Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Sektor za politiku odbraneSektor za politiku odbrane obavlja poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i realizaciju sadržaja iz domena razvoja sistema odbrane, međunarodne vojne saradnje i podršku sistemu odbrane u procesu evropskih integracija.
 
Sektor za politiku odbrane je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane nadležna za: izradu strategijskih dokumenata; dokumenta planiranja razvoja sistema odbrane; razvoj naučnoistraživačke i inventivne delatnosti; planiranje i organizovanje međunarodne vojne saradnje; sprovođenje međunarodnih sporazuma i konvencija, podršku sistemu odbrane u procesu evropskih integracija, multilateralnu i bilateralnu saradnju.
 
Sektorom za politiku odbrane rukovodi pomoćnik ministra odbrane za politiku odbrane. 
 U Sektora za politiku odbrane obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:
 
1. Uprava za strategijsko planiranje
2. Uprava za međunarodnu vojnu saradnju
 
UPRAVA ZA STRATEGIJSKO PLANIRANjE
 
Uprava za strategijsko planiranje obavlja poslove koji se odnose na pripremu strategijskih dokumenata i dokumenata planiranja razvoja sistema odbrane, opredeljenja, ciljeve i zadatke politike nacionalne bezbednosti i politike odbrane, planiranje i razvoj naučnoistraživačke i inventivne delatnosti, te koordinaciju aktivnosti u Procesu planiranja i pregleda (PARP) u okviru NATO programa Partnerstvo za mir.
 
UPRAVA ZA MEĐUNARODNU VOJNU SARADNjU
 
Uprava za međunarodnu vojnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na planiranje i organizovanje međunarodne vojne saradnje, izradu međunarodnih ugovora, sprovođenje međunarodnih sporazuma, konvencija, integracija, komunikaciju sa stranim vojnim predstavnicima i diplomatskim misijama.
 
Za pomoćnika ministra odbrane za politiku odbrane organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće organizacione celine:
 
  1. Kancelarija za upravljanje projektima,
  2. Vojno predstavništvo u Misiji Republike Srbije pri NATO,
  3. Kancelarija za administrativno – stručne poslove,
  4. Spisak radnih mesta u Ministarstvu spoljnih poslova koja se popunjavaju sa PVL
 
Kancelarija za upravljanje projektima obavlja poslove koji se odnose na pružanje stručne podrške sistemu odbrane u procesu evropskih integracija, kao i upravljanje projektima organizacionih jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije predviđenim za finansiranje iz sredstava Evropske unije i međunarodne razvojne pomoći i drugim standardima, formatima i zahtevima međunarodnih organizacija država – donatora.
 
Vojno predstavništvo u Misiji Republike Srbije pri NATO obavlja poslove koji se odnose na predstavljanje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u NATO i EU, zastupanje i zaštitu odbrambenih i vojnih interesa Republike Srbije u NATO i EU i podršku primeni standarda u cilju unapređenja interoperabilnosti Vojske Srbije.
 
Kancelarija za administrativne i stručne poslove obavlja administrativne poslove za potrebe Vlade Republike Srbije, a koji se tiču ostvarivanja neposredne veze između Ministarstva odbrane i Kancelarije Vlade RS i pripremu sadržaja za medijsko predstavljanje i komunikaciju sa javnošću.
 
Za načelnika Uprave za međunarodnu vojnu saradnju organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće organizacione celine:
  1. Vojna predstavništva u inostranstvu
  2. Verifikacioni centar
Vojna predstavništva u inostranstvu obavljaju poslove koji se odnose na predstavljanje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u međunarodnim organizacijama i zastupanje odbrambenih i vojnih interesa Republike Srbije u međunarodnim organizacijama i stalnim misijama država članica.
 
Verifikacioni centar obavlja poslove koji se odnose na sprovođenje međunarodno prihvaćenih obaveza Republike Srbije u oblasti kontrole naoružanja i realizaciju aktivnosti definisane dokumentima i konvencijama Organizacije ujedinjenih nacija.