Министарство одбране Републике Србије
 

Одсек за интерну ревизијуНа основу стратешког, годишњег и оперативног планирања обавља послове организовања, спровођења и извештавања о резултатима интерне ревизије, свих организационих делова Министарства, свих програма, активности и процеса у надлежности Министарства укључујући и кориснике средстава Европске уније, примењујући прописе Републике Србије, међународне стандарде професионалне праксе интерне ревизије, кодекс струковне етике интерних ревизора и најбољу струковну праксу. Даје савете и стручна мишљења када се уводе нови системи, процедуре и задаци, врши друге послове и задатке из делокруга интерне ревизије.

Интерни ревизори, вршећи ревизију одговарајућих система, посматрају: контроле, ризике и управљање организацијом и на основу утврђених слабости дају препоруке за њихово побољшање.