Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Vojna obavezaI N F O R M A C I J A
o pravima i dužnostima građana u izvršavanju vojne obaveze


Prava i dužnosti građana u izvršavanju vojne obaveze. Na osnovu člana 47. Zakona o odbrani građani u odbrani zemlje imaju pravo i dužnost da izvršavaju vojnu, radnu i materijalnu obavezu i učestvuju u civilnoj zaštiti, a mogu biti raspoređeni i na druge dužnosti od značaja za odbranu, prema odluci nadležnih organa. Članom 2. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi propisano je da vojnu obavezu u miru, vanrednom ili ratnom stanju imaju svi građani koji se pripremaju i osposobljavaju za izvršavanje vojnih dužnosti i drugih zadataka odbrane.

Stupanjem na snagu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, svim lica starijim od 18 godina života ostaje obaveza uvođenja u vojnu evidenciju i obaveza služenja u rezervnom sastavu.

Obaveza uvođenja u vojnu evidenciju (član 15. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi). Obavezu uvođenja u vojnu evidenciju imaju regruti koji u kalendarskoj godini navršavaju 18 godina života i regruti starijih godišta koji iz određenih razloga nisu uvedeni u vojnu evidenciju. Pozivanje regruta radi uvođenja u vojnu evidenciju vrši se opštim i pojedinačnim pozivom, na koji treba da se jave u centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu nadležan prema mestu prebivališta regruta. Prilikom uvođenja u vojnu evidenciju na uvid treba da dostave: ličnu kartu i uverenje o državljanstvu Republike Srbije ili izvod iz matične knjige rođenih. Regruti koji borave u inostranstvu, dužni su da se jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije radi uvođenja u vojnu evidenciju.

Obaveza služenja u rezervnom sastavu (član 48. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi). Obavezu služenja u rezervnom sastavu imaju vojni obveznici: koji su odslužili vojni rok, ili su, po odredbama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi regulisali obavezu služenja vojnog roka na drugi način (oslobođeni obaveze služenja vojnog roka: stekli državljanstvo Republike Srbije a u zemlji čiji su bili državljani regulisali služenje vojnog roka; dvojni državljani koji su regulisali obavezu služenja vojnog roka u drugoj državi; profesionalna vojna lica kojima je prestala profesionalna vojna služba; ovlašćena službena lica MUP-a i lica koja su navršila 30 godina života a teritorijalni organ Ministarstva odbrane je utvrdio da nisu izbegavala vojnu obavezu). Obavezu služenja u rezervnom sastavu imaju i žene vojni obveznici koje se vode u evidenciji.

Obaveze lica u rezervnom sastavu nastaju od dana otpuštanja sa služenja vojnog roka ili civilne službe, od dana kada je obaveza služenja vojnog roka i civilne službe regulisana na drugi način, odnosno od dana prestanka profesionalne vojne službe, i traju do kraja kalendarske godine u kojoj vojni obveznik (muškarac) navršava 60 godina života.
Obaveze lica u rezervnom sastavu za žene nastaju početkom kalendarske godine u kojoj navršavaju 19 godina i traju do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 50 godina života.

Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije omogućava se, pod uslovima koji su propisani Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi: regrutima, ženama i licima u rezervnom sastavu koja su izvršila civilnu službu ili odslužila vojni rok bez oružja.

Ministarstvo odbrane u sredstvima javnog informisanja objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs za rezervne oficire Vojske Srbije. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije i za kurs za rezervne oficire Vojske Srbije, mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u tekućoj godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem objavljuje se najmanje dva meseca pre upućivanja na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem zainteresovano lice podnosi centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom prema adresi njegovog prebivališta.

Prijavljivanje nastale promene podataka (član 76. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi). Regruti i lica u rezervnom sastavu su dužni da u roku od osam dana od dana nastale promene teritorijalnom organu kod kojeg se vode u evidenciji prijave: promenu stanovanja (novu adresu), promenu prebivališta, svaku promenu zdravstvenog stanja značajnu za sposobnost za vojnu službu, vrstu i mesto obavljanja registrovane samostalne ili preduzetničke delatnosti odnosno druge profesionalne delatnosti, povratak sa služenja vojnog roka, gubitak vojne knjižice, upis ili obnovu školske godine i druge podatke od značaja za izvršavanje vojne obaveze, kao i da prijave boravak u inostranstvu duži od tri meseca u roku od osam dana pre odlaska, a povratak iz inostranstva u roku od osam dana od dana dolaska u mesto prebivališta.

Prema regrutima ili licima u rezervnom sastavu koja ne izvršavaju obavezu prijavljivanja nastalih promena podataka ili se bez opravdanog razloga ne odazovu pozivu teritorijalnog organa Ministarstva odbrane, preduzimaće se mere u skladu Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.

Poslove u vezi sa ostvarivanjem prava i obaveza u izvršavanju vojne obaveze obavljaju teritorijalni organi Ministarstva odbrane – Centri Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu izdaju uverenja odnosno druge isprave (sertifikate, potvrde i dr.) na osnovu podataka iz službene evidencije koju vode o vojnim obveznicima prema mestu njihovih prebivališta na teritoriji Republike Srbije.


Adrese sa brojevima telefona odgovornih lica u Regionalnim centrima MO

Sve informacije mogu se dobiti putem telefona ili posredstvom elektronske pošte, na sledećim adresama:

REGIONALNI CENTAR MO BEOGRAD:
Katanićeva 15,11000 Beograd
tel. 011/3000-289
e-mail: regionalnicentarmobeograd@mod.gov.rs

REGIONALNI CENTAR MO NOVI SAD:
Futoška 26, 21000 Novi Sad
tel. 021/547-006
e-mail: regionalnicentarmonovisad@mod.gov.rs

REGIONALNI CENTAR MO NIŠ:
Beogradska bb, 18000 Niš, Kasarna &39;&39;Tvrđava&39;&39;
tel. 018/524-352
e-mail:regionalnicentarmonis@mod.gov.rs

REGIONALNI CENTAR MO KRAGUJEVAC:
Kneza Miloša 12, 34000 Kragujevac, Kasarna "Radomir Putnik"
tel. 034/335-873
e-mail: regionalnicentarmokragujevac@mod.gov.rs

REGIONALNI CENTAR MO VALjEVO:
Vojvode Mišića 55, 14000 Valjevo
tel. 014/222-389
e-mail: regionalnicentarmovaljevo@mod.gov.rs

Pregled kontakta telefona teritorijalnih organa MO