Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

NAJČEŠĆA PITANJA - Kadrovski poslovi • Kako se u profesionalnu vojnu službu prima u svojstvu oficira, podoficira ili profesionalnog vojnika?
– Opšti uslovi za prijem u profesionalnu vojnu službu definisani su članom 39. Zakona o Vojsci Srbije, a Uredbom o prijemu u profesionalnu vojnu službu precizirani su posebni uslovi, način i postupci tog procesa. Svi konkursi i obaveštenja za popunu slobodnih formacijskih mesta profesionalnih vojnih i civilnih lica, shodno potrebama službe, objavljuju se u sredstvima javnog informisanja, magazinu „Odbrana” i na zvaničnim internet sajtovima Ministarstva odbrane – www.mod.gov.rs, i Vojske Srbije – www.vojska.mod.gov.rs.
 
 • Koja je starosna granica za prijem lica u profesionalnu vojnu službu?
– Zakonom o Vojsci Srbije propisano je da za profesionalno vojno lice u svojstvu profesionalnog vojnika može biti primljen državljanin Republike Srbije koji nije stariji od 30 godina, u svojstvu podoficira državljanin Republike Srbije koji nije stariji od 40 godina, a u svojsvtu oficira državljanin Republike Srbije koji nije stariji od 45 godina.
 
 • Koji je način prijema lica u službu u svojstvu civilnog lica?
– Popuna radnih mesta civilnih lica u sistemu odbrane vrši se prijemom lica iz građanstva javnim konkursom, u skladu s potrebama organizacionih celina Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Takva popuna može se vršiti i bez javnog konkursa licima iz Evidencije lica zainteresovanih za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u skladu s Uredbom o načinu i postupku prijema civilnih lica na službu u Vojsci Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 104/18 i 51/21).
 
 • Kako se planira školovanje i usavršavanje kadra Ministarstva odbrane i Vojske Srbije?
– Godišnji Plan školovanja i usavršavanja kadra Ministarstva odbrane i Vojske Srbije odobrava ministar odbrane na osnovu Zakona o Vojsci Srbije. Planom su definisani oblici vojnog obrazovanja koji se realizuju u vojnoškolskim ustanovama i jedinicama sistema odbrane, institucijama Republike Srbije i vojnoobrazovnim ustanovama u inostranstvu. Pomenuti plan izrađuje Sektor za ljudske resurse kao nosilac funkcije „obrazovanje“ u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Izmene i dopune Plana vrše se kvartalno, u skladu s potrebama i predlozima organizacionih jedinica Ministarstva i Vojske, koje se Upravi za kadrove dostavljaju najkasnije 30 dana pre isteka predviđenih rokova za izmene i dopune.

Opštim odredbama Plana školovanja i usavršavanja za tekuću godinu definisano je da će se izmene i dopune Plana vršiti tromesečno, u skladu s iskazanim potrebama. Predlozi, u pisanom obliku i elektronskoj formi, dostavljaju se Upravi za kadrove najkasnije do 1. marta, 1. juna i 1. septembra tekuće godine.
 
 • Da li se na generalštabno usavršavanje u Školi nacionalne odbrane može uputiti oficir koji nema završeno komandno-štabno usavršavanje?
– Prema važećim odredbama Pravilnika o uslovima za upućivanje na školovanje i usavršavanje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije („Službeni vojni list“, broj 10/19) na generalštabno usavršavanje se može uputiti samo kandidat koji ima završeno komandno-štabno usavršavanje.
 
 • Da li je za sva usavršavanja u inostranstvu potreban sertifikat o poznavanju engleskog jezika prema standardu SORS 9435 - STANAG 6001?
– Nacionalnim standardom odbrane SORS 9435 predviđeno je da sva lica koja se upućuju na školovanja i usavršavanja u zemlje engleskog govornog područja moraju posedovati sertifikat o poznavanju engleskog jezika prema standardu SORS 9435 - STANAG 6001.
 
