Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Vojnoobaveštajna agencijaVojnoobaveštajna agencija (u daljem tekstu: VOA) je organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane i ima status pravnog lica. Kao služba bezbednosti deo je jedinstvenog bezbednosno-obaveštajnog sistema Republike Srbije.
 
Zakonom o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji (&39;&39;Sl. glasnik RS&39;&39;, br. 88/2009, 55/2012 – odluka US i 17/2013) uređene su nadležnosti, poslovi, zadaci, ovlašćenja, nadzor i kontrola, saradnja kao i druga pitanja od značaja za rad VOA.
 
Vojnoobaveštajna agencija nadležna je za obavljanje obaveštajnih poslova od značaja za odbranu koji se odnose na prikupljanje, analizu, procenu, zaštitu i dostavljanje podataka i informacija o potencijalnim i realnim opasnostima, aktivnostima, planovima ili namerama stranih država i njihovih oružanih snaga, međunarodnih organizacija, grupa i pojedinaca. Pored navedenog, nadležna je i za diplomatsku funkciju u oblasti odbrane i Vojske Srbije.U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti VOA je samostalna, politički, ideološki i interesno neutralna
 
Vojnoobaveštajna agencija je organizovana na savremenim principima i u skladu sa potrebama sistema odbrane. Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji, metodi rada, broju zaposlenih i načinu njenog funkcionisanja predstavljaju tajne podatke.
 
Direktor rukovodi radom VOA i za svoj rad odgovara ministru odbrane.
 
Zamenik direktora za svoj rad odgovara direktoru VOA.
 
Direktora VOA i njegovog zamenika postavlja i razrešava predsednik Republike ukazom na predlog ministra odbrane, ako se radi o profesionalnom vojnom licu, odnosno Vlada, na predlog ministra odbrane, u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj državnih službenika.
 
Operacije su organizaciona jedinica VOA nadležna za rukovođenje, planiranje, organizovanje i koordinaciju obaveštajnih poslova, u skladu sa nadležnostima propisanim Zakonom o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji.
 
Analitika je organizaciona jedinica VOA nadležna za obradu podataka i izradu informacija, analiza i procena za potrebe državnog i vojnog rukovodstva.
 
Podrška je organizaciona jedinica VOA nadležna za kadrovsku, finansijsku i logističku podršku neophodnu za efikasno izvršavanje svih poslova i zadataka VOA, kao i za usavršavanje kadra za potrebe VOA i sistema odbrane.
 
Planiranje, saradnja i bezbednost je organizaciona jedinica VOA nadležna za planiranje rada na nivou VOA, realizaciju saradnje sa stranim službama bezbednosti, međunarodnim organizacijama, službama bezbednosti Republike Srbije i drugim  državnim institucijama, kao i bezbednosnu zaštitu lica, objekata, dokumenata i aktivnosti VOA.
 
Unutrašnja kontrola je organizaciona jedinica VOA nadležna za poslove kontrole zakonitosti rada i primene ovlašćenja pripadnika Vojnoobaveštajne agencije.
 
Vojnoobaveštajni centri su područne jedinice VOA koje realizuju zadatke iz oblasti obaveštajnog rada obezbeđenjem neprekidnog, pravovremenog i bezbednog prikupljanja podataka i informacija u cilju praćenja vojnobezbednosne situacije u neposrednom i širem okruženju.
 
Izaslanstva odbrane vrše diplomatsku funkciju u oblasti odbrane u skladu sa zakonima i Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima.
 
Zvaničan sajt Vojnoobaveštajne agencije: www.voa.mod.gov.rs
Adresa: Kneza Miloša 33, Beograd
Fax: +381113006198
E-mail: office@voa.mod.gov.rs