Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Vojnobezbednosna agencijaVojnobezbednosna agencija je služba bezbednosti i deo jedinstvenog bezbednosno-obaveštajnog sistema Republike Srbije. Kao organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane sa statusom pravnog lica, Vojnobezbednosna agencija je nadležna za bezbednosnu i kontraobaveštajnu zaštitu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Vojnobezbednosna agencija je u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti samostalna, politički, ideološki i interesno neutralna.
 


Organizacija
 
Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Vojnobezbednosne agencije i način njenog funkcionisanja predstavlja državnu tajnu.
Podaci o broju zaposlenih pripadnika Vojnobezbednosne agencije klasifikovani su određenim stepenom tajnosti.
Direktor rukovodi radom Vojnobezbednosne agencije i za svoj rad odgovara ministru odbrane.

Zamenik direktora za svoj rad odgovara direktoru.
 
Opšti poslovi su organizaciona celina Vojnobezbednosne agencije koja obavlja zadatke: planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja; planiranja i organizo-vanja saradnje sa međunarodnim organizacijama, obaveštajno-bezbednosnim službama stranih zemalja i službama bezbednosti i drugim organima u zemlji, kao i pro-tokolarne obaveze i aktivnosti i kancelarijsko poslovanje. 
 
 
Unutrašnja kontrola obavlja poslove kontrole zakonitosti rada i primene ovlašćenja pripadnika Vojnobezbednosne agencije.
Operacije su organizaciona celina Vojnobezbednosne agencije koja obavlja po-slove planiranja, organizovanja i koordinacije operacija, u skladu sa nadležnostima propisanim Zakonom o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji. 

Analitika obavlja poslove koji se odnose na praćenje, obradu i procenjivanje po-dataka i izradu informacija, analiza i procena za potrebe državnog i vojnog ruko­vo­dstva.

Podrška obavlja zadatke kadrovske, logističke, finansijske, informatičke, teleko-munikacione i druge oblike podrške u planiranju, organizovanju i realizaciji poslova i zadataka Vojnobezbednosne agencije.

Centri Vojnobezbednosne agencije obavljaju poslove bezbednosne i kontraobave-štajne zaštite organizacionih celina Ministarstva odbrane i jedinica, komandi i ustanova Vojske Srbije u dodeljenoj zoni operativne nadležnosti.

Sve informacije o Vojnobezbednosnoj agenciji nalaze se na zvaničnom sajtu agencije: www.vba.mod.gov.rs