Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

NAJČEŠĆA PITANJA - Stambeno zbrinjavanje u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije • Po kom osnovu se rešavaju stambene potrebe lica na stambenom obezbeđenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije? 
– Pravni osnov za donošenje Pravilnika o rešavanju stambenih potreba u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije sadržan je u odredbama člana 111a Zakona o odbrani („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 116/07, 88/09, 88/09 - dr. zakon, 104/09 - dr. zakon, 10/15 i 36/18). Ministar odbrane propisuje način i kriterijume za rešavanje stambenih potreba zaposlenih u sistemu odbrane, uz saglasnost Vlade, na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – dr. zakoni, 108/16 i 113/17).

U dosadašnjoj primeni Pravilnika o rešavanju stambenih potreba zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list“, br. 14/14, 31/15 i 9/17), ukazala se potreba za drugačijim i socijalno pravednijim definisanjem kriterijuma i načina za rešavanje stambenih potreba zaposlenih u sistemu odbrane, kao i stvaranje pravnog osnova za davanje zajma i dodelu teže deljivih i neuređenih stanova zainteresovanim licima.

U narednom periodu očekuje se pribavljanje u javnu svojinu Republike Srbije određenog broja stanova namenjenih za potrebe rešavanja stambenih potreba zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, preko Republičke direkcije za imovinu, a po posebnim zaključcima Vlade. Donošenje predloženog propisa omogućiće raspodelu na taj način pribavljenih stanova.

U odnosu na dosadašnjuregulativu, novim pravilnikom predviđena su drugačija rešenja:
 • predviđena je mogućnost dodele stambenog zajma za kupovinu ili izgradnju stana ili stambene zgrade, kao jedan od načina rešavanja stambene potrebe, pored postojećih modela
 • za pojedine kriterijume za utvrđivanje reda prvenstva izmenjen je broj bodova, kao i značaj pojedinih kriterijuma, radi isticanja vremena čekanja na stan i dužine radnog staža
 • kriterijum „vreme čekanja“ izmenjen je i definisan za svaku godinu bez stana – 7  bodova, a u službenom stanu, u stanu u zakup na određeno vreme, u stanu u zakup na neodređeno vreme, u stanu u svojini koji je stečen po osnovu radnog odnosa, kao i u stanu (stambenoj zgradi) koji je stečen po bilo kojem pravnom osnovu – 5  bodova. U stavu 2. istog člana definisan je pojam „lice bez stana“.
 • kriterijum „stambena ugroženost“, za lica koja nemaju rešenu stambenu potrebu po osnovu radnog odnosa, a ta lica ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva imaju stan (porodičnu stambenu zgradu) u zakupu ili u svojini, predviđa 170 bodova jer su takva lica do sada bila u neravnopravnom položaju u odnosu na ostale stambene interesente
 • kriterijum „zdravstveno stanje“ usaglašen je s republičkim propisima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i ostalim propisima kojima se uređuje pomenuta oblast, a povećan je i broj bodova s20 na 40, a u slučaju smrti nosioca prava na rešavanje stambene potrebe ili člana porodičnog domaćinstva bodovi se ne oduzimaju po osnovu tog kriterijuma
 • predviđeno je da se u slučaju smrti nosioca prava na rešavanje stambene potrebe ili člana porodičnog domaćinstva bodovi ne oduzimaju po osnovu kriterijuma „broj članova porodičnog domaćinstva“
 • povećan je broj bodova po osnovu staža u dvostrukom trajanju, s 2 na 5 bodova na svaka tri meseca staža
 • definisano je da će se stanovi pribavljati i dodeljivati isključivo po strukturi bez navođenja površina, čime će se obezbediti nesmetano pribavljanje stanova u fond Ministarstva odbrane i Vojske Srbije po svim osnovama
 • predviđena je mogućnost efikasnije dodele teže deljivih stanova u zakup na neodređeno vreme, pri čemu se pod pojmom teže deljivi stanovi podrazumevaju uređeni stanovi u zakup koji se zbog male površine ili mesta gde se nalaze nisu mogli podeliti u redovnoj raspodeli
 • predviđeno je da stambeni organ zbog efikasnijeg rada vrši evidentiranje lica i obradu podataka u skladu s kriterijumima za utvrđivanje reda prvenstva, bez donošenja upravnog akta. Na utvrđene bodove i mesto na rang-listi stambeni interesneti imaju pravo na prigovor, o kojem odlučuje starešina organizacione jedinice Ministarstva odbrane nadležne za stambene poslove, u formi pisanog zaključka.
 • predviđeno je da o zahtevima za rešavanje stambenih potreba koji su neosnovani odlučuje Stambena komisija donošenjem rešenja, protiv kojih je dozvoljena žalba, o kojoj odlučuje Viša stambena komisija
 • definisano je da stan koji je u privatnoj svojini, a koji stambeni interesent prenosi u stambeni fond Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, treba da bude iste strukture kao stan koji je stečen iz radnog odnosa
 • bliže je uređen način i postupak rešavanja stambene potrebe vraćanjem stana neodgovarajuće strukture u stambeni fond Ministarstva odbrane i Vojske Srbije radi sticanja susvojine na novododeljenom stanu, te se na taj način rešavaju dva stambena interesenta.
Pravilnik o rešavanju stambenih potreba u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije izrađen je uz uvažavanje zahtevai predloga stambenih interesenata.
 
