Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Kancelarija za rodnu ravnopravnostKancelarija za rodnu ravnopravnost je unutrašnja jedinica Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane koja obavlja poslove i koordinira aktivnosti u vezi sa sprovođenjem politike rodne ravnopravnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

U nadležnosti Kancelarije su poslovi koordinacije na izradi i sprovođenju Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji u Ministarstvu i Vojsci, pri čijoj realizaciji ostvaruje saradnju i sa drugim državnim organima, organizacijama i mehanizmima za rodnu ravnopravnost u Republici Srbiji, zatim pripreme, organizovanja i učešće u radu stručnih skupova, razvijanje metoda i alata za efektivnu i efikasnu komunikaciju sa internom i eksternom javnošću iz ove oblasti i druge aktivnosti koje se odnose na podizanje nivoa kolektivne i individualne svesti zaposlenih u vezi sa potrebama za rodnom i drugim oblicima ravnopravnosti.