Министарство одбране Републике Србије
 

Европске интеграцијеМинистарство одбране Републике Србије у оквиру процеса
европских интеграција


Процес преговарања - Преговори о приступању Републике Србије Европској унији званично су отворени на првој Међувладиној конференцијији 21. јануара 2014. године. Министарство одбране Републике Србије је активно укључено у процес преговарања о приступању Републике Србије Европској унији кроз рад у преговарачким групама за 16 преговарачких поглавља (у 14 има своје чланове, а за два поглавља одредила је особе за контакт) и учешће на састанцима експланаторног и билатералног скрининга.

Учешће представника Министарства одбране и Војске Србије у преговарачким групама састоји се од аналитичког прегледа и оцене усклађености прописа Министарства одбране Републике Србије са правним тековинама Европске уније.

Скрининзи за сва поглавља у преговорима са ЕУ завршени су у марту 2015. године. Након објављивања извештаја Европске комисије о реализованим скрининзима, односно анализе Европске комисије о усклађености српског законодавства са европским у појединим областима, као и доношења одлуке о отварању појединих поглавља, очекујемо наставак учешћа представника Министарства одбране и Војске Србије у раду већ одређених преговарачких група.

Испуњавање препорука Европске комисије – У претходним извештајима Европске комисије о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, у делу који се односи на делокруг Министарства одбране наводи се да су припреме у области Заједничке, безбедносне и одбрамбене политике (ЗБОП) на добром путу и истиче посвећеност за учешће у операцијама за управљање кризама ЕУ.

Министарство одбране редовно израђује прилог из своје надлежности за Годишњи извештај Европске комисије о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција. Последњи прилог из своје надлежности који је Министарство одбране припремило у априлу 2014. године, садржи преглед и оцену усклађености прописа са правним тековинама ЕУ у следећим областима: регионална сарадња, реформа система одбране, правда, слобода и безбедност, образовање и култура, демократска и цивилна контрола оружаних снага и спољна безбедносна и одбрамбена политика.

За потребе израде Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније за период од 2013. до 2016. године, Министарство одбране израдило је прилог из своје надлежности, који се односи на реформу система одбране и ЗБОП. Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ за период од 2013. до 2016. године Влада Републике Србије је усвојила 28. фебруара 2013. године.

Министарство одбране Републике Србије је активно укључено у процес спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању, који је потписан 29. априла 2008. године а ступио на снагу 1. септембра 2013. године. Предвиђено је да представници МО учествују у раду 3 од 7 Пододбора Одбора за стабилизацију и придруживање и то:

1. Пододбора за трговину, индустрију, царине и порезе,
2. Пододбора за унутрашње тржиште и заштиту конкуренције, и
3. Пододбора за правду, слободу и безбедност.
  Министарство одбране Републике Србије и
Заједничка безбедносна и одбрамбена политика ЕУ (ЗБОП)

Активним укључењем Републике Србије у концепт Заједничке безбедносне и одбрамбене политике ЕУ (~Common Security and Defence Policy)~  унапређује се спољнополитичка позиција државе, позитивно се утиче на положај у међународним организацијама и доприноси да Република Србија буде препозната као субјекат успостављања безбеднијег регионалног и глобалног окружења.

Ступањем на снагу Споразума о безбедносним процедурама за размену и заштиту тајних података 1. августа 2012. године и Споразума између ЕУ и Републике Србије о успостављању оквира за учешће Р. Србије у операцијама ЕУ за управљање кризама, заједно са доношењем Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије, заокружен је правни оквир и омогућено је учешће у активностима у оквиру Заједничке безбедносне и одбрамбене политике ЕУ.

Од 2012. године Република Србија учествује на неформалним састанцима министара одбране ЕУ, састанцима Војног комитета ЕУ (отворене за НАТО чланице које нису чланице ЕУ и државе кандидате за приступање ЕУ) и војним операцијама за управљање кризама ЕУ.

Представници Министарства одбране и Војске Србије од 2012. године учествују на неформалним састанцима министара одбране ЕУ, састанцима Војног комитета ЕУ (отворене за НАТО чланице које нису чланице ЕУ и државе кандидате за чланство ЕУ) као и у војним операцијама за управљање кризама ЕУ.

Ангажовањем припадника Министарства одбране и Војске Србије у мултинационалним операцијама под мандатом ЕУ обезбеђује се веома повољан утицај на укупан процес европских интеграција Републике Србије. Представници Војске Србије су до сада били ангажовани у војној операцији поморских снага ЕУ у Сомалији „EUNAVFOR–ATALANTA“ и војној мисији успостављеној ради јачања државних институција „ЕУТМ–Сомалија“, операцији "EUFOR RCA" и мисији "EUMAM RCA" у Централноафричкој Републици, као и у мисији "EUTM MALI" успостављеној ради обучавања војних и безбедносних снага Малија.

Борбене групе ЕУ

Након анализе одбрамбених аспеката учешћа Министарства одбране и Војске Србије у Концепту борбених група ЕУ, Влада Републике Србије донела је позитивну одлуку о приступању наведеном Концепту.
У наредном периоду започеће преговори о ангажовању припадника Министарства одбране и Војске Србије у конкретној борбеној групи ЕУ, односно о времену и нивоу њиховог ангажовања.

Сарадња са Европском одбрамбеном агенцијом (European Defence Agency)

Министар одбране Р. Србије Небојша Родић и висока представица ЕУ за спољну политику и безбедност Кетрин Ештон закључили су 13. децембра 2013. године Административни уговор о сарадњи Министарства одбране Републике Србије са Европском одбрамбеном агенцијом.

Закључивањем наведеног споразума успостављен је оквир за сарадњу Министарства одбране Републике Србије и Европске одбрамбене агенције, односно омогућено потенцијално учешће Р. Србије у пројектима и програмима агенције.

У наредном периоду Република Србија ће на основу процене сопствених интереса извршити одабир пројеката и програма Европске одбрамбене агенције у којима жели да учествује заједно са државама чланицама ЕУ. Укључивање Републике Србије у изабране програме и пројекте Европске одбрамбене агенције подразумева претходну сагласност држава чланица ЕУ.

Учешћем у различитим иницијативама и програмима Европске одбрамбене агенције Република Србија намерава да унапреди интероперабилност са државама чланицама ЕУ, побољша наменску индустрију и истраживачке потенцијале домаћих института, оствари технолошку модернизацију српских оружаних снага, а тиме доведе и до унапређења војних и одбрамбених способности.

У новембру 2014. године извршна директорка Европске одбрамбене агенције званично је посетила Министарство одбране Републике Србије. 

Приоритети сарадње Министарства одбране и Војске Србије са Европском унијом у наредном периоду су:

• наставак учешћа у операцијама и мисијама ЕУ за управљање кризама,
• учешће у пројектима и програмима Европске одбрамбене агенције,
• почетак ангажовања у оквиру борбених група ЕУ,
• даље унапређење административних капацитета за активнију сарадњу Републике Србије у оквиру Заједничке безбедносне и одбрамбене политике,
• наставак учешћа у преговарачким групама у оквиру процеса приступања ЕУ (учествовање у састанцима као и праћење прописа у складу са поделом надлежности унутар сваке од преговарачких група) и
• јачање сарадње са ЕУ кроз пројекте у области одбране.