Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Budžet 
REALIZACIJA BUDžETA
U tabelarnom pregledu datom u prilogu, u skladu sa tačkom 20. Uputstva za izradu i objavljivanje informatora o radu organa javne vlasti („Službeni glasnik RS”, broj 10/22) prikazana su:
 
Utvrđena i utrošena sredstva u 2024. godini.
 
Sredstva su prikazana po programskim aktivnostima i projektima.
Podaci o utvrđenim i utrošenim sredstvima prikazani su zaključno sa 30.09.2023. godine i isti su sadržani u Izveštaju o izvršenju budžeta Ministarstva odbrane Republike Srbije za period 01.01.-31.03.2024. godine (u kolonama 4 i 5 Obrasca 5).
Izveštaj je podnet Upravi za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije u elektronskoj formi kroz informacioni sistema za podnošenje finansijskih izveštaja (veb aplikacija „ISPFI”).
 
Utvrđena i utrošena sredstva u 2023. godini.
 
Sredstva su prikazana po programskim aktivnostima i projektima.
Podaci o utvrđenim i utrošenim sredstvima prikazani su zaključno sa 31.12.2023. godine i isti su sadržani u Izveštaju o izvršenju budžeta Ministarstva odbrane Republike Srbije za period 01.01.-31.12.2023. godine (u kolonama 4 i 5 Obrasca 5).
Izveštaj je u zakonskom roku podnet Upravi za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije u elektronskoj formi kroz informacioni sistema za podnošenje finansijskih izveštaja (veb aplikacija „ISPFI”).

U tabelarnom pregledu datom u prilogu, u skladu sa tačkom 32. Uputstva za izradu i objavljivanje informatora o radu državnih organa (&39;&39;Službeni glasnik RS&39;&39;, broj 68/10) prikazana su:
 
Utvrđena i utrošena sredstva u 2022. godini.
 
Sredstva su prikazana po programskim aktivnostima i projektima.
Podaci o utvrđenim i utrošenim sredstvima prikazani su zaključno sa 31.12.2022. godine i isti su sadržani u Izveštaju o izvršenju budžeta Ministarstva odbrane Republike Srbije za period 01.01.-31.12.2022. godine (u kolonama 4 i 5 Obrasca 5).
Izveštaj je u zakonskom roku podnet Upravi za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije u elektronskoj formi kroz informacioni sistem za podnošenje finansijskih izveštaja (veb aplikacija „ISPFI”).

Utvrđena i utrošena sredstva u 2018. godini
Sredstva su prikazana po programskim aktivnostima i projektima.
Podaci  o  utvrđenim  i  utrošenim  sredstvima  prikazani  su  zaključno sa 30.06.2018.  godine  i  isti  su  sadržani  u  Izveštaju  o  izvršenju  budžeta Ministarstva odbrane Republike Srbije za period 01.01.-30.06.2018. godine (u kolonama 4 i 5 Obrazca 5).
Izveštaj  je  20.07.2018.  godine  dostavljen  Upravi  za  trezor  Ministarstva finansija Republike Srbije.

Utvrđena i utrošena sredstva u 2017. godini
Sredstva su prikazana po programskim aktivnostima i projektima.
Podaci  o  utvrđenim  i  utrošenim  sredstvima  prikazani  su  zaključno sa 31.12.2017.  godine  i  isti  su  sadržani  u  Izveštaju  o  izvršenju  budžeta Ministarstva odbrane Republike Srbije za period 01.01.-31.12.2017. godine  (u kolonama 4 i 5 Obrazca 5).
Izveštaj  je  u  zakonskom  roku  dostavljen  Upravi  za  trezor  Ministarstva finansija Republike Srbije.

Utvrđena i utrošena ukupna sredstva u 2016. godini
Sredstva su prikazana zbirno za Ministarstvo odbrane.
Podaci o utvrđenim ukupnim sredstvima sadržani su u Razdelu 18 Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu (&39;&39;Službeni glasnik RS&39;&39;, broj 103/15).
Podaci o utrošenim ukupnim sredstvima prikazani su zaključno sa 30.09.2016. godine i isti su sadržani u Izveštaju o izvršenju sredstava finansijskog plana Ministarstva odbrane Republike Srbije za period 01.01.-30.09.2016. godine.
Izveštaj je u zakonskom roku dostavljen Ministarstvu finansija Republike Srbije

Utvrđena i utrošena ukupna sredstva u 2015. godini.
Sredstva su prikazana zbirno za Ministarstvo odbrane.
Podaci o utvrđenim ukupnim sredstvima sadržani su u Razdelu 18 Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 142/14).
Podaci o utrošenim ukupnim sredstvima prikazani su zaključno sa 30.09.2015. godine i isti su sadržani u Izveštaju o izvršenju sredstava za finansiranje odbrane Republike Srbije za period 01.01–30.09.2015. godine.
Izveštaj je u zakonskom roku dostavljen Ministarstvu finansija Republike Srbije.

