Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Elektronsko opštenje sa strankamaNa osnovu Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik broj 18/2016),  Ministarstvo odbrane omogućava elektronsko opštenje sa strankama.

Stranka zahtev šalje elektronskim putem Kancelariji za brzi odgovor na i-mejl adresu brziodgovor@mod.gov.rs.

Rokovi za postupanje u hitnim predmetima definisani su u skladu sa stepenom i razlozima hitnosti, kao i vrstom i složenošću materijala.

Odgovor stranci, Kancelarija za brzi odgovor ili nadležna institucija Ministarstva odbrane, šalje elektronskim putem u zakonskom roku.