Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

O ministarstvuZakon o odbrani

Ministarstvo odbrane

Ministarstvo odbrane, u okviru svog delokruga, predlaže i sprovodi politiku odbrane, izvršava zakone i međunarodne ugovore, opšta akta Narodne skupštine, Vlade i akta predsednika Republike iz oblasti odbrane.
Ministarstvo odbrane obavlja poslove, koji se odnose na:

• procenu rizika i pretnji bezbednosti zemlje;
• izradu nacrta Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Strategije odbrane Republike Srbije i Dugoročnog plana razvoja sistema odbrane Republike Srbije i usvajanje dokumenta za njihovu razradu;
• izradu predloga Doktrine Vojske Srbije;
• izradu predloga Strategijskog pregleda odbrane Republike Srbije;
• izradu Srednjoročnog plana i programa razvoja sistema odbrane;
• izradu predloga godišnjeg izveštaja Vlade o stanju priprema za odbranu, s kojim se saglasio predsednik Republike;
• izradu nacrta zakona iz oblasti odbrane, bezbednosti i Vojske Srbije;
• izradu nacrta zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora u oblasti odbrane i vojne saradnje;
• izradu platformi za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora u oblasti odbrane i vojne saradnje i njihovo izvršavanje;
• zaključenje ugovora iz oblasti vojnog školstva i obuke za odbranu zemlje sa nadležnim ministarstvima drugih država u skladu sa zakonom;
• planiranje i ostvarivanje međunarodne saradnje iz oblasti odbrane i vojne saradnje;
• koordiniranje izrade nacrta Plana odbrane Republike Srbije, u skladu s uputstvom Vlade o metodologiji za izradu planova odbrane i predlaganje Vladi na usvajanje;
• predlaganje smernica za izradu planova odbrane i uputstva o metodologiji za izradu planova odbrane;
• utvrđivanje predloga planova odbrane drugih snaga sistema odbrane, koji su u vezi sa Planom upotrebe Vojske Srbije;
• planiranje, pripremanje i kontrolu mobilizacije građana, državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika i Vojske Srbije za izvršavanje zadataka u ratnom i vanrednom stanju;
• izradu akata i planskih dokumenata kojima se planiraju mere i radnje za rad građana, državnih organa, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika i za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u ratnom i vanrednom stanju;
• izvršavanje vojne, radne i materijalne obaveze;
• izvršavanje odluka predsednika Republike o upućivanju profesionalnih vojnih lica u multinacionalne operacije i odluka Vlade o upućivanju osoblja civilne zaštite i zaposlenih u organima državne uprave u humanitarne i druge operacije u inostranstvu;
• planiranje i organizovanje civilno-vojnih odnosa u oblasti odbrane;
• informativnu, kulturnu, muzejsku, arhivsku i versku delatnost i druge delatnosti, za potrebe odbrane;
• organizovanje, modernizaciju i unapređenje telekomunikacionih mreža i sredstava i kriptozaštite za potrebe Vojske Srbije i drugih državnih organa;
• usklađivanje telekomunikaciono-informacionog obezbeđenja, informacionih i telekomunikacionih mreža i sredstava za potrebe odbrane;
• uređenje i pripremu teritorije za potrebe odbrane;
• istraživanje, razvoj, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme;
• opremanje i naoružavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, postupke poverljivih nabavki i materijalno obezbeđivanje Vojske Srbije;
• uređuje postupak javnih nabavki male vrednosti u komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije, vojnim jedinicama i ustanovama koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane;
• planiranje, upravljanje, kontrolu i sprovođenje obaveštajno-bezbednosnih poslova od značaja za odbranu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju službe bezbednosti i drugim propisima;
• školovanje i usavršavanje za rad na poslovima odbrane i bezbednosti zemlje, planiranje, organizovanje i delatnost vojnog školstva;
• razvoj obrazovnog sistema za potrebe odbrane i Vojske Srbije;
• harmonizaciju sistema vojnog školstva i naučnoistraživačke delatnosti od značaja za odbranu sa sistemom srednjoškolskog i visokog obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti u Republici Srbiji;
• planiranje, programiranje i razvoj naučnoistraživačke i inventivne delatnosti od značaja za odbranu;
• kartografsko i geotopografsko obezbeđenje i izrada geotopografskog materijala za sistem odbrane;
• statusna i druga pitanja pripadnika Vojske Srbije;
• donošenje akata o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i akata o organizaciji vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane;
• obrazovanje i ukidanje izaslanstava odbrane i vojnih predstavništava, u skladu sa odlukom Vlade o broju i rasporedu izaslanstava odbrane i vojnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu;
• obrazovanje i organizovanje finansijske službe u Ministarstvu odbrane, komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije, vojnim jedinicama i vojnim ustanovama koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane;
• organizovanje i unapređenje informacionog sistema u oblasti materijalnog i finansijskog poslovanja za potrebe finansijskog izveštavanja, saglasno usvojenim standardima;
• planiranje, programiranje, budžetiranje i sprovođenje finansijskog plana za potrebe Ministarstva odbrane, u skladu sa zakonom;
• planiranje, organizovanje, izvršenje i kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja;
• planiranje, organizovanje, nadzor i izgradnju vojnih objekata, kao i investiciono održavanje objekata infrastrukture na korišćenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
• pribavljanje, raspolaganje, korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnih stvari za vojne potrebe, stambenih zgrada, stanova, garaža, poslovnog prostora za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i objekata za privremeni smeštaj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u Ministarstvu odbrane;
• pribavljanje, raspolaganje, korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnih i pokretnih stvari za reprezentativne potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u zemlji i inostranstvu;
• uređivanje, planiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara i eksplozije, u skladu sa zakonima kojima se uređuju te delatnosti;
• uređivanje, planiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu zaštite životinja i zdravstveni nadzor nad proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opšte upotrebe u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
• uređivanje, planiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu metrološke delatnosti, u skladu sa zakonima kojima se uređuje ta delatnost;
• saradnju s ostalim ministarstvima i drugim organima državne uprave, organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave u pripremanju i sprovođenju planova odbrane i izvršavanju zadataka u odbrani;
• organizaciju, prenošenje i sprovođenje mera pripravnosti, mobilizacije i popune državnih organa, javnih službi, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika;
• zajednički civilno-vojni sistem upravljanja vazdušnim saobraćajem za potrebe odbrane;
• donošenje akata o osnivanju vojnozdravstvene ustanove primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite;
• druge poslove određene zakonom.

Ministar odbrane u obavljanju poslova iz stava 2. ovog člana donosi: naređenja, naredbe, naloge, odluke, pravila, smernice, uputstva i propise i druga akta za koje je ovlašćen ovim zakonom i drugim zakonima. Za izvršavanje akata koje donosi predsednik Republike i donošenje akata po ovlašćenju predsednika Republike, ministar odbrane donosi: naređenja, naredbe, smernice, odluke, pravila i druga akta, i odgovoran je za njihovo izvršavanje.

Ministarstvo odbrane ima svoj znak, simbole i druga obeležja. Vlada bliže uređuje izgled i način korišćenja znaka, simbola i drugih obeležja, označavanje i druge elemente vizuelnog identiteta Ministarstva odbrane, na predlog ministra odbrane.