Pravilnik o rešavanju stambenih potreba u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije
 
ČLAN SADRŽAJ
2. Definiše kategorije lica koja mogu rešavati stambene potrebe
3. Propisuje koja lica imaju rešenu stambenu potrebu
4. Definiše raspodelu raspoloživih stanova prema kategorijama lica, a na osnovu posebnog akta ministra odbrane
5. Propisuje da se uputstvom ministra odbrane vrši način vođenja evidencije, sačinjavanja lista reda prvenstva, kao i ostali poslovi u vezi s rešavanjem stambenih potreba u Ministarstvu odbrane
6. Propisuje kriterijume reda prvenstva
7. Propisuje kriterijum i način bodovanja za vreme čekanja na rešavanje stambene potrebe, te definiše kategoriju– „lice bez stana“
8. Propisuje kriterijum i način bodovanja dužine ukupnog penzijskog staža
9. Propisuje kriterijum i način bodovanja po osnovu značaja radnog mesta
10. Propisuje kriterijum i način bodovanja po osnovu stambene ugroženosti
11. Propisuje kriterijum i način bodovanja po osnovu broja članova porodičnog domaćinstva
12. Propisuje kriterijum i način bodovanja po osnovu vršenja službe za lica kojima je priznat staž u dvostrukom trajanju
13. Propisuje kriterijum i način bodovanja po osnovu zdravstvenog stanja
14. Definiše osam lista reda prvenstva prema kategorijama lica, kao i jedinstvene rang-liste za lica bez stana, koja svoje stambene potrebe rešavaju dodelom teže deljivog stana ili dodelom neuređenog stana u zakup na neodređeno vreme
15. Iskazuju se stambene potrebe po mestima i strukturama radi pribavljanja stanova od strane organizacione jedinice Ministartva odbrane nadležne za infrastrukturu
16. Propisuje obaveze stambenih interesenata da u roku od osam dana dostave dokaze o promenama koje utiču na njihov stambeni status
17. Propisuje struktura stana koji se dodeljuje u zakup
18. Propisuje mogućnost da se stambenom interesentu dodeli i stan manje strukture od stana koji mu pripada kao konačno rešenje stambene potrebe uz njegovu pisanu izjavu za svaki poseban akt ministra odbrane o raspodeli raspoloživih stanova, odnosno o dodeli zajma
19. Propisuje da se profesionalnim pripadnicima u sistemu odbrane dodeljuje stan u garnizonu, odnosno mestu službovanja, a penzionisanim pripadnicima u bilo kom mestu na teritoriji Republike Srbije. Izuzetno, licima koja su postavljena na formacijsko mesto formacijskog čina brigadni general i viši može se dati stan u zakup u bilo kojem garnizonu, odnosno mestu na teritoriji Republike Srbije.
20. Propisuje rešavanje stambene potrebe za lica koja imaju u zakupu ili u svojini neodgovarajući stan, razmenom vlasništva na nepokretnostima
21. Definiše pojam teže deljivih stanova, kao i način davanja istih u zakup na neodređeno vreme
22. Definiše pojam neuređenih stanova, kao i način davanja istih u zakup na neodređeno vreme
23. Reguliše način rešavanja stambenih potreba za lica koja se ne nalaze u evidenciji stambenog organa, koji se pokreće podnošenjem zahteva za dodelu stana u zakup, i navodi dokumenta kojima se dokazuju navodi u zahtevu. Za lica koja žele da svoju stambenu potrebu reše na način i pod uslovima razmenom vlasništva na nepokretnostima propisuje koja su dokumenta potrebna da dostave uz zahtev.
24. Propisuje je postupanje u utvrđivanju prava za lica koja svoju stambenu potrebu rešavaju putem dodele stana u zakup na neodređeno vreme ili zajmom, odnosno evidentiranje i obradu podataka u skladu s kriterijumima za utvrđivanje reda prvenstva, bez donošenja upravnog akta. Propisujei nadležnost za odlučivanje po prigovorima na bodove i mesto na rang-listi i o zahtevima za rešavanje stambenih potreba koja su neosnovana.
25. Propisuje postupanje u utvrđivanju prava na rešavanje stambene potrebe za lica koja su ušla u uži krug lica za raspodelu stanova ili zajmova prema posebnom aktu ministra odbrane o raspodeli raspoloživih stanova, odnosno o dodeli zajma
