Министарство одбране Републике Србије
 

Универзитет одбране Универзитет одбране у Београду је основан Одлуком о оснивању Универзитет одбране у Београду („Службени гласник РС“, број 14/11, 90/15 и 77/21) и као самостална високошколска установа обавља делатност високог образовања реализацијом академских студија првог, другог и трећег степена из више образовно-научних поља. Организационо и функционално везан је за министра одбране. Универзитетом одбране руководи ректор Универзитета одбране.
 
Универзитет одбране обавља послове који се односе на: реализацију високог образовања кроз интегрисане академске студије и академске студије првог, другог и трећег степена из више научних области у оквиру образовно научних поља медицинских наука, техничко-технолошких наука и друштвено хуманистичких наука; планирање, организацију и реализацију образовно-васпитног рада; научноистраживачки рад кроз основна, примењена и развојна истраживања која су у функцији унапређења и осавремењавања наставе у области система одбране; утврђивање студијских програма; израду нацрта нормативних аката и избор наставника и сарадника; прикупљање, заштиту и чување архивске грађе и регистратурског материјала у Министарству одбране и Војсци Србије; издавање јавних исправа.

Ректорат Универзитета одбране обавља послове који се односе на: планирање, координацију, праћење, унапређивање наставног процеса у војношколским установама; планирање, координацију, праћење и унапређивања научно-истраживачког рада; унапређивања међууниверзитетске сарадње и међународне војне сарадње са иностраним универзитетима; сарадњу са организационим јединицама Министарства одбране, Генералштаба Војске Србије и војнонаучним установама у земљи ради унапређења образовно-научног рада; интегрисање функција свих високошколских установа у саставу Универзитета одбране; заједничке и војно полицијске послове за потребе Универзитета одбране.
 
За ректора Универзитета одбране организационо и функционално везане су следеће организационе целине:
 
1) Војна академија,
2) Медицински факултет ВМА,
3) Школа националне одбране „Војвода Радомир Путник“ и
4) Институт за стратегијска истраживања.


Војна академија је високошколска установа, са својством правног лица, која изводи акредитоване студијске програме у пољу техничко-технолошких наука и друштвено-хуманистичких наука.
 
За начелника Војне академије организационо и функционално везане су следеће организационе целине:
 
1. Војна гимназија и
2. Средња стручна војна школа „1300 каплара“.
 
Војна гимназија обавља послове који се односе на планирање, организацију и реализацију образовно-васпитног рада, унапређивање и развијање квалитета наставе и услова рада у току школовања.
 
Средња стручна војна школа - „1300 каплара“ обавља послове који се односе на планирање, организацију и реализацију средњег образовања ради стицања знања и вештина, психофизичких особина и моралних вредности неопходних за позив професионалног подофицира.
 
Медицински факултет ВМА је образовно-научна установа, која изводи акредитоване академске студије у пољу медицинских наука и здравствене специјализације.
 
Школа националне одбране „Војвода Радомир Путник“ обавља послове који се односе на организацију и реализацију каријерних усавршавања професионалних официра, израду програма усавршавања, њихову реализацију и евалуацију, као и сарадњу са организационим јединицама Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије, наставним и научним установама у земљи и иностранству у складу са овлашћењима и пословима које обавља.
 
Институт за стратегијска истраживања је научноистраживачка установа која обавља послове који се односе на научно истраживачке послове из области безбедности и одбране, организације и основних принципа моделовања, економских, социолошких, психолошких и других аспеката функционисања система одбране и војне организације и историје.

За директора Института за стратегијска истраживања организационо и функционално везан је Војни архив.
 
Војни архив обавља послове који се односе на прикупљање, заштиту и чување архивске грађе и регистратурског материјала у Министарству одбране и Војсци Србије.
 
 
Ректор Универзитета  одбране
бригадни генерал проф. др Бобан Ђоровић
Адреса: Вељка Лукића Курјака 1, 11040 Београд
Тел.:   + 381 11 300 51 97
факс:  + 381 11 300 52 01
           + 381 11 300 51 98
е-пошта:  rectorate@mod.gov.rs
веб сајт:  www.uo.mod.gov.rs