Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

NAJČEŠĆA PITANJA - Kolektivno osiguranje zaposlenih • Kada je započelo kolektivno osiguranje?
– Osiguranje za slučaj smrti i telesnog oštećenja organizma usled nesrećnog slučaja/nezgode stupilo je na snagu 30. avgusta 2019, a od 19. novembra 2020. i za slučajeve težih bolesti i hirurških intervencija.

Da bi se isplatila osigurana suma osigurani slučaj mora nastati u osiguranom periodu, dakle od navedenih datuma na dalje. Rok za podnošenje zahteva je tri godine od nastalog osiguranog slučaja.
 
 • Ko ima pravo na osiguranje?
– Pravo na osiguranje imaju sva lica zaposlena u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije (profesionalna vojna lica, civilna lica na službi u Vojsci Srbije, državni službenici i nameštenici, imenovana i postavljena lica u Ministarstvu odbrane, radno angažovana lica po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i ugovoru o delu, kadeti i učenici srednjih vojnih škola), a po osiguranju za slučaj smrti i telesnog oštećenja organizma usled nesrećnog slučaja i lica koja po posebnom pozivu učestvuju u aktivnostima sistema odbrane za vreme trajanja tih aktivnosti.
 
 • Koja je dokumentacija neophodna za podnošenje odštetnog zahteva?
– Za podnošenje odštetnog zahteva u slučaju smrti ili telesnog oštećenja organizma usled nezgode potrebno je sledeće:
 • odštetni zahtev
 • potvrda o zaposlenju
 • pristanak za obradu podataka o ličnosti od strane lica na koje se podaci odnose
 • fotokopija lične karte oštećenog ili ovlašćenog lica/korisnika osiguranja
 • instrukcija za plaćanje i fotokopija kartice tekućeg računa
 • izvod iz matične knjige rođenih (za maloletna lica)
 • kompletna medicinska dokumentacija (kopija), podaci o mestu i vremenu kada je slučaj nastao, potpuni opis događaja, ime lekara koji ga je pregledao ili koji ga leči, nalazi lekara o vrsti telesne povrede i nastalim posledicama, kao i podaci o telesnim manama, nedostacima i bolestima koje je korisnik osiguranja eventualno imao pre nastanka nesrećnog slučaja (RTG snimci dostavljaju se na uvid ukoliko su relevantni za doživljeni slučaj)
 • izveštaj o povredi na radu, ukoliko je povreda nastupila na radu (obrazac je propisan Pravilnikom o sadržaju i načinu izdavanja obrazaca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/2006, 84/2006-ispr.,4/2016, 106/2018 i 14/2019)
 • izveštaj policije, potvrda o smrti, izvod iz matične knjige umrlih (u slučaju smrti usled nesrećnog slučaja).
 
Za podnošenje odštetnog zahteva za slučaj teže bolesti i hirurških intervencija neohodno je priložiti sledeće:
 • odštetni zahtev
 • potvrda o zaposlenju
 • pristanak za obradu podataka o ličnosti od strane lica na koje se podaci odnose
 • fotokopija lične karte korisnika osiguranja
 • instrukcija za plaćanje
 • fotokopija kartice tekućeg računa
 • kompletna relevantna medicinska dokumentacija iz koje se nesporno mogu utvrditi činjenice (dijagnoza lekara odgovarajuće specijalnosti)
 • ostala zdravstvena dokumentacija iz koje se ocenjuje okolnost da prijavljena teža bolest nije nastupila pre sticanja svojstva osiguranika.
 
 • Kako se podnosi odštetni zahtev?
– Odštetni zahtev popunjava korisnik osiguranja (sem polja koji se odnosi na broj polise), kao i obrazac pristanka za obradu podataka o ličnosti od strane lica na koje se podaci odnose.Korisnik osiguranja prilaže i prateću relevantnu dokumentaciju, aOdštetni zahtev dostavlja svojoj organizacionoj jedinici, koja mu izdaje i Potvrdu o zaposlenju snaznačenim statusom i svrhom izdavanja. Za učenike i kadete vojnih škola izdaje se potvrda, odnosno uverenje o redovnom školovanju, a za lica na služenju vojnog roka potvrda nadležne vojne pošte.

Organizaciona jedinica Odštetni zahtev s spiskom prateće dokumentacije, uz popunjen i potpisan Pristanak za obradu podataka o ličnosti i Potvrdu o zaposlenju, dostavlja Upravi za tradiciju, standard i veterane, koja u Odštetnom zahtevu unosi podatke  o broju polise, te svu dokumentaciju dostavlja „AMS Osiguranju“. Datum dostavljanja kompletne dokumentacije „AMS Osiguranju“smatra se danom prijave štete.
 
 • Koji je rok za rešavanje po odštetnom zahtevu?
– Komisija „AMS Osiguranja“ dužna je da u roku od 14 dana od dana prijave štete(dana dostavljanja kompletne dokumentacije) donese rešenje. Komisija u postupku donošenja rešenja može zatražiti dostavljanje dodatne dokumentacije i dokaza i pribavljanje informacija od trećih lica o trenutnom i ranijem zdravstvenom stanju osiguranika. „AMS Osiguranje“ rešenje dostavlja direktno podnosiocu zahteva, a Upravi za tradiciju, standard i veterane informaciju o tome.
 
 • Imaju li potpisnici osiguranja pravo na žalbu po rešenju u vezi odštetnog zahteva?
–Ukoliko je podnosilac zahteva nezadovoljan donetim rešenjem, prigovor se podnosi direktno osiguravajućoj kući. Prigovor mora da sadrži jasno iznete razloge za prigovor i dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora.Ukoliko je podnosilac zahteva nezadovoljan rešenjem po prigovoru žalba se podnosi Narodnoj banci Srbije, koja vrši nadzor u oblasti osiguranja.