26. Definiše formiranje Stambene komisije i Više stambene komisije
27. Propisuje ko donosi rešenje o dodeli stanova u zakup i rokove za podnošenje žalbi na doneto rešenje o dodeli stana
28. Propisuje elementi koje obavezno sadrži rešenje o davanju stana u zakup
29. Propisuje elementi koje obavezno sadrži ugovor o zakupu stana na neodređeno vreme, kao i uslove pod kojima prestaje važnost ugovora
30. Definisše postupak neprihvatanja dodeljenog stana
31. Propisuje postupanje u utvrđivanju prava na rešavanje stambene potrebe za lica koja svoju stambenu potrebu rešavaju razmenom nepokretnosti
32. Reguliše proceduru za zaključenje ugovora o sticanju susvojine na stanu i obračun razlike tržišnih vrednosti stanova
33. Propisuje elemente koje obavezno sadrži ugovor o sticanju susvojine na stanu
34. Navedi propise pod kojima se može steći pravo svojine nad stanom otkupom, kao i nadležnost za njegovo zaključivanje
35. Definiše rokove pod kojima organizaciona jedinica Ministarstva odbrane nadležna za infrastrukturu dostavlja prijave pojedinačnih stanova za raspodelu organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane nadležnoj za stambene poslove
3643. Regulišu dodeljivanje stambenih zajmova kao načina rešavanja stambene potrebe
44. Utvrđuje prioritete za izuzimanje iz reda prvenstva u okviru svake liste reda prvenstva
45. Propisuje postupak za dodelu stana ukoliko dva ili više lica u okviru iste liste reda prvenstva imaju jednak broj bodova
46. Ovlašćuje starešinu organizacione jedinice Ministarstva odbrane nadležne za stambene poslove da u saradnji s nadležnim organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije daje objašnjenja u vezi s primenom odredbi Pravilnika
4749. Propisuju postupak rešavanja zahteva podnetih do dana stupanja na snagu Pravilnika, realizaciju odluka nadležnog starešine o izuzimanju iz reda prvenstva, kao i realizacijuodluka o raspodeli stanova u zakup koje su donete pre stupanja na snagu Pravilnika
50. Određuje da će se do donošenja nove liste teških trajnih bolesti koje utiču na rešavanje stambenih potreba primenjivati važeća lista
51. Utvrđuje nadležnost Stambene komisije da za sva ranija rešenja o dodeli adaptiranih prostorija i poslovnih prostora za stanovanje, stana za službene potrebe ili u zakup na određeno vreme,koja je doneo stambeni organ ili drugi nadležni organ Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i rešenja po izuzeću, donese rešenja o davanju stana u zakup na neodređeno vreme uz pisano izjašnjenje tog organa da je prestala potreba za korišćenjem konkretnog stana za službene potrebe ili u zakup na određeno vreme
52. Definiše na koji način će se doneti rešenje i izvršiti zaključivanje ugovora o zakupu stana u slučajevima kada se vrši izmena rešenja o dodeli adaptiranih prostorija, poslovnih prostora, službenih stanova i stanova u zakup na određeno vreme u stanove u zakup na neodređeno vreme
 
 • Kako se može kupiti stan pod povoljnijim uslovima za pripadnike snaga bezbednosti?
– Usvajanjem Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 41/18, 54/19 i 9/20) propisani su uslovi, kriterijumi, način i postupak za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije i Ministarstva pravde - Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kao i za lica, ranije pripadnike snaga bezbednosti, koji su pravo na penziju ostvarili u jednom od pomenutih državnih organa.

Pripadnik snaga bezbednosti može da ostvari pravo na kupovinu stana pod povoljnijim uslovima ukoliko ispunjava propisane uslove i na osnovu akta koji donosi ministar, odnosno ovlašćeno lice iz navedenih ministarstava i agencija.

