Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
31.03.2017.

Izašao je novi broj „ODBRANE“Da oba­ve­štaj­ne slu­žbe vla­da­ju po­li­tič­kim i eko­nom­skim si­ste­mi­ma ma­nje raz­vi­je­nih ze­ma­lja, usme­ra­va­ju nji­ho­vu unu­tra­šnju i spolj­nu po­li­ti­ku, de­sta­bi­li­zi­ju dr­ža­ve, či­nje­ni­ce su ko­je se više ne do­vo­de u pi­ta­nje. Ipak, svim tim procesima upra­vlja čo­vek. A on je ra­njiv. Ko pro­na­đe nje­go­vu sla­bu tač­ku ima­će oba­ve­štaj­ni uspeh. Za­hva­lju­ju­ći upravo tome na­ša ze­mlja do­šla je u po­sed taj­nih do­ku­me­na­ta NA­TO-a u ko­ji­ma su na­ve­de­ni ci­lje­vi pred­vi­đe­ni za bom­bar­do­va­nje 1998. go­di­ne. Ka­ko je do to­ga do­šlo i za­što je Ali­jan­sa pro­me­ni­la vre­me po­čet­ka na­pa­da za pro­le­će na­red­ne go­di­ne za „Od­bra­nu” go­vo­ri ge­ne­ral-pot­pu­kov­nik u pen­zi­ji Jo­van Mi­la­no­vić, naš obaveštajac i glav­ni ak­ter tog do­ga­đa­ja.

Izašao je novi broj „ODBRANE“ 
Ia­ko „Bal­kan­ska ru­ta”, put ko­ji se mno­gim mi­gran­ti­ma iz Si­ri­je, Av­ga­ni­sta­na i ostalih ze­ma­lja uči­nio kao pra­vi iz­bor u po­tra­zi za bo­ljim ži­vo­tom u za­pad­noj Evro­pi, zva­nič­no vi­še ne po­sto­ji, ve­li­ki broj njih i da­lje bo­ra­vi u Sr­bi­ji. Ti­mo­vi ko­je či­ne pred­stav­ni­ci mi­ni­star­sta­va, hu­ma­ni­tar­nih i or­ga­ni­za­ci­ja ci­vil­nog dru­štva, a ko­ji­ma su to­kom mi­grant­ske kri­ze do­de­lje­ni od­go­vor­ni za­da­ci, sva­ko­dnev­no se su­o­ča­va­ju sa sud­bi­nom sva­kog od tih lju­di po­je­di­nač­no, ali i s ne­pred­vi­di­vom psi­ho­lo­gi­jom ma­se, ko­ja sva­kog tre­na mo­že da se ot­me kon­tro­li. Iza­zo­vi „Bal­kan­ske ru­te” te­ma su no­vog bro­ja vojnog magazina.
           
TEMA – Iza­zo­vi mi­grant­ske kri­ze: BES­PU­ĆA „BAL­KAN­SKE RU­TE”
 
U FOKUSU – Obe­le­ža­va­nje Da­na se­ća­nja: ZA­BO­RA­VI AKO MO­ŽEŠ... 
           
INTERVJU – Ge­ne­ral-pot­pu­kov­nik u pen­zi­ji Jo­van Mi­la­no­vić: KO­RAK IS­PRED NA­TO-A
           
ODBRANA – In­ten­ziv­na obu­ka voj­ni­ka na do­bro­volj­nom slu­že­nju: VE­ZI­STI SA­VLA­DA­LI IZA­ZO­VE
 
Tak­tič­ka ve­žba s bo­je­vim ga­đa­njem oklop­nja­ka Pr­ve bri­ga­de: SREM­CI NA „PA­SU­LjA­NA­MA“
 
Če­ti­ri de­ce­ni­je reč­nog mi­no­lov­ca 332: U NAJ­BO­LjIM GO­DI­NA­MA
                       
DRUŠTVO – Po­se­ta sve­ti­nja­ma iz dru­gog ugla: BI­LI SMO NA KR­FU
 
Struč­ni skup o Va­lje­vu u Pr­vom svet­skom ra­tu: KA­DA JE GRAD BIO BOL­NI­CA
           
ARSENAL – Ru­ska „pa­met­na” mu­ni­ci­ja za top u ka­li­bru 57 mi­li­me­tra: GRA­NA­TE SA PRO­GRA­MI­RA­NIM UPA­LjA­ČEM
 
SVET – Za­bri­nja­va­ju­će ve­li­ka smrt­nost od gla­di u sve­tu: SU­ŠA, RAT, NE­MAR I GLAD
           
FELjTON – Voj­ni puč 27. mar­ta 1941. (2): PRI­STU­PA­NjE TROJ­NOM PAK­TU
           
KULTURA – To­mi­slav Pe­ter­nek, maj­stor fo­to­gra­fi­je: STRAST DU­GA KO­LI­KO I ŽI­VOT
 
Spo­men-obe­lež­je po­sve­će­no srp­skim maj­ka­ma u Domu Vojske: MAJ­KA JE SVE­TI­NjA
 
POSTER
 
SPECIJALNI PRILOG – Aprilski rat
 
„ODBRANU“ možete kupiti na kioscima „ŠTAMPE“ i „FUTURE PLUS“, u „VOJNOJ KNjIZI“ u Vasinoj ulici 22, u Beogradu, po ceni od 100 dinara, a digitalno izdanje na portalu www.novinarnica.net.