Министарство одбране Републике Србије
 

Информација о правима и дужностима грађана у извршавању војне обавезе
На основу члана 47. Закона о одбрани грађани у одбрани земље имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану, у складу са законом, одлукама надлежних органа и плановима одбране.
 
Чланом 3. Закона о војној, радној и материјалној обавези прописано је да је војна обавеза  општа и да јој подлежу држављани Републике Србије. Војну обавезу у миру грађани извршавају у командама, јединицама и установама Војске Србије, осим лица која замене служење војног рока цивилном службом, а у ратном и ванредном стању у Војсци Србије, полицији и осталим снагама одбране и цивилној заштити, у складу са Планом одбране и одлукама надлежних органа.
 
Након ступања на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Сл. гласник РС“, бр. 95/10), упућивање на служење војног рока у Војску Србије, од 1. јануара 2011. године, врши се по принципу добровољности, а лица која не желе добровољно да служе војни рок са оружјем у Војсци Србије, подлежу обавези увођења у војну  евиденцију и обавези служења   у резервном саставу.

У војну евиденцију уводи се регрут који у календарској години навршава 18 година живота и регрути старијих годишта који из одређених разлога нису уведени у војну евиденцију (члан 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези). Позивање регрута ради увођења у војну евиденцију врши се општим и појединачним позивом. Увођење у војну евиденцију врши центар Министарства одбране за локалну самоуправу, надлежан према месту пребивалиштa, током целе године. Регрут кога територијални орган позове у вези са увођењем у војну евиднецију дужан је да се јави на место и у време који су наведени у општем или појединачном позиву.
 
Приликом увођења у војну евиденцију на увид треба понети личну карту, а уколико регрут не поседује личну карту на увид понети другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет, а у иностранству – важећу путну исправу.
 
Регрути који бораве у иностранству, дужни су да се јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије ради увођења у војну евиденцију, које о томе обавештава надлежни центар Министарства одбране за локалну самоуправу, према адреси пребивалишта регрута у Републици Србији, пре одласка у иностранство.
 
Обавези служења у резервном саставу  подлежу војни обвезници: који су одслужили војни рок (са оружјем или без оружја и добровољно); који су, по одредбама Закона о војној, радној и материјалној обавези регулисали обавезу служења војног рока на други начин и жене војни обвезници које се воде у евиденцији.
 
Војни обвезници у резервном саставу се воде у евиденцији као резервни официри, резервни подофицири и војници у резерви.
 
Обавезе лица у резервном саставу настају од дана отпуштања са служења војног рока или цивилне службе, од дана када је обавеза служења војног рока и цивилне службе регулисана на други начин, односно од дана престанка професионалне војне службе, и трају до краја календарске године у којој војни обвезник (мушкарац) навршава 60 година живота.
 
Лица у резервном саставу могу бити позивана на војне вежбе и вежбе цивилне заштите (члан 51. Закона о војној, радној и материјалној обавези). Лице у резервном саставу може бити позвано на вежбу највише до 90 дана у току једне године.
 
Војна обавеза у резервном саставу се извршава и учешћем војних обвезника на вежбама, курсевима и другим облицима војне и цивилне обуке, одазивањем позиву ради саопштавања, промене и укидања ратног распореда и извршавањем других дужности прописаних овим законом и другим законима, а у случају ванредног или ратног стања ступањем у Војску Србије, ангажовањем у цивилној заштити, извршавањем одређених војних дужности и послова у другим снагама одбране.
 
Добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије омогућава се, под условима који су прописани Законом о војној, радној и материјалној обавези: регрутима, женама и лицима у резервном саставу која су извршила цивилну службу или одслужила војни рок без оружја.
 
Министарство одбране у средствима јавног информисања објављује јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре Војске Србије.
 
На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије и за курс за резервне официре Војске Србије, могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у текућој години навршавају од 19 до 30 година живота.
 
Оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем објављује се најмање два месеца пре упућивања на добровољно служење војног рока са оружјем.
 
Пријаву за добровољно служење војног рока са оружјем заинтересовано лице подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, надлежном према адреси његовог  пребивалишта.
 
Центар Министарства одбране за локалну самоуправу позива пријављене кандидате појединачним позивом на извршење лекарског прегледа. Са изабраним кандидатима територијално надлежни центар Министарства одбране  за локалну самоуправу закључује уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
 
Центар Министарства одбране за локалну самоуправу појединачним позивом позива кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем, најкасније осам дана пре упућивања у центар за обуку. Кандидат који је изабран за добровољно служење војног рока са оружјем актом надлежног органа дужан је да се јави у центар за обуку у време назначено у појединачном позиву. Добровољно служење војног рока са оружјем започиње даном ступања кандидата у центар за обуку, када кандидат постаје војник на добровољном служењу војног рока.
 
