу обезбеђења лекова и медицинских средстава и стварања најповољнијих услова за медицински и фармацеутски рад у војним здравственим установама и јединицама за здравствену заштиту Министарства одбране и Војске Србије.

Организација

За начелника Управе за војно здравство организационо и функционално везане су следеће организационе целине:
 
Војномедицинска академија
Центар војномедицинских установа Београд
Војна болница Нови Сад
Војна болница Ниш
Главна војнолекарска комисија
Виша војнолекарска комисија Ниш
Виша војнолекарска комисија Београд
Централна апотека – складиште
Центар санитетске службе
Центар ветеринарске службе
Војномедицинска академија је научноистраживачка и здравствена установа и обавља послове који се односе на здравствено збрињавање, лечење и пружање свих специјализованих видова здравствене заштите војних и цивилних осигураника, председника Републике Србије и других високих војних и политичких руководилаца и чланова њихових породица, чланова дипломатског кора и њихових породица. Такође, ВМА учествује у процесу реализације наставе за потребе Медицинског факултета Универзитета одбране, као и академских и специјалистичких студија и научноистраживачке делатности из области медицинских наука. Војномедицинска академија је укључена у мрежу здравствених установа Републике Србије.

Подаци о медицинским услугама које пружа Војномедицинска академија налазе се на сајту www.vma.mod.gov.rs
 
Центар војномедицинских установа Београд је здравствена установа која на општем и специјалистичком нивоу збрињава војне осигуранике са територије града Београда, као и војнике и професионална војна лица са целе територије Републике Србије. У саставу Центра војномедицинских установа Београд су три војномедицинска центра за пружање услуга опште и специјалистичке медицинске помоћи, са три истурене амбуланте опште медицине и Војномедицински центар хитне помоћи Београд за пружање хитне медицинске помоћи и кућног лечења.
 
Војна болница Ниш и Војна болница Нови Сад су здравствене установе Министарства одбране, које обављају послове који се односе на примарну и секундарну здравствену заштиту и санитетску подршку војних осигураника, цивилних осигураника и осигураника свих категорија који остварују право на пружање услуга, превентивно медицинску заштиту, збрињавање повређених и оболелих пружањем опште, специјалистичке и субспецијалистичке помоћи, стационарне специјалистичке медицинске помоћи и хитне медицинске помоћи.
 
Главна војнолекарска комисија врши контролу исправности оцена здравствене способности које изричу више војнолекарске комисије, као и праћење рада виших и нижих војнолекарских комисија, те давање налаза, оцене и мишљења у поступку остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника.
 
Виша војнолекарска комисија Београд и Виша војнолекарска комисија Ниш обављају послове који се односе на оцену здравствене способности припадника Министарства одбране и Војске Србије и остваривање права из пензионог, инвалидског и здравственог осигурања војних осигураника.
Централна апотека – складиште је установа која се бави снабдевањем лековима и другим медицинским потрошним материјалом за потребе војних осигураника на територији Републике Србије.
 
Центар санитетске службе обавља послове који се односе на школовање и обуку санитетског кадра за рад на радним местима у јединицама и установама Министарства одбране и Војске Србије.
 
Центар ветеринарске службе је наменска јединица ветеринарске службе која извршава задатке обуке и усавршавања кадрова ветеринарске службе, реализује курсеве из области здравствене заштите животиња, безбедности хране животињског порекла, планирања, узгоја, репродукцију животиња и учествује у стручним пројектима из области ветеринарске медицине.