Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Sektor za politiku odbraneSektor za politiku odbrane obavlja poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i realizaciju sadržaja iz domena razvoja sistema odbrane, uređenja organizacije, mobilizacije, međunarodne vojne saradnje i podršku sistemu odbrane u procesu evropskih integracija.
Sektor za politiku odbrane je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane nadležna za: izradu strategijskih dokumenata; dokumenta planiranja razvoja sistema odbrane; razvoj naučnoistraživačke i inventivne delatnosti; normativno uređenje organizacije i upravljanje organizacijskim promenama; normativno uređenje procesa planiranja i  pripreme mobilizacije; planiranje i organizovanje međunarodne vojne saradnje; sprovođenje međunarodnih sporazuma i konvencija, podršku sistemu odbrane u procesu evropskih integracija, multilateralnu i bilateralnu saradnju.
 
Sektorom za politiku odbrane rukovodi pomoćnik ministra odbrane za politiku odbrane.


 
 U Sektora za politiku odbrane obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:
1. Uprava za strategijsko planiranje
2. Uprava za organizaciju
3. Uprava za međunarodnu vojnu saradnju

UPRAVA ZA STRATEGIJSKO PLANIRANjE
 
Uprava za strategijsko planiranje obavlja poslove koji se odnose na pripremu strategijskih dokumenata i dokumenata planiranja razvoja sistema odbrane, opredeljenja, ciljeve i zadatke politike nacionalne bezbednosti i politike odbrane, planiranje i razvoj naučnoistraživačke i inventivne delatnosti, te koordinaciju aktivnosti u Procesu planiranja i pregleda (PARP) u okviru NATO programa Partnerstvo za mir.
 
UPRAVA ZA ORGANIZACIJU
 
Uprava za organizaciju obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje organizacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i mobilizacije subjekata sistema odbrane, upravljanje organizacijskim promenama i vođenje organizacijskog razvoja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.
 
UPRAVA ZA MEĐUNARODNU VOJNU SARADNjU
 
Uprava za međunarodnu vojnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na planiranje i organizovanje međunarodne vojne saradnje, izradu međunarodnih ugovora, sprovođenje međunarodnih sporazuma, konvencija, integracija, komunikaciju sa stranim vojnim predstavnicima i diplomatskim misijama.
 
Za pomoćnika ministra odbrane za politiku odbrane organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće organizacione celine:
  1. Direkcija za evropske integracije i upravljanje projektima,
  2. Vojno predstavništvo u Misiji Republike Srbije pri NATO,
  3. Kancelarija za administrativno – stručne poslove,
  4. Spisak radnih mesta u Ministarstvu spoljnih poslova koja se popunjavaju sa PVL .
 
Direkcija za evropske integracije i upravljanje projektima obavlja poslove koji se odnose na pružanje stručne podrške sistemu odbrane u procesu evropskih integracija, kao i upravljanje projektima organizacionih jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije predviđenim za finansiranje iz sredstava Evropske unije i međunarodne razvojne pomoći i drugim standardima, formatima i zahtevima međunarodnih organizacija država – donatora.
 
Vojno predstavništvo u Misiji Republike Srbije pri NATO obavlja poslove koji se odnose na predstavljanje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u NATO i EU, zastupanje i zaštitu odbrambenih i vojnih interesa Republike Srbije u NATO i EU i podršku primeni standarda u cilju unapređenja interoperabilnosti Vojske Srbije.
Kancelarija za administrativne i stručne poslove obavlja administrativne poslove za potrebe Vlade Republike Srbije, a koji se tiču ostvarivanja neposredne veze između Ministarstva odbrane i Kancelarije Vlade RS i pripremu sadržaja za medijsko predstavljanje i komunikaciju sa javnošću.
 
Za načelnika Uprave za međunarodnu vojnu saradnju organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće organizacione celine:
  1. Vojna predstavništva u inostranstvu
  2. Verifikacioni centar
  Vojna predstavništva u inostranstvu obavljaju poslove koji se odnose na predstavljanje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u međunarodnim organizacijama i zastupanje odbrambenih i vojnih interesa Republike Srbije u međunarodnim organizacijama i stalnim misijama država članica.
 
Verifikacioni centar obavlja poslove koji se odnose na sprovođenje međunarodno prihvaćenih obaveza Republike Srbije u oblasti kontrole naoružanja i realizaciju aktivnosti definisane dokumentima i konvencijama Organizacije ujedinjenih nacija.