Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Evropske integracije
Ministarstvo odbrane Republike Srbije u okviru procesa
evropskih integracija

 
Proces pregovaranja - Pregovori o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji zvanično su otvoreni na prvoj Međuvladinoj konferenciji 21. januara 2014. godine. Ministarstvo odbrane Republike Srbije je aktivno uključeno u proces pregovaranja o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji kroz učešće pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u pregovaračkim grupama za 22 pregovaračka poglavlja.

Učešće predstavnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u pregovaračkim grupama ogleda se u učešću na sastancima pregovaračkih grupa i sastancima eksplanatornog i bilateralnog skrininga, vršenju analitičkog pregleda i ocene usklađenosti propisa Ministarstva odbrane Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Od održavanja Prve međuvladine konferencije R. Srbije i EU, u januaru 2014. godine, do danas ostvaren je značajan napredak u postizanju cilja punopravnog članstva u EU. Treći revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA) usvojen je 1. marta 2018. godine. Kao rok za usklađivanje nacionalnog pravnog okvira sa pravnim okvirom EU određen je kraj 2021. godine.

Ministarstvo odbrane Republike Srbije je aktivno uključeno u proces sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je potpisan 29. aprila 2008. godine a stupio na snagu 1. septembra 2013. godine. Predviđeno je da predstavnici MO učestvuju u radu 3 od 7 Pododbora Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i to:
  1. Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze,
  2. Pododbora za unutrašnje tržište i zaštitu konkurencije, i
  3. Pododbora za pravdu, slobodu i bezbednost.
Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Zajednička bezbednosna i odbrambena politika EU (ZBOP)

Aktivnim uključenjem Republike Srbije u koncept Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU (eng. Common Security and Defence Policy) unapređuje se spoljnopolitička pozicija države, pozitivno se utiče na položaj u međunarodnim organizacijama i doprinosi da Republika Srbija bude prepoznata kao subjekat uspostavljanja bezbednijeg regionalnog i globalnog okruženja.

Stupanjem na snagu Sporazuma o bezbednosnim procedurama za razmenu i zaštitu tajnih podataka 1. avgusta 2012. godine i Sporazuma između EU i Republike Srbije o uspostavljanju okvira za učešće R. Srbije u operacijama EU za upravljanje krizama, zajedno sa donošenjem Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, zaokružen je pravni okvir i omogućeno je učešće u aktivnostima u okviru Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU.

Od 2012. godine predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije omogućeno je da učestvuju na, sastancima Vojnog komiteta EU (otvorene za NATO članice koje nisu članice EU i države kandidate za članstvo EU) kao i u vojnim operacijama za upravljanje krizama EU.

Angažovanjem pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama pod mandatom EU obezbeđuje se veoma povoljan uticaj na ukupan proces evropskih integracija Republike Srbije. Predstavnici Vojske Srbije su do sada bili angažovani u vojnoj operaciji pomorskih snaga EU „EUNAVFOR–ATALANTA“ i vojnoj misiji uspostavljenoj radi jačanja državnih institucija „EUTM–Somalija“u Somaliji, vojnoj operaciji „EUFOR RCA“ i misijama "EUMAM RCA" i „EUTM RCA” u Centralnoafričkoj Republici, kao i u misiji "EUTM MALI" uspostavljenoj radi obučavanja vojnih i bezbednosnih snaga Malija.
Saradnja sa Evropskom odbrambenom agencijom (European Defence Agency)

Ministar odbrane Republike Srbije Nebojša Rodić i visoka predstavica EU za spoljnu politiku i bezbednost Ketrin Ešton zaključili su 13. decembra 2013. godine Administrativni ugovor o saradnji Ministarstva odbrane Republike Srbije sa Evropskom odbrambenom agencijom.

Zaključivanjem navedenog sporazuma uspostavljen je okvir za saradnju Ministarstva odbrane Republike Srbije i Evropske odbrambene agencije, odnosno omogućeno potencijalno učešće Republike Srbije u projektima i programima agencije. Uključivanje Republike Srbije u izabrane programe i projekte Evropske odbrambene agencije podrazumeva prethodnu saglasnost država članica EU.

Učešćem u različitim inicijativama i programima Evropske odbrambene agencije Republika Srbija namerava da unapredi interoperabilnost sa državama članicama EU, poboljša namensku industriju i istraživačke potencijale domaćih instituta, ostvari tehnološku modernizaciju srpskih oružanih snaga, a time dovede i do unapređenja vojnih i odbrambenih sposobnosti.
Borbene grupe EU
Nakon analize odbrambenih aspekata učešća Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u Konceptu borbenih grupa EU, Vlada Republike Srbije je 10. jula 2015. godine usvojila Zaključak o pristupanju Konceptu borbenih grupa EU. Potpisivanjem Note o pristupanju od strane svih država učesnica (Bugarska, Rumunija, Kipar, Ukrajina i Grčka), R. Srbija je u oktobru 2017. godine postala punopravna članica borbene grupe EU HELBROC.

U periodu priprema za učešće u ovoj borbenoj grupi, u prethodnom periodu su vođeni ekspertski razgovori sa državama učesnicama u cilju definisanja nivoa angažovanja pripadnika Vojske Srbije u borbenoj grupi HELBROC i usaglašavanja svih neophodnih dokumenata koji prethode angažovanju.

Imajući u vidu karakter operacija za koje se borbene grupe EU spremaju, R. Srbija je za potrebe angažovanja tokom prve polovine 2020. godine deklarisala vod vojne policije, tim za civilno-vojnu saradnju, do 5 štabnih oficira i nacionalni element podrške (NEP).
 
Prioriteti saradnje 
Prioriteti saradnje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa Evropskom unijom u narednom periodu su:
  • nastavak učešća u pregovaračkim grupama u okviru procesa pristupanja EU,
  • nastavak učešća u operacijama i misijama EU za upravljanje krizama,
  • učešće u projektima i programima Evropske odbrambene agencije,
  • nastavak angažovanja u okviru borbenih grupa EU,
  • dalje unapređenje administrativnih kapaciteta za aktivniju saradnju Republike Srbije u okviru Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike i
  • jačanje saradnje sa EU kroz projekte u oblasti odbrane.