ВЕСТИ
Издвајамо
Мали ловац на велике проблеме
Мали ловац на велике проблеме Паци­јен­ти чије су „кри­зе све­сти” оста­ја­ле мисте­ри­ја и после детаљ­них пре­гле­да неу­ро­ло­га и кар­ди­о­ло­га, захва­љу­ју­ћи ком­би­на­ци­ји енту­зи­ја­зма, зна­ња и тех­но­ло­ги­је, спас за сво­је про­бле­ме одне­дав­но могу про­на­ћи уград­њом уре­ђа­ја који реги­стру­је и нај­ма­ње проме­не срча­ног рит­ма, а које до сада није било могу­ће откри­ти. Dalje
Други о нама