Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Sekretarijat Ministarstva odbraneSekretarijat Ministarstva je posebna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja obavlja poslove: 
▪planiranja rada Ministarstva; 
▪obezbeđivanja usklađenosti i zakonitosti opštih i pojedinačnih akata koje donosi ministar odbrane; 
▪efikasnosti i usklađenosti rada unutrašnjih jedinica Ministarstva.
Organizacija
 
 
U sastavu Sekretarijata  ministarstva su:
▪ Uprava za operativno-planske poslove;
▪ Pravna uprava;
Sekretarijatu ministarstva potčinjene su sledeće vojne ustanove i jedinice:

▪ Centar za saradnju sa MKT;
▪ Viši vojnodisciplinski tužilac i
▪ Viši vojnodisciplinski sud


Uprava za operativno-planske poslove
Uprava za operativno-planske poslove je uža unutrašnja jedinica Sekretarijata Ministarstva, koja obavlja poslove koji se odnose na: objedinjavanje i koordinaciju rada unutrašnjih jedinica ministarstva u izradi materijala i akata iz nadležnosti ministarstva;  pripremu sednica Kolegijuma ministra i praćenje realizacije donetih zaključaka;  izradu predloga glavnog programa „centralna administracija”.
Pravna uprava
Pravna uprava je uža unutrašnja jedinica Sekretarijata Ministarstva, obavlja poslove planiranja, kordinacije i saradnje u pripremi nacrta zakona iz oblasti odbrane, bezbednosti i Vojske Srbije; ocene nacrta propisa u pogledu usklađenosti sa Ustavom, zakonom i pravnim sistemom Republike Srbije i usaglašenosti sa propisima Evrpske unije koje pripremaju stručni nosioci izrade propisa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;  vođenje registra objavljenih propisa; poslove razvoja pravne regulative kojom se uređuje sistem odbrane i Vojska Srbije.
Centar za saradnju sa međunarodnim krivičnim tribunalom
Centar za saradnju sa MKT postupa po nalozima nadležnih državnih organa Republike Srbije koji se odnose na realizaciju zahteva sudskih veća i tužilaštva Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, kao i advokata odbrane, odnosno samih optuženih - osuđenih pred MKTJ i da postupa po zahtevima Pravnog tima koji u sporu po tužbi Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde zastupa interese Republike Srbije.
Viši vojni disciplinski sud
Viši vojni disciplinski sud: odlučuje po žalbama podnetim protiv odluka prvostepenih vojnih disciplinskih sudova; odlučuje o nadležnosti prvostepenih sudova u slučajevima kada su saizvršioci disciplinskih prestupa, odnosno drugi saučesnici u prestupima na službi u vojnim jedinicama, odnosno vojnim ustanovama za koje su u pogledu suđenja mesno nadležni različiti vojni disciplinski sudovi.
Viši vojni disciplinski tužilac
Viši vojni disciplinski tužilac zastupa optužbu pred Višim vojnim disciplinskim sudom.