Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Službeni vojni list
- Pregled zakona i podzakonskih akata iz delokruga Ministarstva odbrane i Vojske Srbije objavljenih u "Službenom vojnom listu"

 
  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
         
 
O „SLU­ŽBE­NOM VOJ­NOM LI­STU”
 
„Slu­žbe­ni voj­ni list” je slu­žbe­no gla­si­lo Mi­ni­star­stva od­bra­ne ko­ji pod tim na­zi­vom izlazi od 7. januara 1881. go­di­ne.

Daleke 1879. go­di­ne, mi­ni­star voj­ni ge­ne­ral­štab­ni pot­pu­kov­nik Jo­van Mi­ško­vić oba­ve­stio je na­čel­ni­ka Glav­nog đe­ne­ral­šta­ba da je re­šio „da po­čet­kom ove go­di­ne ­poč­ne da izlazi voj­ni list pod ime­nom „Rat­nik”, obrazložio po­tre­bu za iz­da­va­njem jed­nog ta­kvog li­sta i rekao: „Voj­ska je bez svog li­sta kao čo­vek bez go­vo­ra.” 
 
„Službeni vojni list” izlazio je u okviru „Ratnika” do 1881. godine kada je, po ugle­du na Fran­cu­sku i Pru­sku voj­sku, mi­ni­star voj­ni đe­ne­ral Mi­loj­ko Leš­ja­nin po-krenuo vojno glasilo „Slu­žbe­ni voj­ni list”.
 
U Sr­bi­ji je „Slu­žbe­ni voj­ni list” kao or­gan Mi­ni­star­stva voj­nog iz­la­zio jed­nom ne­delj­no. U „Slu­žbe­nom voj­nom listu” objavljivali su se: za­ko­ni, uka­zni pro­pi­si, na­re­đe­nja, po­sta­vlje­nja i raz­me­šta­ji, pro­pi­si i ob­ja­šnje­nja mi­ni­star­ska, iz­ve­šta­ji, re­fe­ra­ti, lič­ni od­no­si (že­nid­be ofi­ci­ra, od­su­stva i bo­lo­va­nja), raz­ni ogla­si i dru­go. Ta­kav ka­rak­ter, „Slu­žbe­ni voj­ni list” za­dr­žao je i u Voj­sci Kra­lje­vi­ne Ju­go­sla­vi­je.
 
„Slu­žbe­ni voj­ni list” iz­la­zio je (osim 1916. go­di­ne kada je „Srbija bila na Krfu”) re­dov­no do kra­ja 1941. go­di­ne, ka­da je u Ka­i­ru, na­kon po­vla­če­nja kra­ljev­ske vla­de i de­la voj­ske, mi­ni­star voj­ni ge­ne­ral Bo­go­ljub Ilić na­re­dio da se uki­ne zbog nedostatka fi­nan­sij­skih sred­sta­va.
 
Od kraja 1941. do 1945. go­di­ne ulo­gu „Slu­žbe­nog voj­nog li­sta” imao je Bil­ten Glav­nog šta­ba, a ka­sni­je – Vr­hov­nog šta­ba NOV i POJ, ko­ji je po for­ma­tu i sa­dr­ži­ni bio ve­o­ma sli­čan po­sle­rat­nom „Slu­žbe­nom voj­nom li­stu”.
 
Od mar­ta do de­cem­bra 1945. go­di­ne iz­la­zio je kao „Slu­žbe­ni  list Mi­ni­star­stva od­bra­ne na­rod­ne De­mo­krat­ske Fe­de­ra­tiv­ne Ju­go­sla­vi­je”, a od de­cem­bra 1945. go­di­ne pa do 12. apri­la 1952. go­di­ne – kao „Slu­žbe­ni voj­ni list Mi­ni­star­stva na­rod­ne od­bra­ne FNRJ”.
 
U So­ci­ja­li­stič­koj Fe­de­ra­tiv­noj Re­pu­bli­ci Ju­go­sla­vi­ji „Slu­žbe­ni voj­ni list” je iz­da­vao Sa­ve­zni se­kre­ta­ri­jat za na­rod­nu od­bra­nu, u Sa­ve­znoj Re­pu­bli­ci Ju­go­sla­vi­ji (od ma­ja 1992. go­di­ne) – Sa­ve­zno mi­ni­star­stvo za od­bra­nu, u dr­žav­noj za­jed­ni­ci Sr­bi­ja i Cr­na Go­ra (od mar­ta 2003. go­di­ne) iz­da­je ga Mi­ni­star­stvo od­bra­ne, a u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji (od juna 2006. go­di­ne) iz­da­je ga Mi­ni­star­stvo od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.
 
I danas, 143 godine od pojavljivanja prvog broja, u „Službenom vojnom listu” objavljuju se zakoni, propisi i druga akta iz delokruga Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.