Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Opis funkcija postavljenih licaMinistar odbrane
Bratislav Gašić


U izvršavanju poslova državne uprave, ministar odbrane u skladu sa odredbom člana 23. Zakona o državnoj upravi rukovodi Ministarstvom odbrane donosi propise i rešava u upravnim i drugim pojedinačnim stvarima, odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga Ministarstva odbrane i odgovara Vladi i Narodnoj skupštini za rad Ministarstva odbrane i stanje u oblasti odbrane i Vojske Srbije.

U izvršavanju poslova odbrane i Vojske Srbije, ministar odbrane u skladu sa odredbom člana 14. Zakona o odbrani predlaže i sprovodi politiku odbrane i obezbeđuje izvršavanje zakona i akata predsednika Republike iz oblasti odbrane. Ministar odbrane u obavljanju ovih poslova donosi: naređenja, naredbe, naloge, odluke, pravila, smernice, uputstva i propise i druga akta za koja je ovlašćen Zakonom o Vojsci Srbije i drugim zakonima.

Za izvršavanje akata koje donosi predsednik Republike i donošenje akata po ovlašćenju predsednika Republike, ministar odbrane donosi: naređenja, naredbe, smernice, odluke, pravila i druga akta i odgovoran je za njihovo izvršavanje.

Propisi iz oblasti odbrane i Vojske Srbije objavljuju se u „Službenom vojnom listu“.

Predsednik Republike svoja ovlašćenja u oblasti odbrane propisana članom 11. Zakona o odbrani može preneti na ministra odbrane, osim odlučivanja o upotrebi Vojske Srbije, odlučivanja o postavljenjima, unapređenjima i razrešenjima oficira, koji su u nadležnosti predsednika Republike na osnovu zakona i ovlašćenja.
 

Državni sekretar

Ovlašćenja državnog sekretara uređena su članom 24. Zakona o državnoj upravi. Državni sekretar je funkcioner i pomaže ministru u okviru ovlašćenja koja mu odredi ministar.

Državni sekretari su:
  • državni sekretar - ovlašćen je da prati i koordinira poslove iz delokruga Sektora za budžet i finansije, Sektora za materijalne resurse, Uprave za vojno zdravstvo, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, kao i realizaciju zadataka koji se odnose na funkcionisanje Ministarstva odbrane i u izvršavanju poslova iz delokruga navedenih organizacionih jedinica za koje je ovlašćen da potpisuje akta kojima se materijali upućuju u proceduru razmatranja i odlučivanja Vlade, kao i mišljenja Ministarstva odbrane na materijale koje drugi organi dostavljaju Ministarstvu odbrane na mišljenje i da obavlja poslove i potpisuje akta Sektora za materijalne resurse iz delokruga Uprave za infrastrukturu.
  • državni sekretar - ovlašćen je da prati i koordinira poslove iz delokruga Sektora za politiku odbrane, Uprave za odnose sa javnošću i Univerziteta odbrane, u delu koji se odnosi na naučnoistraživački rad i naučne projekte u okviru Univerziteta odbrane i ostvaruje uvid i izveštaje i ostala dokumenta iz delokruga organizacionih jedinica čije poslove prati i kordinira, i da u izvršavanju poslova iz delokruga navedenih organizacionih jedinica za koje je ovlašćen potpisuje akta kojima se materijali upućuju u proceduru razmatranja i odlučivanja Vlade, kao i mišljenja Ministarstva odbrane na materijale koje drugi organi dostavljaju Ministarstvu odbrane na mišljenje.

Ministar ne može ovlastiti državnog sekretara za donošenje propisa, niti za glasanje na sednicama Vlade.

Državni sekretar je funkcioner koga postavlja i razrešava Vlada na predlog ministra i njegova dužnost prestaje sa prestankom dužnosti ministra.


Pomoćnik ministra

Ovlašćenja pomoćnika uređena su članom 25. Zakona o državnoj upravi. Pomoćnik ministra rukovodi zaokruženom oblašću rada u ministarstvu za koje se obrazuje sektor i za svoj rad odgovara ministru. Pomoćnika ministra postavlja Vlada na period od pet godina prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Pomoćnici ministra odbrane su:
  • v. d. pomoćnika ministra odbrane Predrag Bandić – rukovodi Sektorom za politiku odbrane;
  • v. d. pomoćnika ministra odbrane Siniša Radović – rukovodi Sektorom za ljudske resurse;
  • pomoćnik ministra odbrane dr Nenad Miloradović – rukovodi Sektorom za materijalne resurse;
  • pomoćnik ministra odbrane – rukovodi Sektorom za budžet i finansije;

Sekretar ministarstva

Ovlašćenja sekretara ministarstva uređena su članom 26. Zakona o državnoj upravi. Sekretar ministarstva pomaže ministru u upravljanju kadrovima, finansijskim, informatičkim i drugim pitanjima i usklađuje rad unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstva, sarađuje s drugim organima i za svoj rad odgovara ministru.

Sekretara ministarstva postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.