Војнику, за време трајања добровољног служења војног рока са оружјем, обезбеђује се у складу са законом: накнада путних трошкова за јављање на добровољно служење војног рока са оружјем у назначени центар за обуку, од места пребивалишта у Републици Србији до центра за обуку; накнада путних трошкова за повратак кући по одслужењу добровољног служења војног рока са оружјем, од центра за обуку до места пребивалишта у Републици Србији; новчана примања у месечном износу који одреди министар одбране; права из здравственог осигурања по прописима из здравственог осигурања у Војсци Србије за војне обвезнике и смештај и исхрана, војна одећа и обућа.
 
Користи које имају лица која добровољно одслуже војни рок са оружјем:
  • могућност запослења у Војсци Србије, у својству професионалногвојника и активне резерве;
  • могућност запослења у Министарству унутрашњих послова;
  • могућност запослења у казнено-поправним заводима Управе заизвршење кривичних санкција Министарства правде;
  • могућност запослења у агенцијама за физичко-техничко обезбеђење;
  • новчана примања војника за време добровољног служења војног рока (око 46.000 динара месечно).
Чланом 61. Закона о војној, радној и материјалној обавези прописано је да регрут или лице у резервном саставу који намерава да борави у иностранству дуже од шест месеци је дужно да се јави територијалном органу Министарства одбране код којег се води у евиденцији ради добијања одобрења за боравак у иностранству.
 
Одобрење за боравак у иностранству неће се издати регруту и лицу у резервном саставу ако је: позван на извршење војне обавезе; проглашено ванредно или ратно стање и избегао регрутну обавезу својом кривицом.
 
Права и обавезе војни обвезник у иностранству остварује преко надлежног дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству, у складу са посебним прописима и овим законом.
 
Чланом 76. Закона о војној, радној и материјалној обавези прописано је да регрут и лице у резервном саставу је дужно да у року од осам дана од дана настале промене надлежном територијалном органу пријави: промену здравственог стања од значаја за оцену способности за вршење војне службе и губитак војне књижице.
 
Лица из става 1. овог члана дужна су да пријаве боравак у иностранству дужи од три месеца у року од осам дана пре одласка, а повратак из иностранства у року од осам дана од дана доласка у место пребивалишта.
 
Према регрутима или лицима у резервном саставу предузимаће се мере у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези уколико се без оправданог разлога не одазову позиву територијалног органа Министарства одбране у вези са вршењем војне обавезе, у време и на место који су назначени у појединачном позиву, ако изнесе војну књижицу из Републике Србије, ако у прописаном року не пријави настале промене из члана 76. Закона територијалном органу код којег се води у војној евиденцији, или ако се не јави надлежном територијалном органу ради добијања одобрења за боравак у иностранству дуже од шест месеци (члан 61. овог закона).

Послове у вези са остваривањем права и обавеза у извршавању војне обавезе обављају територијални органи Министарства одбране – Центри Министарства одбране за локалну самоуправу, који између осталог, издају уверења на основу података из службене евиденције коју воде о војним обвезницима, према месту пребивалишта на територији Републике Србије.

Одредбом члана 29. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) прописано је да органи издају уверења, односно друге исправе (сертификате, потврде и др.) о чињеницама о којима воде службену евиденцију у складу са законом. 

Све информације могу се добити путем телефона или посредством електронске поште, на следећим адресама:
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ БЕОГРАД
ул. Тимочка бр. 15, 11000 Београд, телефон 011/3085-197, 3201-934
e-mail: regionalnicentarmobeograd@mod.gov.rs
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ НОВИ САД
ул. Футошка бр. 26, 21000 Нови Сад, телефон 021/547-964
e-mail: regionalnicentarmonovisad@mod.gov.rs
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ НИШ
ул. Београдска бб (касарна „Тврђава“), 18000 Ниш, телефон 018/524-649
e-mail: regionalnicentarmonis@mod.gov.rs
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ КРАГУЈЕВАЦ
ул. Кнеза Милоша бр. 12 (касарна „Војвода Радомир Путник“), 34000 Крагујевац, телефон 034/335-235.
e-mail: regionalnicentarmokragujevac@mod.gov.rs
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ВАЉЕВО
ул. Војводе Мишића бр. 55, 14000 Ваљево, телефон 014/220-406.
e-mail: regionalnicentarmovaljevo@mod.gov.rs