 • Da li se lice koje je završilo komandno-štabno usavršavanje u inostranstvu može uputiti i na generalštabno usavršavanje u inostranstvo?
– U skladu s članom 3. stav 5. Pravilnika o uslovima i postupku upućivanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije na školovanje i usavršavanje u inostranstvu („Službeni vojni list“, broj 12/19) profesionalni pripadnik Vojske Srbije može biti upućen samo na jedan nivo posebnih programa usavršavanja u inostranstvu,
 
 • Da li su lekarski pregled i psihološka procena uslov za dodelu studentske stipendije?
– Lekarski pregled i psihološka procena su aktivnosti selekcije u koju se kandidat za dodelu stipendije upućuje kada nadležna komisija, na osnovu dostavljene konkursne dokumentacije, zaključi da kandidat ispunjava uslove konkursa. Kandidati koji konkurišu za dodelu stipendija i koji se po završetku školovanja/stipendiranja primaju u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira upućuju se u nadležne vojnozdravstvene ustanove, dok kandidati koji se po završetku školovanja/stipendiranja primaju u radni odnos svojstvu civilnog lica upućuju se u civilne zdravstvene ustanove. Psihološka procena za sve kandidate realizuje se u nadležnim vojnozdravstvenim ustanovama.
 
 • Koliko vremenski važi stečen sertifikat o poznavanju engleskog jezika STANAG 6001?
– Sertifikat SORS 9435 - STANAG 6001 važi četiri godine.
 
 • Koji su termini tokom godine za testiranje o poznavanju engleskog jezika radi sticanja sertifikata SORS 9435 - STANAG 6001?
– Testiranje u poznavanju engleskog jezika radi sticanja sertifikata SORS 9435 - STANAG 6001 načelno se organizuju u februaru, aprilu (i za kadete Vojne akademije), julu i oktobru.
 
 • Na koji način i pod kojim uslovima se mogu dobijati lični podaci iz službene evidencije?
– Lični podaci iz službene evidencije mogu se koristiti za službene potrebe i mogu se dostavljati samo licima na koja se podaci odnose, službenim organima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, sudskim organima. Podaci iz dosijea profesionalnih vojnih lica nisu dostupni javnosti, jer bi se na taj način, između ostalog, povredile odredbe člana 13. stav 1. tačka 8. Zakona o Vojsci Srbije, kojim je u članu 140. propisano da se akta o odnosima u službi vojnih lica i civilnih lica u Vojsci Srbije, a koja sadrže poverljive podatke, saopštavaju isključivo tim licima uz njihov potpis.

Lični podaci iz službene evidencije mogu se dostavljati trećem licu isključivo uz pisanu saglasnost lica na koje se podaci odnose, overenu kod nadležnog organa ili uz navedenu saglasnost zakonskog naslednika ukoliko je lice preminulo (uz dokaz o smrti i dokaz o nasleđivanju i identitetu).
Takav zahtev treba da sadrži sledeće podatke:
 • razlog za pribavljanje i obradu ličnih podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
 • prezime, ime jednog roditelja i ime lica za koje se traže podaci
 • datum i mesto rođenja i JMBG lica za koje se traže podaci
 • u kom svojstvu je lice službovalo u Vojsci – oficir, podoficir ili profesionalni vojnik, uz navođenje čina u momentu prestanka službe
 • kada je licu prestala služba i u kojoj jedinici
 • pisanu saglasnost lica ili zakonskog naslednika za pribavljanje i obradu ličnih podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, overenu kod ovlašćenog organa, uz dokaz o srodstvu i identitetu (očitana lična karta)
 • adresu na koju uputiti odgovor
 • očitanu ličnu kartu lica koje traži pristup službenoj evidenciji.
 
 • Koji podaci o licima se nalaze u evidenciji Ministarstva odbrane?
– U službenoj evidenciji profesionalnih vojnih lica, na predviđenim obrascima, nalaze se podaci o završenim vojnim školama i kursevima, unapređenjima, odlikovanjima, dužnostima koje je lice izvršavalo, kao i o toku službe i periodu provedenom u aktivnoj vojnoj službi.