Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Sekretarijat Ministarstva odbraneSekretarijat Ministarstva odbrane je posebna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja obavlja poslove: planiranja rada Ministarstva; obezbeđivanja usklađenosti i zakonotisti opštih i pojedinačnih akata koje donosi ministar odbrane; efikasnosti i usklađenosti rada unutrašnjih jedinica Ministarstva; objedinjavanje i koordinaciju poslova i saradnju sa drugim organima i izradu Priloga Ministarstva odbrane za Plan rada i Izveštaj o radu Vlade.
 
Sekretarijatom Ministarstva odbrane rukovodi sekretar Ministarstva odbrane.

 
 
U sastavu Sekretarijata Ministarstva odbrane su:
  1. Uprava za operativno-planske poslove
  2. Pravna uprava
  3. Grupa za finansijske poslove
Sekretarijatu Ministarstva odbrane potčinjene su sledeće vojne ustanove i jedinice:
 
- Viši vojni disciplinski sud
- Viši vojni disciplinski tužilac
 
 
UPRAVA ZA OPERATIVNO – PLANSKE POSLOVE
 
Uprava za operativno-planske poslove je uža unutrašnja jedinica Sekretarijata Ministarstva odbrane, koja obavlja poslove koji se odnose na: objedinjavanje i koordinaciju rada unutrašnjih jedinica ministarstva u izradi materijala i akata iz nadležnosti Ministarstva; pripremu materijala i sprovođenje procedure po Poslovniku Vlade za njihovo donošenje, praćenje realizacije zaključaka Vlade; pripremu sednica Kolegijuma ministra; pripremu Informacije o radu Ministartva odbrane koja se dostavlja tromesečno Odboru za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine RS; izradu godišnjih i mesečnih planova rada Ministarstva odbrane i Sekretarijata MO; poslove koji se odnose na obezbeđenje primene standarda i propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka u MO i VS.
 
PRAVNA UPRAVA
 
Pravna uprava je uža unutrašnja jedinica Sekretarijata ministarstva, koja obavlja poslove planiranja, koordinacije i saradnje u pripremi nacrta zakona iz oblasti odbrane, bezbednosti i Vojske Srbije; ocene nacrta propisa u pogledu usklađenosti sa Ustavom, zakonom i pravnim sistemom Republike Srbije i usaglašenosti sa propisima Evropske unije koje pripremaju stručni nosioci izrade propisa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije; pripremu predloga upravnih akata po redovnim i vanrednim pravnim sredstvima iz nadležnosti ministra odbrane  i izvršenju presuda Upravnog suda; poslove unapređenja pravne regulative kojom se uređuje sistem odbrane i Vojska Srbije; vođenje registra objavljenih propisa i njihovu pripremu za objavljivanje u službenom glasilu „Službeni vojni list” i informisanja javnosti o izvršenim zakonski promenama i donetim propisima, u skladu sa zakonom.
 
Grupa za finanijske poslove
 
Grupa za finansijske poslove obavlja poslove koji se odnose na: pripremanje finansijskog plana, raspodelu sredstava po Godišnjem finansijskom pregledu; izradu godišnjeg i periodičnih izveštaja o realizaciji finansijskog plana, kontrolu raspolaganja i upravljanja sredstvima; kontrolu računovodstvenih isprava; blagajničko poslovanje i uspostavljanje i održavanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.
 
Viši vojni disciplinski sud
 
Viši vojni disciplinski sud: odlučuje po žalbama podnetim protiv odluka prvostepenih vojnih disciplinskih sudova; odlučuje o nadležnosti prvostepenih sudova u slučajevima kada su saizvršioci disciplinskih prestupa, odnosno drugi saučesnici u prestupima na službi u vojnim jedinicama, odnosno vojnim ustanovama za koje su u pogledu suđenja mesno nadležni različiti vojni disciplinski sudovi.
 
Viši vojni disciplinski tužilac
 
Viši vojni disciplinski tužilac obavlja poslove koji se odnose na zastupanje optužbe pred Višim vojnim disciplinskim sudom.
 
Za načelnika Uprave za operativno-pravne poslove organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće organizacione celine:
  1. Podregistar Ministarstva odbrane za strane tajne podatke
  2. Spisak radnih mesta u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka.
 
Podregistar ministarstva odbrane za strane tajne podatke
 
Podregistar Ministarstva odbrane za strane tajne podatke obavlja poslove koji se odnose na zaštitu i čuvanje stranih tajnih podataka. Nadležan je za normativno uređenje oblasti kojom se uređuje zaštita stranih tajnih podataka, kao i za izdavanje bezbednosnih sertifikata za lica koja imaju pavo pristupa stranim tajnim podacima.
 
Spisak radnih mesta u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka
 
Spisak radnih mesta u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka obavlja poslove iz nadležnosti ove kancelarije, a koji se odnose na vojna pitanja.
 
v.d. sekretara Ministarstva odbrane
Nebojša V. Nikolić

tel: +381 11 30 06 268
faks: +381 11 32 03 464
e-pošta: sekretar.mo@mod.gov.rs