Pravo na kupovinu stana pod povoljnim uslovima ima pripadnik snaga bezbednosti koje nema trajno rešenu stambenu potrebu ili ima neodgovarajući stan. Takvo pravo nema pripadnik snaga bezbednosti, kao ni članovi njegovog porodičnog domaćinstva, koji su od dana stupanja na snagu Zakona otuđili nepokretnost – stan ili porodičnu stambenu zgradu koju su imali u svojini na teritoriji Republike Srbije, kao i na teritoriji bivših republika SFRJ.

Odlukom o ispunjenosti uslova za kupovinu stana pod povoljnijim uslovima, koju je doneo ministar odbrane (akt Uprave za tradiciju, standard i veterane broj 330-36 od 11. marta 2019. godine), utvrđuju se uslovi, način i postupak za utvrđivanje ispunjenosti uslova. Posle donošenja odluke utvrđuje se spisak lica koja mogu ostvariti pravo na kupovinu stana pod povoljnim uslovima, s tačno navedenim podacima o pripadniku snaga bezbednosti.

Prema proceduri rangiranja zainteresovanih pripadnika službi bezbednosti i drugih lica u skladu sa Zakonom koju je usvojila Komisija Vlade Republike Srbije za koordinaciju aktivnosti u izgradnji stanova za pripadnike snaga bezbednosti, posle završetka elektronske prijave za odgovarajući Javni poziv formiraju se tabele zainteresovanih lica koje Generalni sekretarijat Vlade dostavlja u roku od tri dana od dana završetka elektronske prijave nadležnim državnim organima, čiji pripadnici su iskazali interesovanje za kupovinu stana.

Organi kojima su dostavljene tabele odgovaraju na iste  upisivanjem činjenice da li lice koje se prijavilo ostvaruje pravo u skladu s Javnim pozivom, i navedene tabele se prosleđuju Generalnom sekretarijatu Vlade u roku od pet dana od dana prijema tabela. U roku od tri dana od dana prijema podataka, Generalni sekretarijat Vlade priprema i prosleđuje konačne rang-liste Građevinskoj direkciji Srbije, koja iste koristi za pozivanje zainteresovanih lica radi prodaje stanova.

Prva rang-lista sadrži spisak lica koja imaju nerešeno stambeno pitanje, dok druga beleži spisak lica koja imaju delimično rešeno stambeno pitanje. Po kreiranju obe liste, lica se u svakoj listi rangiraju isključivo po vremenu prispeća elektronske prijave i to tako da prijava najbliža vremenu početka elektronskog prijavljivanja bude prva na rang-listi. Ukoliko je neko lice poslalo više elektronskih prijava na osnovu istog Javnog pozivu u obzir će kao ispravna biti uzeta najranija prijava iz koje se nedvosmisleno može utvrditi o kom licu se radi, odnosno prijava koja sadrži ispravan podatak o imenu, prezimenu i JMBG. Sve nepotpune, netačne ili na drugi način neodgovarajuće elektronske prijave se ne razmatraju, kao ni elektronske prijave pristigle van vremena određenog Javnim pozivom.

Starosna dob od 70 godina života je uslov za dobijanje stambenog kredita kod većine banaka i na taj uslov Ministarstvo odbrane ne može da utiče. Smatramo da je bolje što postoji mogućnost da penzionisani pripadnici Ministarstva odbrane imaju pravo na rešavanje stambenog pitanja po navedenom Zakonu, nego da to pravo nemaju, imajući u vidu da profesionalni oficiri i podoficiri odlaze u penziju s 53-56 godina života, te ispunjavaju uslov za dobijanje stambenog kredita.

Od početka rada na navedenom projektu, Ministarstvo odbrane predlagalo je da se izvrši raspodela broja stanova po kvotama za svako ministarstvo prema broju zainteresovanih, a da se podela stanova izvrši na osnovu postojećih kriterijuma u Ministarstvu odbrane. Takav stav nije prihvaćen od ostalih učesnika u projektu, a imajući u vidu da se Zakon odnosi na sve celine sistema bezbednosti, Ministarstvo odbrane je primorano da postupa po odredbama tog Zakona. Jedina nadležnost Ministarstva odbrane i ostalih ministarstava u tom projektu se u formiranju spiskova zainteresovanih za kupovinu stana po dostavljenim izjavama, a procedura direktnog prijavljivanja putem internet portala i prodaje stanova je u nadležnosti Građevinske direkcije Srbije.

U toku je rad na izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, po kojem će se, između ostalog, podzakonskim aktom regulisati pitanje prijave za kupovinu stana na drugačiji način nego do sada.