Министарство одбране Републике Србије
 
31.03.2017.

Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“Да оба­ве­штај­не слу­жбе вла­да­ју по­ли­тич­ким и еко­ном­ским си­сте­ми­ма ма­ње раз­ви­је­них зе­ма­ља, усме­ра­ва­ју њи­хо­ву уну­тра­шњу и спољ­ну по­ли­ти­ку, де­ста­би­ли­зи­ју др­жа­ве, чи­ње­ни­це су ко­је се више не до­во­де у пи­та­ње. Ипак, свим тим процесима упра­вља чо­век. А он је ра­њив. Ко про­на­ђе ње­го­ву сла­бу тач­ку има­ће оба­ве­штај­ни успех. За­хва­љу­ју­ћи управо томе на­ша зе­мља до­шла је у по­сед тај­них до­ку­ме­на­та НА­ТО-а у ко­ји­ма су на­ве­де­ни ци­ље­ви пред­ви­ђе­ни за бом­бар­до­ва­ње 1998. го­ди­не. Ка­ко је до то­га до­шло и за­што је Али­јан­са про­ме­ни­ла вре­ме по­чет­ка на­па­да за про­ле­ће на­ред­не го­ди­не за „Од­бра­ну” го­во­ри ге­не­рал-пот­пу­ков­ник у пен­зи­ји Јо­ван Ми­ла­но­вић, наш обавештајац и глав­ни ак­тер тог до­га­ђа­ја.

Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“ 
Иа­ко „Бал­кан­ска ру­та”, пут ко­ји се мно­гим ми­гран­ти­ма из Си­ри­је, Ав­га­ни­ста­на и осталих зе­ма­ља учи­нио као пра­ви из­бор у по­тра­зи за бо­љим жи­во­том у за­пад­ној Евро­пи, зва­нич­но ви­ше не по­сто­ји, ве­ли­ки број њих и да­ље бо­ра­ви у Ср­би­ји. Ти­мо­ви ко­је чи­не пред­став­ни­ци ми­ни­стар­ста­ва, ху­ма­ни­тар­них и ор­га­ни­за­ци­ја ци­вил­ног дру­штва, а ко­ји­ма су то­ком ми­грант­ске кри­зе до­де­ље­ни од­го­вор­ни за­да­ци, сва­ко­днев­но се су­о­ча­ва­ју са суд­би­ном сва­ког од тих љу­ди по­је­ди­нач­но, али и с не­пред­ви­ди­вом пси­хо­ло­ги­јом ма­се, ко­ја сва­ког тре­на мо­же да се от­ме кон­тро­ли. Иза­зо­ви „Бал­кан­ске ру­те” те­ма су но­вог бро­ја војног магазина.
           
ТЕМА – Иза­зо­ви ми­грант­ске кри­зе: БЕС­ПУ­ЋА „БАЛ­КАН­СКЕ РУ­ТЕ”
 
У ФОКУСУ – Обе­ле­жа­ва­ње Да­на се­ћа­ња: ЗА­БО­РА­ВИ АКО МО­ЖЕШ... 
           
ИНТЕРВЈУ – Ге­не­рал-пот­пу­ков­ник у пен­зи­ји Јо­ван Ми­ла­но­вић: КО­РАК ИС­ПРЕД НА­ТО-А
           
ОДБРАНА – Ин­тен­зив­на обу­ка вој­ни­ка на до­бро­вољ­ном слу­же­њу: ВЕ­ЗИ­СТИ СА­ВЛА­ДА­ЛИ ИЗА­ЗО­ВЕ
 
Так­тич­ка ве­жба с бо­је­вим га­ђа­њем оклоп­ња­ка Пр­ве бри­га­де: СРЕМ­ЦИ НА „ПА­СУ­ЉА­НА­МА“
 
Че­ти­ри де­це­ни­је реч­ног ми­но­лов­ца 332: У НАЈ­БО­ЉИМ ГО­ДИ­НА­МА
                       
ДРУШТВО – По­се­та све­ти­ња­ма из дру­гог угла: БИ­ЛИ СМО НА КР­ФУ
 
Струч­ни скуп о Ва­ље­ву у Пр­вом свет­ском ра­ту: КА­ДА ЈЕ ГРАД БИО БОЛ­НИ­ЦА
           
АРСЕНАЛ – Ру­ска „па­мет­на” му­ни­ци­ја за топ у ка­ли­бру 57 ми­ли­ме­тра: ГРА­НА­ТЕ СА ПРО­ГРА­МИ­РА­НИМ УПА­ЉА­ЧЕМ
 
СВЕТ – За­бри­ња­ва­ју­ће ве­ли­ка смрт­ност од гла­ди у све­ту: СУ­ША, РАТ, НЕ­МАР И ГЛАД
           
ФЕЉТОН – Вој­ни пуч 27. мар­та 1941. (2): ПРИ­СТУ­ПА­ЊЕ ТРОЈ­НОМ ПАК­ТУ
           
КУЛТУРА – То­ми­слав Пе­тер­нек, мај­стор фо­то­гра­фи­је: СТРАСТ ДУ­ГА КО­ЛИ­КО И ЖИ­ВОТ
 
Спо­мен-обе­леж­је по­све­ће­но срп­ским мај­ка­ма у Дому Војске: МАЈ­КА ЈЕ СВЕ­ТИ­ЊА
 
ПОСТЕР
 
СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ – Априлски рат
 
„ОДБРАНУ“ можете купити на киосцима „ШТАМПЕ“ и „ФУТУРЕ ПЛУС“, у „ВОЈНОЈ КЊИЗИ“ у Васиној улици 22, у Београду, по цени од 100 динара, а дигитално издање на порталу www.novinarnica.net.