Министарство одбране Републике Србије
 

Секретаријат Министарства одбранеСекретаријат Министарства је посебна унутрашња јединица Министарства одбране која обавља послове: 
▪планирања рада Министарства; 
▪обезбеђивања усклађености и законитости општих и појединачних аката које доноси министар одбране; 
▪ефикасности и усклађености рада унутрашњих јединица Министарства.
Организација
 
 
У саставу Секретаријата  министарства су:
▪ Управа за оперативно-планске послове;
▪ Правна управа;
Секретаријату министарства потчињене су следеће војне установе и јединице:

▪ Центар за сарадњу са МКТ;
▪ Виши војнодисциплински тужилац и
▪ Виши војнодисциплински суд


Управа за оперативно-планске послове
Управа за оперативно-планске послове је ужа унутрашња јединица Секретаријата Министарства, која обавља послове који се односе на: обједињавање и координацију рада унутрашњих јединица министарства у изради материјала и аката из надлежности министарства;  припрему седница Колегијума министра и праћење реализације донетих закључака;  израду предлога главног програма „централна администрација”.
Правна управа
Правна управа је ужа унутрашња јединица Секретаријата Министарства, обавља послове планирања, кординације и сарадње у припреми нацрта закона из области одбране, безбедности и Војске Србије; оцене нацрта прописа у погледу усклађености са Уставом, законом и правним системом Републике Србије и усаглашености са прописима Еврпске уније које припремају стручни носиоци израде прописа у Министарству одбране и Војсци Србије;  вођење регистра објављених прописа; послове развоја правне регулативе којом се уређује систем одбране и Војска Србије.
Центар за сарадњу са међународним кривичним трибуналом
Центар за сарадњу са МКТ поступа по налозима надлежних државних органа Републике Србије који се односе на реализацију захтева судских већа и тужилаштва Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију, као и адвоката одбране, односно самих оптужених - осуђених пред МКТЈ и да поступа по захтевима Правног тима који у спору по тужби Републике Хрватске пред Међународним судом правде заступа интересе Републике Србије.
Виши војни дисциплински суд
Виши војни дисциплински суд: одлучује по жалбама поднетим против одлука првостепених војних дисциплинских судова; одлучује о надлежности првостепених судова у случајевима када су саизвршиоци дисциплинских преступа, односно други саучесници у преступима на служби у војним јединицама, односно војним установама за које су у погледу суђења месно надлежни различити војни дисциплински судови.
Виши војни дисциплински тужилац
Виши војни дисциплински тужилац заступа оптужбу пред Вишим војним дисциплинским судом.