Министарство одбране Републике Србије
 

Војна обавезаИ Н Ф О Р М А Ц И Ј А
о правима и дужностима грађана у извршавању војне обавезе


Права и дужности грађана у извршавању војне обавезе. На основу члана 47. Закона о одбрани грађани у одбрани земље имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и учествују у цивилној заштити, а могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, према одлуци надлежних органа. Чланом 2. Закона о војној, радној и материјалној обавези прописано је да војну обавезу у миру, ванредном или ратном стању имају сви грађани који се припремају и оспособљавају за извршавање војних дужности и других задатака одбране.

Ступањем на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, свим лица старијим од 18 година живота остаје обавеза увођења у војну евиденцију и обавеза служења у резервном саставу.

Обавеза увођења у војну евиденцију (члан 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези). Обавезу увођења у војну евиденцију имају регрути који у календарској години навршавају 18 година живота и регрути старијих годишта који из одређених разлога нису уведени у војну евиденцију. Позивање регрута ради увођења у војну евиденцију врши се општим и појединачним позивом, на који треба да се јаве у центар Министарства одбране за локалну самоуправу надлежан према месту пребивалишта регрута. Приликом увођења у војну евиденцију на увид треба да доставе: личну карту и уверење о држављанству Републике Србије или извод из матичне књиге рођених. Регрути који бораве у иностранству, дужни су да се јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије ради увођења у војну евиденцију.

Обавезa служења у резервном саставу (члан 48. Закона о војној, радној и материјалној обавези). Обавезу служења у резервном саставу имају војни обвезници: који су одслужили војни рок, или су, по одредбама Закона о војној, радној и материјалној обавези регулисали обавезу служења војног рока на други начин (ослобођени обавезе служења војног рока: стекли држављанство Републике Србије а у земљи чији су били држављани регулисали служење војног рока; двојни држављани који су регулисали обавезу служења војног рока у другој држави; професионална војна лица којима је престала професионална војна служба; овлашћена службена лица МУП-а и лица која су навршила 30 година живота а територијални орган Министарства одбране је утврдио да нису избегавала војну обавезу). Обавезу служења у резервном саставу имају и жене војни обвезници које се воде у евиденцији.

Обавезе лица у резервном саставу настају од дана отпуштања са служења војног рока или цивилне службе, од дана када је обавеза служења војног рока и цивилне службе регулисана на други начин, односно од дана престанка професионалне војне службе, и трају до краја календарске године у којој војни обвезник (мушкарац) навршава 60 година живота.
Обавезе лица у резервном саставу за жене настају почетком календарске године у којој навршавају 19 година и трају до краја календарске године у којој навршавају 50 година живота.

Добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије омогућава се, под условима који су прописани Законом о војној, радној и материјалној обавези: регрутима, женама и лицима у резервном саставу која су извршила цивилну службу или одслужила војни рок без оружја.

Министарство одбране у средствима јавног информисања објављује јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре Војске Србије. На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије и за курс за резервне официре Војске Србије, могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у текућој години навршавају од 19 до 30 година живота. Оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем објављује се најмање два месеца пре упућивања на добровољно служење војног рока са оружјем. Пријаву за добровољно служење војног рока са оружјем заинтересовано лице подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, надлежном према адреси његовог пребивалишта.

Пријављивање настале промене података (члан 76. Закона о војној, радној и материјалној обавези). Регрути и лица у резервном саставу су дужни да у року од осам дана од дана настале промене територијалном органу код којег се воде у евиденцији пријаве: промену становања (нову адресу), промену пребивалишта, сваку промену здравственог стања значајну за способност за војну службу, врсту и место обављања регистроване самосталне или предузетничке делатности односно друге професионалне делатности, повратак са служења војног рока, губитак војне књижице, упис или обнову школске године и друге податке од значаја за извршавање војне обавезе, као и да пријаве боравак у иностранству дужи од три месеца у року од осам дана пре одласка, а повратак из иностранства у року од осам дана од дана доласка у место пребивалишта.

Према регрутима или лицима у резервном саставу која не извршавају обавезу пријављивања насталих промена података или се без оправданог разлога не одазову позиву територијалног органа Министарства одбране, предузимаће се мере у складу Законом о војној, радној и материјалној обавези.

Послове у вези са остваривањем права и обавеза у извршавању војне обавезе обављају територијални органи Министарства одбране – Центри Министарства одбране за локалну самоуправу издају уверења односно друге исправе (сертификате, потврде и др.) на основу података из службене евиденције коју воде о војним обвезницима према месту њихових пребивалишта на територији Републике Србије.


Адресе са бројевима телефона одговорних лица у Регионалним центрима МО

Све информације могу се добити путем телефона или посредством електронске поште, на следећим адресама:

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО БЕОГРАД:
Катанићева 15,11000 Београд
тел. 011/3000-289
e-mail: regionalnicentarmobeograd@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД:
Футошка 26, 21000 Нови Сад
тел. 021/547-006
e-mail: regionalnicentarmonovisad@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НИШ:
Београдска бб, 18000 Ниш, Касарна ''Тврђава''
тел. 018/524-352
e-mail:regionalnicentarmonis@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО КРАГУЈЕВАЦ:
Кнеза Милоша 12, 34000 Крагујевац, Касарна "Радомир Путник"
тел. 034/335-873
e-mail: regionalnicentarmokragujevac@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО ВАЉЕВО:
Војводе Мишића 55, 14000 Ваљево
тел. 014/222-389
e-mail: regionalnicentarmovaljevo@mod.gov.rs

Преглед контакта телефона територијалних органа МО