Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Informacija o pravima i dužnostima građana u izvršavanju vojne obaveze
Na osnovu člana 47. Zakona o odbrani građani u odbrani zemlje imaju pravo i dužnost da izvršavaju vojnu, radnu i materijalnu obavezu i učestvuju u civilnoj zaštiti i obučavanju za odbranu, u skladu sa zakonom, odlukama nadležnih organa i planovima odbrane.
 
Članom 3. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi propisano je da je vojna obaveza  opšta i da joj podležu državljani Republike Srbije. Vojnu obavezu u miru građani izvršavaju u komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije, osim lica koja zamene služenje vojnog roka civilnom službom, a u ratnom i vanrednom stanju u Vojsci Srbije, policiji i ostalim snagama odbrane i civilnoj zaštiti, u skladu sa Planom odbrane i odlukama nadležnih organa.
 
Nakon stupanja na snagu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka („Sl. glasnik RS“, br. 95/10), upućivanje na služenje vojnog roka u Vojsku Srbije, od 1. januara 2011. godine, vrši se po principu dobrovoljnosti, a lica koja ne žele dobrovoljno da služe vojni rok sa oružjem u Vojsci Srbije, podležu obavezi uvođenja u vojnu  evidenciju i obavezi služenja   u rezervnom sastavu.

U vojnu evidenciju uvodi se regrut koji u kalendarskoj godini navršava 18 godina života i regruti starijih godišta koji iz određenih razloga nisu uvedeni u vojnu evidenciju (član 15. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi). Pozivanje regruta radi uvođenja u vojnu evidenciju vrši se opštim i pojedinačnim pozivom. Uvođenje u vojnu evidenciju vrši centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležan prema mestu prebivališta, tokom cele godine. Regrut koga teritorijalni organ pozove u vezi sa uvođenjem u vojnu evidneciju dužan je da se javi na mesto i u vreme koji su navedeni u opštem ili pojedinačnom pozivu.
 
Prilikom uvođenja u vojnu evidenciju na uvid treba poneti ličnu kartu, a ukoliko regrut ne poseduje ličnu kartu na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu – važeću putnu ispravu.
 
Regruti koji borave u inostranstvu, dužni su da se jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije radi uvođenja u vojnu evidenciju, koje o tome obaveštava nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema adresi prebivališta regruta u Republici Srbiji, pre odlaska u inostranstvo.
 
Obavezi služenja u rezervnom sastavu  podležu vojni obveznici: koji su odslužili vojni rok (sa oružjem ili bez oružja i dobrovoljno); koji su, po odredbama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi regulisali obavezu služenja vojnog roka na drugi način i žene vojni obveznici koje se vode u evidenciji.
 
Vojni obveznici u rezervnom sastavu se vode u evidenciji kao rezervni oficiri, rezervni podoficiri i vojnici u rezervi.
 
Obaveze lica u rezervnom sastavu nastaju od dana otpuštanja sa služenja vojnog roka ili civilne službe, od dana kada je obaveza služenja vojnog roka i civilne službe regulisana na drugi način, odnosno od dana prestanka profesionalne vojne službe, i traju do kraja kalendarske godine u kojoj vojni obveznik (muškarac) navršava 60 godina života.
 
Lica u rezervnom sastavu mogu biti pozivana na vojne vežbe i vežbe civilne zaštite (član 51. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi). Lice u rezervnom sastavu može biti pozvano na vežbu najviše do 90 dana u toku jedne godine.
 
Vojna obaveza u rezervnom sastavu se izvršava i učešćem vojnih obveznika na vežbama, kursevima i drugim oblicima vojne i civilne obuke, odazivanjem pozivu radi saopštavanja, promene i ukidanja ratnog rasporeda i izvršavanjem drugih dužnosti propisanih ovim zakonom i drugim zakonima, a u slučaju vanrednog ili ratnog stanja stupanjem u Vojsku Srbije, angažovanjem u civilnoj zaštiti, izvršavanjem određenih vojnih dužnosti i poslova u drugim snagama odbrane.
 
Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije omogućava se, pod uslovima koji su propisani Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi: regrutima, ženama i licima u rezervnom sastavu koja su izvršila civilnu službu ili odslužila vojni rok bez oružja.
 
Ministarstvo odbrane u sredstvima javnog informisanja objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs za rezervne oficire Vojske Srbije.
 
Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije i za kurs za rezervne oficire Vojske Srbije, mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u tekućoj godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
 
Oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem objavljuje se najmanje dva meseca pre upućivanja na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.
 
Prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem zainteresovano lice podnosi centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom prema adresi njegovog  prebivališta.
 
Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu poziva prijavljene kandidate pojedinačnim pozivom na izvršenje lekarskog pregleda. Sa izabranim kandidatima teritorijalno nadležni centar Ministarstva odbrane  za lokalnu samoupravu zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.
 
Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu pojedinačnim pozivom poziva kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, najkasnije osam dana pre upućivanja u centar za obuku. Kandidat koji je izabran za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem aktom nadležnog organa dužan je da se javi u centar za obuku u vreme naznačeno u pojedinačnom pozivu. Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem započinje danom stupanja kandidata u centar za obuku, kada kandidat postaje vojnik na dobrovoljnom služenju vojnog roka.
 
Vojniku, za vreme trajanja dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, obezbeđuje se u skladu sa zakonom: naknada putnih troškova za javljanje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u naznačeni centar za obuku, od mesta prebivališta u Republici Srbiji do centra za obuku; naknada putnih troškova za povratak kući po odsluženju dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, od centra za obuku do mesta prebivališta u Republici Srbiji; novčana primanja u mesečnom iznosu koji odredi ministar odbrane; prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima iz zdravstvenog osiguranja u Vojsci Srbije za vojne obveznike i smeštaj i ishrana, vojna odeća i obuća.
 
Koristi koje imaju lica koja dobrovoljno odsluže vojni rok sa oružjem:
  • mogućnost zaposlenja u Vojsci Srbije, u svojstvu profesionalnogvojnika i aktivne rezerve;
  • mogućnost zaposlenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
  • mogućnost zaposlenja u kazneno-popravnim zavodima Uprave zaizvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde;
  • mogućnost zaposlenja u agencijama za fizičko-tehničko obezbeđenje;
  • novčana primanja vojnika za vreme dobrovoljnog služenja vojnog roka (oko 17.000 dinara mesečno).
Članom 61. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi propisano je da regrut ili lice u rezervnom sastavu koji namerava da boravi u inostranstvu duže od šest meseci je dužno da se javi teritorijalnom organu Ministarstva odbrane kod kojeg se vodi u evidenciji radi dobijanja odobrenja za boravak u inostranstvu.
 
Odobrenje za boravak u inostranstvu neće se izdati regrutu i licu u rezervnom sastavu ako je: pozvan na izvršenje vojne obaveze; proglašeno vanredno ili ratno stanje i izbegao regrutnu obavezu svojom krivicom.
 
Prava i obaveze vojni obveznik u inostranstvu ostvaruje preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, u skladu sa posebnim propisima i ovim zakonom.
 
Članom 76. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi propisano je da regrut i lice u rezervnom sastavu je dužno da u roku od osam dana od dana nastale promene nadležnom teritorijalnom organu prijavi: promenu zdravstvenog stanja od značaja za ocenu sposobnosti za vršenje vojne službe i gubitak vojne knjižice.
 
Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da prijave boravak u inostranstvu duži od tri meseca u roku od osam dana pre odlaska, a povratak iz inostranstva u roku od osam dana od dana dolaska u mesto prebivališta.
 
Prema regrutima ili licima u rezervnom sastavu preduzimaće se mere u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi ukoliko se bez opravdanog razloga ne odazovu pozivu teritorijalnog organa Ministarstva odbrane u vezi sa vršenjem vojne obaveze, u vreme i na mesto koji su naznačeni u pojedinačnom pozivu, ako iznese vojnu knjižicu iz Republike Srbije, ako u propisanom roku ne prijavi nastale promene iz člana 76. Zakona teritorijalnom organu kod kojeg se vodi u vojnoj evidenciji, ili ako se ne javi nadležnom teritorijalnom organu radi dobijanja odobrenja za boravak u inostranstvu duže od šest meseci (član 61. ovog zakona).

Poslove u vezi sa ostvarivanjem prava i obaveza u izvršavanju vojne obaveze obavljaju teritorijalni organi Ministarstva odbrane – Centri Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, koji između ostalog, izdaju uverenja na osnovu podataka iz službene evidencije koju vode o vojnim obveznicima, prema mestu prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Odredbom člana 29. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/16 i 95/18-autentično tumačenje) propisano je da organi izdaju uverenja, odnosno druge isprave (sertifikate, potvrde i dr.) o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju u skladu sa zakonom. 

Sve informacije mogu se dobiti putem telefona ili posredstvom elektronske pošte, na sledećim adresama:
 
REGIONALNI CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE BEOGRAD
ul. Timočka br. 15, 11000 Beograd, telefon 011/3085-197, 3201-934
e-mail: regionalnicentarmobeograd@mod.gov.rs
 
REGIONALNI CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE NOVI SAD
ul. Futoška br. 26, 21000 Novi Sad, telefon 021/547-964
e-mail: regionalnicentarmonovisad@mod.gov.rs
 
REGIONALNI CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE NIŠ
ul. Beogradska bb (kasarna „Tvrđava“), 18000 Niš, telefon 018/524-649
e-mail: regionalnicentarmonis@mod.gov.rs
 
REGIONALNI CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE KRAGUJEVAC
ul. Kneza Miloša br. 12 (kasarna „Vojvoda Radomir Putnik“), 34000 Kragujevac, telefon 034/335-235.
e-mail: regionalnicentarmokragujevac@mod.gov.rs
 
REGIONALNI CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE VALjEVO
ul. Vojvode Mišića br. 55, 14000 Valjevo, telefon 014/220-406.
e-mail: regionalnicentarmovaljevo@mod.gov.rs