Министарство одбране Републике Србије
 

Универзитет одбране
Универзитет одбране у Београду је основан Одлуком о оснивању Универзитет одбране у Београду („Службени гласник РС“, број 14/11) и као самостална високошколска установа обавља делатност високог образовања реализацијом академских студија првог, другог и трећег степена из више образовно-научних поља. Организационо и функционално везан је за министра одбране. Универзитетом одбране руководи ректор Универзитета одбране.
 
Универзитет одбране обавља послове који се односе на: реализацију високог образовања кроз интегрисане академске студије и академске студије првог, другог и трећег степена из више научних области у оквиру образовно научних поља медицинских наука, техничко-технолошких наука и друштвено хуманистичких наука; планирање, организацију и реализацију образовно-васпитног рада; научноистраживачки рад кроз основна, примењена и развојна истраживања која су у функцији унапређења и осавремењавања наставе у области система одбране; утврђивање студијских програма; израду нацрта нормативних аката и избор наставника и сарадника; прикупљање, заштиту и чување архивске грађе и регистратурског материјала у Министарству одбране и Војсци Србије; издавање јавних исправа.
 
Ректорат Универзитета одбране обавља послове који се односе на: планирање, координацију, праћење, унапређивање наставног процеса у војношколским установама; планирање, координацију, праћење и унапређивања научно-истраживачког рада; унапређивања међууниверзитетске сарадње и међународне војне сарадње са иностраним универзитетима; сарадњу са организационим јединицама Министарства одбране, Генералштаба Војске Србије и војнонаучним установама у земљи ради унапређења образовно-научног рада; интегрисање функција свих високошколских установа у саставу Универзитета одбране; заједничке и војно полицијске послове за потребе Универзитета одбране.
 
За ректора Универзитета одбране организационо и функционално везане су следеће организационе целине:
 
  1. Војна академија
  2. Медицински факултет ВМА
  3. Школа националне одбране
  4. Институт за стратегијска истраживања
  5. Институт за научне информације
Војна академија је високошколска установа, са својством правног лица, која изводи акредитоване студијске програме у пољу техничко-технолошких наука и друштвено-хуманистичких наука.
 
За начелника Војне академије организационо и функционално везане су следеће организационе целине
 
  1. Војна гиманзија
  2. Средња стручна војна школа
 
Војна гимназија обавља послове који се односе на планирање, организацију и реализацију образовно-васпитног рада, унапређивање и развијање квалитета наставе и услова рада у току школовања
 
Средња стручна војна школа обавља послове који се односе на планирање, организацију и реализацију средњег образовања ради стицања знања и вештина, психофизичких особина и моралних вредности неопходних за позив професионалног подофицира.
 
Медицински факултет ВМА је образовно-научна установа, која изводи акредитоване академске студије у пољу медицинских наука и здравствене специјализације.
 
Школа националне одбране обавља послове који се односе на организацију и реализацију каријерних усавршавања професионалних официра, израду програма усавршавања, њихову реализацију и евалуацију, као и сарадњу са организационим јединицама Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије, наставним и научним установама у земљи и иностранству у складу са овлашћењима и пословима које обавља.
 
Институт за стратегијска истраживања је научноистраживачка установа која обавља послове који се односе на научно истраживачке послове из области безбедности и одбране, организације и основних принципа моделовања, економских, социолошких, психолошких и других аспеката функционисања система одбране и војне организације и историје.
За директора Института за стратегијска истраживања организационо и функционално везан је Војни архив.
 
Војни архив обавља послове који се односе на прикупљање, заштиту и чување архивске грађе и регистратурског материјала у Министарству одбране и Војсци Србије.
 
Институт за научне информације обавља послове који се односе на набавку и дистрибуцију стручне биомедицинске литературе, издавачке делатности у вези са информисањем корисника о новинама у војној медицини и фармацији, те коришћење архивске грађе и архивског материјала из делокруга санитетске службе.
 
Ректор Универзитета  одбране
генерал-мајор
проф. др Младен Вуруна
Адреса: Павла Јуришића Штурма број 1, 11000 Београд
Тел.:   + 381 11 300 51 97
факс:  + 381 11 300 52 01
           + 381 11 300 51 98
e-mail:  rectorate@mod.gov.rs
веб сајт:  www.uo.mod.gov.rs/