Utvrđena i utrošena ukupna sredstva u 2014. godini.
Sredstva su prikazana zbirno za Ministarstvo odbrane.
Podaci o utvrđenim ukupnim sredstvima sadržani su u Razdelu 18 Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 110/13, 116/14 i 142/14).
Podaci o utrošenim ukupnim sredstvima prikazani su zaključno sa 31.12.2014. godine i isti su sadržani u Izveštaju o izvršenju sredstava za finansiranje odbrane Republike Srbije za period 01.01–31.12.2014. godine.
Izveštaj je u zakonskom roku dostavljen Ministarstvu finansija Republike Srbije.

Utvrđena i utrošena ukupna sredstva u 2013. godini.
Sredstva su prikazana zbirno za Ministarstvo odbrane i uključuju podatke za sva četiri direktna budžetska korisnika: Ministarstvo odbrane, Inspektorat odbrane, Vojnobezbednosnu agenciju i Vojnoobaveštajnu agenciju.
Podaci o utvrđenim ukupnim sredstvima sadržani su u Razdelu 18 Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 114/12 i 59/13).
Podaci o utrošenim ukupnim sredstvima prikazani su zaključno sa 31.12.2013. godine i isti su sadržani u Izveštaju o izvršenju sredstava za finansiranje odbrane Republike Srbije za period 01.01–31.12.2013. godine.
Izveštaj je u zakonskom roku dostavljen Ministarstvu finansija Republike Srbije.

Utvrđena i utrošena ukupna sredstva u 2012. godini.
Sredstva su prikazana zbirno za Ministarstvo odbrane i uključuju podatke za sva četiri direktna budžetska korisnika: Ministarstvo odbrane, Inspektorat odbrane, Vojnobezbednosnu agenciju i Vojnoobaveštajnu agenciju.
Podaci o utvrđenim ukupnim sredstvima sadržani su u Razdelu 18 Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 101/11 i 93/12).
Podaci o utrošenim ukupnim sredstvima prikazani su zaključno sa 31.12.2012. godine i isti su sadržani u Izveštaju o izvršenju sredstava za finansiranje odbrane Republike Srbije za period 01.01–31.12.2012. godine.
Izveštaj je u zakonskom roku dostavljen Ministarstvu finansija i privrede Republike Srbije.

 
 
PODACI O REVIZIJI BUDžETA

Poslednja revizija finansija Ministarstva odbrane obavljena je 2013. godine. U toku 2013. godine Državna revizorska institucija izvršila je reviziju sastavnih delova finansijskih izveštaja Ministarstva odbrane za 2012. godinu.

Nalaz i mišljenje revizije dati su u Izveštaju o reviziji sastavnih delova finansijskih izveštaja Ministarstva odbrane za 2012. godinu (Državna revizorska institucija, Broj: 400-277/2013-01 od 24.12.2013. godine) možete preuzeti ovde:
Ministarstvo odbrane pripremilo je i u roku određenom od strane Državne revizorske institucije dostavilo Odazivni izveštaj sa materijalnim dokazima o merama preduzetim na otklanjanju propusta utvrđenih pri sprovođenju revizije sastavnih delova finansijskih izveštaja Ministarstva odbrane za 2012. godinu.

Državna revizorska institucija, po izvršenoj proveri verodostojnosti Odazivnog izveštaja, dostavila je Ministarstvu odbrane Poslerevizioni izveštaj u kome konstatuje da je Odazivni izveštaj verodostojan i da su mere preduzete na otklanjanju propusta utvrđenih pri sprovođenju predmetne revizije zadovoljavajuće.

U toku 2011. godine Državna revizorska institucija izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izveštaja Ministarstva odbrane za 2010. godinu.

Nalaz i mišljenje revizije dati su u Izveštaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izveštaja Ministarstva odbrane za 2010. godinu (Državna revizorska insti-tucija, Broj: 400-193/2011-01 od 19.12.2011. godine) koji se može preuzeti na sajtu Državne revizorske institucije www.dri.rs.

Ministarstvo odbrane pripremilo je i u roku određenom od strane Državne revizorske institucije dostavilo Odazivni izveštaj sa materijalnim dokazima o merama preduzetim na otklanjanju propusta utvrđenih pri sprovođenju revizije Godišnjeg finansijskog izveštaja Ministarstva odbrane za 2010. godinu.
 
 
PODACI O DODATNIM IZVORIMA FINANSIRANjA

Podaci o realizovanim donacijama na osnovu zaključenih ugovora o međunarodnoj saradnji sa pregledom naziva države, nazivom sporazuma, neposrednim korisnikom donacije i predmetom donacije dati su u tabelama prikazanim po godinama.
NAPOMENA:
U Tabelarnom pregledu raspoređenih i utrošenih sredstava za finansiranje Ministarstva odbrane za 2013, 2014, 2015. i 2016. godinu, datom kao prilog Informatoru, novčana sredstva prikazana su zbirno za sve izvore finansiranja, a kako se to prikazuje i u Zakonu o budžetu, počev od 2012. godine.
Ukupno prikazana odobrena i utrošena novčana sredstva obuhvataju novčana sredstva po svim izvorima finansiranja, pa i donacija od inostranih zemalja i međunarodnih organizacija.